LDO SaLDO 2010 Omslag

SaLDO 2010
Et samfunnsregnskap for

likestilling og diskriminering


Utgitt av Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet logo

INNHOLD

SaLDO 2010

 

 

FORORD - VILJE TIL FORANDRING?

UTDANNING OG FORSKNING
| Indikatorer |
| Barnehage | Opplæring og utdanning | Grunnskole | Videregående skole | Universitet og høyskole | Forskning og vitenskapelige stillinger |
| Topp- og bunnotering |
| Ombudet mener |

ARBEIDSLIV
| Indikatorer |
| Arbeidsmarkedet for alle? | Kombinasjon av arbeid og omsorg | Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet | Fordeling av økonomiske ressurser |
| Tilknytning til arbeidslivet | Arbeidsmiljø | Sosial dumping | Vold og trakassering i arbeidslivet |
| Topp- og bunnotering |
| Ombudet mener |

MAKT OG INNFLYTELSE
DEL 1: VALG OG POLITIKK
| Indikatorer |
| Stortinget | Regjeringen | Sametinget | Kommunestyrene |

DEL 2: MAKT OG LEDELSE
| Indikatorer |
| Lite mangfold blant ledere | Offentlig sektor | Styrer, råd og utvalg | Rettsvesenet | Media |
| Topp- og bunnotering |
| Ombudet mener |

VOLD OG HATKRIMINALITET
| Vold i nære relasjoner | Drap | Voldtekt | Menneskehandel | Forbud mot kjøp av sex | Kjønnslemlestelse | Tvangsekteskap | Hatkriminalitet |
| Endringsarbeid og mannskulturer |
| Topp- og bunnotering |
| Ombudet mener |

ÅRETS TILLEGGSPOST SALDO AKTUELT
| En helhetlig diskrimineringslov — et sterkere vern for flere grupper | Lønnsgapet mellom kvinner og menn |
| Utestedsdiskriminering |
| Ombudet mener |

OM LDO

 

 


 

FORORD

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik
Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik
Foto: CF-WESENBERG/KOLONIHAVEN.NO

 

 

VILJE TIL FORANDRING?

 

SaLDO 2010 er Likestillings- og diskrimineringsombudets fjerde samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering. Regnskapet bekrefter en tendens vi har sett en stund: Likestillingen i Norge har kommet langt, men i den siste og avgjørende etappen står vi stille.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder likestilling. Vi har et lovverk som blir stadig bedre, vi har planer og visjoner, og vi oppnår resultater, både i styrerommene, på lesesalene og på de mange tusen arbeidsplassene her i landet. Suksessen kan leses i statistikken. Den viser høy kvinnelig yrkesdeltakelse, stadig mer mangfold i landets kommunestyrer og norskfødte innvandrere på studietoppen. Betyr det at vi nå kan klappe oss på brystet, lene oss tilbake og feire at Norge nærmer seg mållinjen?

Bare hvis vi vil ha en uendelig langdryg fest. For den siste innspurten er likestillings­landet Norge rett og slett forferdelig dårlig på. Mange av våre største likestillingsutfordringer er overraskende stabile: ­En skremmende høy andel personer med nedsatt funksjonsevne kommer ikke inn på arbeidsmarkedet. Personer med minoritets­bakgrunn er fremdeles overrepresentert i jobbene med dårligst arbeidsvilkår. Fedre tar fortsatt bare ut en brøkdel av permisjonsdagene, deltid er lik kvinnetid, og ordførerkandidatene er nesten like hvite og midt i livet som de var på 1960-tallet.

Det er lett å skylde på budsjettene når man konfronteres med slike tall. Si at ambisiøse mangfoldstiltak blir for dyre å iverksette. For meg blir det å snu problemstillingen på hodet. Spørsmålet er ikke om vi har råd til like­stilling, spørsmålet er om vi har råd til å la være. For selv om likestilling og mangfold koster, både for de som skal finansiere det, og for de som er involvert, er det viktig å huske på at diskriminering på ingen måte er gratis det heller – verken for den som rammes eller for samfunnet som lar menneskelige ressurser stå ubrukte.

I 2010 har ombudet hatt en kampanje mot diskriminering i utelivet. Vi har hørt personer med mørk hudfarge, med rullestol eller førerhund fortelle om hvordan de må stå utenfor når venner kommer inn på utesteder. De samme personene har også utfordringer i arbeidslivet. De passer ikke inn. Er Norge tjent med at disse blir holdt utenfor? Hva koster det samfunnet vårt?

Jeg tror ikke folk flest ønsker å diskriminere. Men når søkerbunken ligger der og vi leter etter den beste kandidaten, da ansetter vi den som ligner på oss selv, den vi tror gir minst utfordringer og mest valuta for pengene. Når vi utformer konseptet for utestedet vårt, legger vi vekt på at like barn leker best og et bilde som speiler stereotypiene fra ukeblader og TV-serier. Er det sikkert at publikum trives best med det? Er det et slikt samfunn vi vil ha?

