Skole

Alle elever har rett på et trygt skolemiljø uten trakassering eller mobbing. Alle har rett på en skole der undervisning og aktiviteter er tilpasset den enkelte elevens forutsetninger og behov. 

På skole-sidene får du informasjon om hvilke rettigheter elever har og hvilke plikter lærere og skoleledere har. Sidene er også nyttige for foreldre til barn som opplever mobbing og diskriminering.

Til skolesidene.

Arbeidsliv

Arbeidslivssidene er rettet mot arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

Sidene skal gi veiledning til de som skal jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. De skal også være til hjelp for de som har spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Sidene gir en innføring i lover og regler, og konkrete råd og tips til hvordan en kan drive et praktisk likestillingsarbeid, som en del av den ordinære personalpolitikken.

Gå til arbeidslivssidene.

Likeverdig offentlige tjenester

Disse veiledningssidene er primært rettet mot offentlige virksomheter som tilbyr tjenester, og de som mottar disse tjenestene.

Likeverdige tjenester innebærer at alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet og tjenestene skal være tilpasset det enkelte menneskets behov.

Offentlige tjenester dekker et bredt spekter av ytelser vi trenger og bruker hver dag. Det kan blant annet være innenfor utdanning, helse og omsorg, sikkerhet, sosial støtte, samferdsel og renovasjon.
Her finner du tips for hvordan gi likeverdige tjenester og hva du kan gjøre dersom du opplever diskriminering.

Gå til sidene for likeverdige offentlige tjenester.