Likestillings- og diskrimineringsombudet foreslår i SaLDO 2010 en rekke tiltak for økt likestilling i samfunnet. Ingen av dem er gratis. Noen koster i form av kroner og øre, noen koster i form av å gi avkall på privilegier, og noen krever at vi åpner opp og tenker nytt. Hvorfor er det verdt det? For meg er svaret enkelt: fordi like­stilling gir alle mulighet til å bruke sine evner og talenter til samfunnets beste. Et samfunn der alle kan delta med hele seg, er et samfunn som bruker hele sin kapasitet. Det er vi alle tjent med. Men noen må legge ut for kostnadene. Noen må ta byrden med å endre innarbeidede prosesser og rutiner, noen må gi fra seg nedarvede privilegier – og noen må snu søknadsbunken en gang til.

 

 

 

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

 

 

| Lenk til hovedinnhold |

 

UTDANNING
OG FORSKNING

 

 

 

Utdanningsnivået i befolkningen øker, noe som innebærer at utdanning blir en stadig viktigere nøkkel til deltakelse i arbeidslivet.

Alle barn og unge har rettigheter knyttet til grunnopplæring og videregående opplæring, og mulighet til å ta høyere utdanning. Noen blir imidlertid stengt ute på grunn av manglende tilrettelegging og utilgjengelige lokaler eller læremidler. Det er også systematiske skjevheter når det gjelder frafall fra videregående skole. Gutter med innvandrer­bakgrunn er spesielt utsatt.

Det er nå tilnærmet full barnehagedekning. En kartlegging av barnehager viser at halvparten har iverksatt tiltak for å rekruttere menn. Samtidig er det lite fokus på likestilling i det pedagogiske tilbudet.

I grunnskolen er det en overvekt av minoritetsspråklige elever som får vedtak om spesialpedagogiske tiltak. Det er lite kunnskap om årsakene til dette.

I videregående skole er det fortsatt en markant kjønnsdeling og stort frafall innen yrkesfaglige utdanningsprogram.

Å ta høyere utdanning er nå mer vanlig blant norskfødte med innvandrerforeldre enn i befolkningen som helhet, mens de som selv har innvandret, fortsatt ligger langt under landsgjennomsnittet.

Selv om antall kvinner som tar doktorgrad øker, er det fortsatt få kvinner i professorstillinger.

 

 

DETALJERT INNHOLD

Indikatorer 

 

Barnehage 

I barnehagehverdagen taper likestillingen

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

En av ti ansatte i barnehage er menn

 

Opplæring og utdanning

Utdanningsnivå i befolkningen

Læringsmiljø

Læremidler

Klage- og tilsynsapparatet

 

Grunnskole

Minoritetselever og spesialpedagogiske tiltak – en gråsone?

 

Videregående skole

Kjønnsdelt yrkesfag

Stort frafall i yrkesfaglige studieprogram

Rådgivning

 

Universitet og høyskole

Store kjønnsforskjeller

Studenter med innvandrerbakgrunn

Studenter med nedsatt funksjonsevne

Utdanning gir sysselsettingsgevinst


Forskning og vitenskapelige stillinger

Få kvinnelige professorer

Flere kvinnelige doktorander

 

Topp- og bunnotering


Ombudet mener

 

 

 

 

 


Utdanning og forskning

SALDO indikator totalt = 6

SaLDO beregning = 3+1+8+10+4+6+3 = 39/7 = 6 POENG

 

Poengberegning

Poengene regnes ut fra reell situasjon i forhold til ideell situasjon og gir uttrykk for grad av måloppnåelse. Full måloppnåelse gir ti poeng.

 

 

 

1.  Elever, helse- og sosialfag

 

REEL SITUASJON – 87%, 13% = 3 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

    

 

jenter

 gutter

2009

87%

13%

2008

88%

12%

2007

90%

10%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 13/50 = 26% = 3 poeng

 

 

2.  Elever, bygg- og anleggsteknikk

 

REEL SITUASJON – 4%, 96% = 1 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% =10 POENG

 

 

jenter

 gutter

2009

4%

96%

2008

4%

96%

2007

4%

96%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 8/50 = 8% = 1 poeng

 

 

 

3. Uteksaminerte kandidater, universitet og høyskole

 

REEL SITUASJON – 62%, 38% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

jenter

 gutter

2009

62%

38%

2008

61%

39%

2007

63%

50%

 

Kilde: NSD

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 38/50 = 76% = 8 poeng

 

 

4. Stipendiater

 

REEL SITUASJON – 51%, 49% = 10 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

51%

49%

2008

50%

50%

2007

50%

50%

 

Kilde: NSD

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 49/50 = 98% = 10 poeng

 

 

5. Professorer

 

REEL SITUASJON – 21%, 79% = 4 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

21%

79%

2008

19%

81%

2007

18%

82%

 

Kilde: NSD

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 21/50 = 42% = 4 poeng

 

 

6.  Andel personer med høy utdanning som er i arbeid

 

REEL SITUASJON – 53% = 6 POENG

IDEEL SITUASJON – 87% = 10 POENG

 

 

personer med
nedsatt funksjonsevne

befolkningen

2009

53%

87%

2008

64%

89%

2007

61%

87%

 

Kilde: SSB

mål: Lik andel for personer med og uten nedsatt funksjonsevne
måloppnåelse: 53/87 = 61% = 6 poeng

 

 

7.  Fullført videregående skole på normert tid

 

REEL SITUASJON – 39% = 3 POENG

IDEEL SITUASJON – 57% = 10 POENG

 

 

innvandrere

elever i alt

2004-kullet

39%

57%

2003-kullet

38%

56%

2002-kullet

41%

57%

 

Kilde: SSB

mål: Lik fullføringsgrad for innvandrere og elever
som ikke er innvandrere
måloppnåelse: 39/57 = 59% = 7 poeng

 

 

 

 


Barnehage

I barnehagehverdagen taper likestillingen

Vel 88 prosent av alle ett- til femåringer hadde tilbud om plass i barnehage ved utgangen av 2009. Av alle ett- til femåringer går 80 prosent i barnehage. Det er dobbelt så mange som for åtte år siden. Barnehagealderen er den mest formbare perioden for læring av språk, kjønnsidentitet og for å lære at andre barn kan være forskjellige fra en selv.

Få barnehager har nedfelt likestillingsarbeid i sitt lokale planverk, og barnehagepersonalet har lite fokus på likestilling i det pedagogiske tilbudet (Kunnskapsdepartementet 2010). I en hektisk barnehagehverdag drukner ofte ønsket og bevisstheten om å gi gutter og jenter et likt leketilbud og å behandle dem på en kjønnsnøytral måte (Østrem mfl. 2009).

 

 

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Å gå i barnehage kan være med på å bedre ferdighetene i norsk for innvandrerbarn. Kontantstøtteordningen og høye barnehagesatser synes å være de største barrierene for minoritetsspråklige barns deltakelse i barnehage (OECD 2009). Det har vært en jevn økning av andelen minoritetsspråklige barn i barnehage de siste årene, men fremdeles er barn med etnisk minoritetsbakgrunn underrepresentert i norske barnehager. Vel ni prosent av alle barn med barnehageplass var minoritetsspråklige ved utgangen av 2009, mens det tilsvarende tallet i 2005 var i overkant av seks prosent. I 2010 gikk nærmere 70 prosent av minoritetsspråklige ett- til femåringer i barnehage, ifølge beregninger foretatt av Statistisk sentralbyrå (SSB 2010a).

Et prøveprosjekt med gratis kjernetid kombinert med aktiv rekruttering har ført til at antallet minoritetsspråklige barn i barnehagen har økt. Hensikten er å bedre språkkunnskapen hos barna slik at overgangen til skole går lettere. De ansattes kompetanse når det gjelder språkstimulering, har økt, og foreldrene er trukket sterkere med i arbeidet for å øke barnas språkferdigheter (Reegård og Bogen 2009).

 

 

En av ti ansatte i barnehage er menn

Andelen ansatte menn i barnehagene var snaut ti prosent i 2009, en økning fra 2008 på 0,6 prosentpoeng.

I en spørreundersøkelse oppgir halvparten av barnehagene at det er iverksatt tiltak for å rekruttere menn. Stillingsannonser som oppfordrer menn til å søke, er mest brukt. Blant barnehagepersonalet er det en positiv holdning til menn, samtidig som det uttrykkes en skepsis til kvotering av menn. Motstanden baserer seg på argumenter om kvalifikasjon. Jobber det menn i barnehagen fra før, er det lettere å rekruttere menn (Kunnskapsdepartementet 2010).

 

 

VISSTE DU AT:

Det var en gang …

— Jeg vil gjerne bidra til at vi får nye historier å fortelle. I framtida. Om jenta som redder gutten. Eller om Kronprinsessa som finner seg en somalisk prinsesse i rullestol, og sørger for full tilgjengelighet til slottet.

Likestillings- og diskriminerings--ombud Sunniva Ørstavik i hilsningstale til homobevegelsens 60-årsjubileum, juni 2010

 

Medfar blir mattepensum

«Pappa og pappa kjøper et marsvin. Det koster 347,50 kroner. Dyrebutikken gir en rabatt på 20 prosent. Hvor mye må Alis fedre betale?»

Nederlands største skolebokforlag vil inkludere lesbiske og homofile familier i skolebøkenes eksempler i matematikk, samfunnskunnskap, språk og andre fag. Forslaget kom fra borgermesteren i Amsterdam, som selv er homofil fembarnspappa.

Kilde: spiegel.de 10. august 2010

 

 

 

Opplæring og utdanning

Utdanningsnivå i befolkningen

Utdanningsnivået i befolkningen øker, og utdanning blir en stadig viktigere nøkkel til deltakelse i arbeidslivet. De siste ti årene har andelen i befolkningen med høyere utdanning økt med 8,5 prosent. Totalt sett er det flere kvinner enn menn som har høyere utdanning. Menn er imidlertid fortsatt i flertall blant dem med de lengste universitets- og høyskoleutdanningene (over fire år).

 

 

Høyeste fullførte utdanning etter kjønn

16 år og over, 2009. Prosent
Kilde: SSB (2010b)

 

hele befolkningen

Innvandrere

nedsatt
funksjonsevne

 

menn

kvinner

menn

Kvinner

Grunnskolenivå

29%

30%

21%

21%

Mangler statistikk

Videregående nivå

45%

41%

16%

17%

Mangler statistikk

Univ.- og høyskolenivå (1—4 år)

17%

24%

10%

15%

Mangler statistikk

Univ.- og høyskolenivå (over 4 år)

8%

5%

6%

5%

Mangler statistikk

Uoppgitt/ingen utdanning

6%

5%

46%

42%

Mangler statistikk

 

tabell 1.1

 

 

Innvandrere har et lavere utdanningsnivå enn befolkningen sett under ett. I tillegg er det slik at det mangler utdanningsopplysninger for en stor gruppe innvandrere (Villund 2010). Utdanningsstatistikken har ikke tall på høyeste fullførte utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

 

Læringsmiljø

Kjønn, etnisk bakgrunn og foreldres utdanningsnivå virker inn på elevenes prestasjoner. Disse faktorene har imidlertid mindre å si på skoler hvor elevene har en positiv opplevelse av læringsmiljøet, enn på skoler med dårlig læringsmiljø. Et godt læringsmiljø utjevner prestasjonsforskjeller mellom ulike elevgrupper (Bakken 2010).

 

 

 

Læremidler

Etter likestillingsloven «skal læremidler som nyttes bygge på likestilling mellom kjønnene» (§ 7). Utvalget som har utredet felles diskrimineringsvern, foreslår å videreføre paragrafen, og at det utredes om bestemmelsen skal utvides til å gjelde flere diskrimineringsgrunnlag.

 

 

 

Klage- og tilsynsapparatet

Utdanningssektoren har et klage- og tilsynsapparat som skal sikre at opplæringslovene og lov om universitet og høyskoler følges. Imidlertid har det vist seg at klage- og tilsynsapparatet svikter og har mangler. For eksempel gjør mangel på sanksjonsmuligheter at man ikke er garantert at medhold i en klage fører til iverksetting av individuelle rettigheter. Videre kan det gå flere år mellom hvert nasjonale skoletilsyn. Dermed sikres ikke alle lik rett til utdanning (Lunde og Kessel 2010).

 

 

VISSTE DU AT:

— Funksjonshemmede barn som går på vanlig skole, blir ensomme av mye spesialundervisning utenfor klasserommet. Karakterjag kan være årsak til økt bruk av spesialklasser, sier forsker Christian Wendelborg på forskning.no 5. mai 2010.

 

Kommuner bryter loven

Fylkesmennene gjennomførte nasjonalt tilsyn med opplæringsloven for første gang i 2006. Da fant de at sju av ti kommuner ikke hadde et ansvarlig system for å sikre at kravene i loven ble fulgt.

I de tre påfølgende tilsynene med ulike paragrafer i opplæringsloven var andelen kommuner som brøt loven, mellom 70 og 90 prosent.

Kilde: Dagsavisen.no 19. august 2010

 

 

 

Grunnskole

Minoritetselever og spesialpedagogiske tiltak — en gråsone?

Norge er i dag et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, og skolen møter elever med etnisk minoritetsbakgrunn, ulike læringsforutsetninger og tilretteleggingsbehov. En utfordring er hvorvidt skolen har forutsetninger for å gi opplæring tilpasset dette mangfoldet.

Det foreligger i dag lite kunnskap om spesialundervisning og minoritetsspråklige elever. Det vi har av data, viser at elever med minoritetsbakgrunn er overrepresentert blant elever som mottar spesialundervisning.

 

 

Språkgruppe og spesialundervisning på ungdomstrinnet

Prosent
Kilde: NOU 2010:7

 

bakgrunn

andel elever

med spesialundervisning

Minoritetsspråklig ikke-vestlig

10,4%

Minoritetsspråklig vestlig

11,0%

Samisk

11,1%

Norskspråklig

7,7%

 

tabell 1.2

 

 

 

Forskning viser videre at det spesialpedagogiske apparatet har lav kompetanse når det gjelder minoritetsspråklige elever og lærevansker (Pihl 2010). Dette gjør at

 

Manglende flerkulturell tilnærming når det gjelder læringsmåter og undervisningsmateriell, slår negativt ut for minoritetselevers læringsbetingelser og resultater. Mange av disse elevene har en språklig og kulturell bakgrunn som er annerledes enn det som det norske skolesystemet vanligvis tar utgangspunkt i (Torshov kompetansesenter 2010). At dagens skole i liten grad tar hensyn til dette og derfor tilbyr dårlig tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige, kan føre til det Østbergutvalget kaller «skolepåførte» spesialpedagogiske behov. Utvalget mener dette rammer en betydelig andel minoritetsspråklige elever (NOU 2010:7).

 

 

VISSTE DU AT:

Diskriminerende IQ-tester

IQ-tester beregnet på norskspråklige barn brukes på minoritetselever og fører til segregering i skolen. — Diskriminerende og krenkende, mener professor Joron Pihl.

Kilde: Forskning.no 24. august 2010

 

 

 

Videregående skole

Kjønnsdelt yrkesfag

Yrkesfagene er svært kjønnsdelte. Vårt kjønnsdelte arbeidsmarked er med på å opprettholde de tradisjonelle utdanningsvalgene til unge gutter og jenter.

Jenter og gutter som velger utradisjonelt, blir minoriteter i utdanningsprogrammene. De blir svært synlige i elevgruppen, samtidig som de blir usynliggjort i utdanningens faglige innhold. Begge deler kan være belastende og øke risikoen for frafall (Mathiesen mfl. 2010).

 

 

Elever i Vg1 i videregående yrkesfaglig opplæring, etter kjønn og utdanningsprogram

2009. Prosent
Kilde: NOU 2010:7

 

Andel jenter

Andel gutter

Design- og håndverk

96 %

4 %

Helse- og sosialfag

95 %

5 %

Naturbruk

89 %

11 %

Medier og kommunikasjon

53 %

47 %

Restaurant- og matfag

50 %

50 %

Service og samferdsel

43 %

57 %

Teknikk og industriell produksjon

42 %

58 %

Elektrofag

13 %

87 %

Bygg- og anleggsteknikk

11 %

89 %

 

figur 1.1 (tabell for figur)

 

 

 

 

 

VISSTE DU AT:

Flere aktive jenter

Da jeg begynte å forske på jenter og gutter i skolen på 1970-tallet, satt jentene stille på plassen sin, eller fniste sjenert om de måtte si noe. Noen gjør fortsatt det, men nå er mange jenter selvbevisste og aktive i klasserommet, forteller Harriet Bjerrum Nielsen.

Kilde: kilden.forskningsradet.no

 

Unge menn gir blanke i likestilling

Én viktig forklaring er trolig at temaet likestilling nærmest er totalt fraværende i skolen.

Nifu Step-rapporten «Like-stilling er jo ikke lenger det helt store ...» slår fast at flertallet av norske skoler har mye å gå på:

Over halvparten svarer at det i «nokså liten grad» jobbes med likestillingsspørsmål ved deres skole. Ifølge lærerne forskerne snakket med, er likestilling temmelig fraværende i skolens planlegging-sarbeid. En av fire skoleledere synes ikke likt læringsutbytte for gutter og jenter er så viktig.

Kilde: Dagsavisen 18. oktober 2010

 

Likestilling gammeldags

— Likestilling er blitt gammeldags. Debatten er i altfor stor grad tatt bort fra vanlige folks liv, og den retorikken vi bruker, finnes ikke i de unges hverdag, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til Dagsavisen 22. oktober 2010.

 

 

 

Stort frafall i yrkesfaglige studieprogram

Mens over 80% av elevene på studieforberedende utdanningsprogram fullfører utdanningen i løpet av fem år, er den tilsvarende andelen på yrkes-faglige utdanningsprogram mindre enn 60%. Ved enkelte av yrkesutdannings-programmene er andelen som fullfører på normert tid, nede i under 30% (Moafi og Aamodt 2009). Imidlertid har andelen som gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem år, holdt seg stabil siden 1994 (Hernes 2009).

 

 

Frafall blant elever som startet på grunnkurs i 2003, etter bakgrunn, kjønn og studieretning

Prosent
Kilde: SSB 2010a

 

 

fullført
på normert tid

sluttet

underveis

 

 

Gutter

jenter

gutter

jenter

 

yrkesfaglige
utdannings-program

 

Innvandrere

19%

40%

47%

30%

Norskfødte med
innvandrerforeldre

21%

49%

38%

22%

Uten innvandrer-
bakgrunn

33%

49%

30%

23%

 

studie-
forberedende utdannings-
program

 

Innvandrere

44%

56%

25%

17%

Norskfødte med
innvandrerforeldre

65%

75%

9%

5%

Uten innvandrer-
bakgrunn

72%

80%

8%

5%

 

tabell 1.3

 

 

 

 

 

Gutter er særlig utsatt for frafall på yrkesfaglige studieprogram, og mest utsatt er gutter med minoritetsbakgrunn. Mangel på læreplasser er en vesentlig risiko-faktor for frafall. Uansett karakternivå har gutter med ikkevestlig bakgrunn mindre sjanse til å få læreplass enn andre elever (Hernes 2010).

 

 

Rådgivning

Skolens rådgivningstjeneste skal hjelpe elever til å ta gode utdanningsvalg og dermed forebygge frafall. Tjenesten er lovregulert, men mange mener det er behov for mer presise kompetansekrav og økte ressurser for å bedre måloppnåelsen (Buland mfl. 2010). Stereotypier om kjønn ser ut til å prege yrkes- og utdanningsrådgivningen, og elevene blir i liten grad stimulert til å ta utradisjonelle valg. For å øke gjennomføringen i videregående skole har Kunnskapsdepartementet satt opp «Profesjonalisering av rådgivningsfunksjonen» på sin tiltaksliste (NY GIV).

 

 

VISSTE DU AT:

— Arbeidet mot frafallet starter egentlig i barnehagen og fortsetter gjennom hele grunnskolen. Å motivere elevene hele veien er viktig, sier statsråd Kristin Halvorsen.

Kilde: Aftenposten.no 14. september 2010

 

Blod og fødsel skremmer gutta

I helse- og sosialfag har det blitt sett som pedagogisk riktig å fokusere på emner som ligger nær jentenes egne erfaringer. I helse- og sosialfag har man ofte startet skoleåret med forskjellige tema som handler om kvinne-kroppen; menstruasjon, graviditet, fødsel, og ulike problem-stillinger knyttet til dette. Da man begynte å rekruttere gutter på faget, opplevde disse at det faglige begynte lengst borte fra deres egen erfaring, i det som for mange gutter i nettopp denne alderen er «en ukjent verden».

Kilde: Mathiesen mfl. 2010

 

Dårlige råd

— Rådgiverne har for liten kompetanse, tjenesten har for få ressurser, og det resulterer i en rådgivnings-tjeneste med dårlig kvalitet og en rådgivertjeneste som faktisk medvirker til frafall i skolen, sier Ingrid Liland, leder i Elevorganisasjonen.

Kilde: TV2-nyhetene 26. februar 2010

 

 

 

Universitet og høyskole

Store kjønnsforskjeller

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. Våren 2010 var 61 prosent av studentene kvinner.

Det er store forskjeller når det gjelder hvilke fagfelt menn og kvinner velger. Mens legestudiet nå har jevn kjønnsfordeling, har fortsatt sykepleier-utdanningen bare ti prosent mannlige studenter.

 

 

 

Søkere med sykepleierstudiet som førstevalg

2007—2010. Prosent
Kilde: Samordna opptak (2010)

 

kvinner

menn

2010

 88%

12%

2009

88%

12%

2008

88%

12%

2007

87%

13%

 

tabell 1.4

Søkere med førskolelærerstudiet som førstevalg

 

kvinner

menn

2010

 86%

14%

2009

86%

14%

2008

87%

13%

2007

85%

15%

 

tabell 1.5

 

 

Søkere med allmennlærerstudiet som førstevalg

 

kvinner

menn

2010

 71%

29%

2009

69%

31%

2008

72%

28%

2007

70%

30%

 

tabell 1.6

 

 

VISSTE DU AT:

Lege, ikke lærer

Ungdom med innvandrer-bakgrunn er overrepresentert på medisinutdanningen. Men nesten ingen velger lærerutdanningen.

Kilde: Utrop.no 9. desember 2009

 

 

 

Studenter med innvandrerbakgrunn

Blant ungdom med innvandrerbakgrunn er det også flere jenter enn gutter som tar høyere utdanning. Norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdanning i større grad enn befolkningen som helhet. Dette gjelder både gutter og jenter. Andelen har økt kraftig de siste ti årene (Henriksen 2010).

Blant de som selv har innvandret, er det lavere deltakelse i universitets- og høyskoleutdanning.

 

 

Studenter i høyere utdanning etter
kjønn og bakgrunn 19—24 år

2009. Prosent
Kilde: SSB 2010c

 

kvinner

menn

Befolkningen i alt

36%

24%

Norskfødte med innvandrerforeldre

40%

30%

Innvandrere

21%

16%

 

tabell 1.7

 

 

 

Kjønn og etnisitet påvirker karrieremulighetene. Sammenlignet med etnisk norske menn blir en større andel ikke-vestlige mannlige innvandrere værende i sykepleieryrket. For eksempel har denne gruppen bedre karrieremuligheter i sykepleieryrket enn i ingeniøryrket (Karlsen 2010).

 

Studenter med nedsatt funksjonsevne

Studenter med nedsatt funksjonsevne er en usynlig gruppe i studentstatistikken. I følge beregninger foretatt av OECD (2009) utgjør de omtrent ti prosent av studentpopulasjonen. Funksjonshemmede studenter møter flere og andre utfordringer enn andre studenter.

 

Tilgangen på tegnspråktolker for døve studenter er svært mangelfull, noe som begrenser utdanningsvalget for døve.

Ennå er det ingen selvfølge med faglitteratur i tilgjengelige formater for syns- og lesehemmede studenter.

Studier og undervisning er ikke universelt utformet. Det skaper mange praktiske og pedagogiske hindringer.

 

Kunnskapsdepartementet har imidlertid, i forslag til statsbudsjett for 2011, satt av 14 millioner kroner til å sikre funksjonshemmede samme mulighet som andre studenter til å finansiere studiene med stønad fra Statens lånekasse. Forslaget innebærer kompensasjon for faktiske merutgifter (til større bolig) og for manglende muligheter til inntekt i sommermånedene.

 

 

VISSTE DU AT:

Kjepper i hjulene

— Jeg tipper at du la dine utdanningsplaner på egen hånd, ikke sant? Du fant ut hva du hadde lyst til, og så gjorde du det?

 

Sånn kan man sjelden gjøre når man er funksjonshemmet. Da skal man forholde seg til en komplisert totalpakke med mange mennesker involvert, hvor man skal finne på noe som alle kan være enige om. Og man skal ikke gjøre ting for vanskelig, som for eksempel å se for seg en akademisk karriere, sier Halvor Hanisch, stipendiat ved Høgskolen i Oslo, i Forskerforum nr. 6 2010.

 

 

 

Utdanning gir sysselsettingsgevinst

I den yrkesaktive delen av befolkningen øker andelen som er i jobb, med utdanningslengden. For personer med nedsatt funksjonsevne, med lang høyere utdanning (over fire år), er sysselsettingsprosenten nesten dobbelt så høy som for de med grunnskoleutdanning (Bø og Håland 2010). Sammenhengen mellom utdanningsnivå og arbeid er sterkere for personer med nedsatt funksjonsevne enn for befolkningen generelt.

 

 

Sysselsatte i alt og sysselsatte med nedsatt funksjonsevne,
etter utdanningsnivå

2009. Prosent
Kilde: Bø og Håland (2010)

 

Nedsatt funksjonsevne

Sysselsatte i alt

Univ.- og høyskolenivå (over 4 år)

67%

93%

Univ.- og høyskolenivå (1—4 år)

53%

87%

Videregående nivå

47%

77%

Ungdomsskolenivå

34%

58%

 

tabell 1.8

 

 

 

FORSKNING OG VITENSKAPELIGE STILLINGER

Få kvinnelige professorer

Jo lenger opp en kommer i det akademiske hierarkiet, desto færre kvinnelige ansatte er det i vitenskapelige stillinger. Kvinneandelen blant professorene har økt med rundt ett prosentpoeng de siste årene. I 2009 er kvinneandelen blant professorene 21 prosent.

 

 

Flere kvinnelige doktorander

Kvinneandel i vitenskapelige stillinger

 

Kvinneandel i utvalgte stillinger
ved universiteter og høyskoler

2006—2010. Prosent
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (2010)

 

2006

2007

2008

2009

Professorer

17%

18%

19%

21%

Professor II

13%

15%

15%

16%

Førsteamanuensis/førstelektor

34%

36%

38%

41%

Amanuensis/høyskole- og universitetslektor

55%

56%

57%

58%

Postdoktor

42%

42%

45%

46%

Stipendiat

49%

50%

50%

51%

 

tabell 1.9

 

 

 

50 prosent av de som avla doktorgrad i 2009, var kvinner. Det er stor forskjell på fagområdene. Kvinner utgjorde 53 prosent av de som disputerte innen det medisinske fagområdet. I teknologi var 30 prosent kvinner, mens matematikk og naturfag hadde en kvinneandel på 38 prosent. Hver fjerde doktorgrad avlegges av en person med utenlandsk statsborgerskap.

 

 

 

Doktorgrader etter fagområde og kjønn

2009. Prosent
Kilde: NIFU step (2010)

fagområde

kvinner

menn

totalt

% kvinner

Humaniora

54

54

108

50%

Samfunnsvit.

114

137

251

45%

Mat./nat.vit.

106

171

277

38%

Teknologi

39

89

128

30%

Medisin og helsefag

178

158

336

53%

Landbr./vet.med.

27

21

48

56%

Totalt

560

684

1 244

45%

 

tabell 1.10

 

 Fotnoter:

     Hentet fra Nordahl og Sunnevåg (2008:47).

     Østbergutvalgets oppdrag var å gjennomgå opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Utvalgets utredning finnes i «Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksnei opplæringssystemet», NOU 2010:7.

 

     NY GIV (Gjennomføring i videregående opplæring) er regjeringens satsning for å få flere
til å fullføre videregående opplæring.

     Dette er tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse, Se note 1 i kapitel 2 for definisjonen av personer med nedsatt funksjonsevne i denne undersøkelsen.

 

 

 

 

 

 

Toppnotering

Kunnskapsdepartementet foreslår å gi ekstra midler til utvidet utdanningsstøtte for studenter med nedsatt funksjonsevne.

 

Bunnotering

Temaet likestilling er nærmest totalt fraværende i skolen. En av konsekvensene er at unge gutter bryr seg mindre og mindre om likestilling.

 

 


OMBUDET MENER

 

 

Alle må få et likeverdig utdanningstilbud

Skolen er ikke tilgjengelig for alle, til tross for at alle utdanningsinstitusjoner er pålagt gjennom aktivitets- og rapporteringsplikten i likestillingsloven, å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal lærestedene være universelt utformet, også når det gjelder IKT. Både lærested og undervisning skal tilrettelegges slik at elever og studenter får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne. Dette er viktig for å ivareta rettighetene til den enkelte og dra nytte av deres ressurser.

Vi har et omfattende lovverk som skal sikre alle lik rett til utdanning, men lovene i seg selv er ikke nok. Lovene må tas i bruk og etterleves for at alle skal ha like muligheter til å påbegynne og fullføre et utdanningsløp. Tilrettelegging og tilpasning av undervisningen er skolens ansvar og ikke noe som skal belastes den enkelte elev eller foreldrene.

 

TILTAK

Innholdet i aktivitets- og rapporteringsplikten må presiseres, eventuelt i form av forskrift, slik at det er klart hvilke plikter utdanningsinstitusjoner har.

Myndighetene må lage en konkret plan for hvordan skolene skal bli universelt utformet.

For å øke læringsutbyttet hos minoritetsspråklige elever må skoleeiere sørge for at elevers rett til morsmålsundervisning innfris i tråd med opplæringsloven.

Skolene må tilføres ressurser og kompetanse til å håndtere den elevmassen de til enhver tid har.

Gratis kjernetid i barnehager må utvides til flere områder enn i dag, og må også gjelde for treåringer.

Aktivitetsskolen må ha tilbud som er gratis for alle.

 

 

 

Motvirke stereotypier

Skole og barnehage er sentrale arenaer for utvikling av barn og unges holdninger. Derfor er det viktig at barna lærer på skolen og i barnehagen, at alle mennesker er like mye verdt, uansett hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan de ser ut.

Stereotype forestillinger er med på å stenge elever ute, skape frafall og bidrar til å reprodusere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Unge som velger utradisjonelt, får ikke individuelt tilpasset opplæring og oppfølging. Det gjør det vanskeligere å gjennomføre utdanningen. Skolen må arbeide aktivt for å identifisere stereotypier og hindre at de kommer til uttrykk i undervisningen, læringsmiljøet og rådgivningstjenesten.

 

TILTAK

 

 

 

Mer kunnskap

Elevene er forskjellige, både med hensyn til språk, etnisitet, kjønn, funksjonsevne og seksuell orientering. For å sikre alle likeverdig opplæring og øke det generelle læringsutbyttet hos elevene må lærerne ha kunnskap om hvilke utfordringer ulike grupper elever møter.

 

TILTAK

 

| Lenk til hovedinnhold |

 


ARBEIDSLIV

 

 

Å ha en jobb er inngangsbilletten til mange goder i samfunnet. Lønn og rettigheter som sykepenger, foreldrepenger og pensjon er avhengig av arbeidstilknytningen. Arbeidslivet er også en viktig arena for å skape gode levekår og god integrering. Deltakelse i arbeidslivet har betydning for menneskers identitet og selvoppfatning, og for andres oppfatning. Personer som ufrivillig står utenfor arbeidslivet på grunn av egen helsesituasjon eller diskriminering, vil ofte befinne seg i en situasjon med dårligere økonomiske levekår. Innstramming av ytelser og stønader vil føre til ytterligere marginalisering for disse gruppene.

Innvandrerne og personer med nedsatt funksjonsevne har den svakeste tilknytningen til arbeidsmarkedet. Over halvparten av de med nedsatt funksjonsevne er uten jobb. En tredel av disse ønsker jobb. Sysselsettingsprosenten for innvandrere er lavere enn for befolkningen ellers, men den varierer med innvandrernes kjønn, landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid i Norge. Innvandrere inkluderes i arbeidsmarkedet i marginale, lavt betalte, usikre jobber, under dårlige arbeidsforhold. Minoritetsgrupper er også mest utsatt for diskriminering og trakassering.

Det er typisk for det norske arbeidsmarkedet at kvinner og menn jobber i ulike yrker. De kvinnedominerte yrkene har oftere lavere lønn og dårligere arbeidsbetingelser enn de mannsdominerte. Utstrakt bruk av midlertidige stillinger og deltidsstillinger er eksempler på dette. Ni av ti minstepensjonister er kvinner.

 

 

 

DETALJERT INNHOLD

 

Indikatorer

 

Arbeidsmarkedet for alle?

Personer med nedsatt funksjonsevne — mange utenfor arbeidslivet

Stor variasjon blant innvandrere

Eldre arbeidstakere vil jobbe lenger

 

Kombinasjon av arbeid og omsorg

Norske kvinner jobber og får barn

Kvinner jobber en dag mindre

Kvinner jobber mer ubetalt

Mange kvinner jobber ufrivillig deltid


Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

 

Fordeling av økonomiske ressurser

Store lønnsforskjeller kvinner imellom

Kvinners arbeid lønnes lavere

5800 kroner mindre i måneden

Lønnsforskjellene øker med utdanningsnivå, lederansvar og alder

Kvinner taper i pensjon

 

Tilknytning til arbeidslivet

Flest midlertidige stillinger innen helse og undervisning

Kvinner og unge jobber utenfor dagtid

 

Arbeidsmiljø

Kvinner og eldre har høyere sykefravær

 

Sosial dumping

 

Vold og trakassering i arbeidslivet

 

Topp- og bunnotering

 

Ombudet mener

 

 

 

 

 


Arbeidsliv

SALDO indikator totalt = 7

SaLDO beregning = 8+8+2+9+8+9 = 44/6 = 7 POENG

 

 

Poengberegning

Poengene regnes ut fra reell situasjon i forhold til ideell situasjon og gir uttrykk for grad av måloppnåelse. Full måloppnåelse gir ti poeng.

 

 

 

1.  Sysselsatte med nedsatt funksjonsevne

 

REEL SITUASJON – 76% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 100% =10 POENG

 

 

personer med nedsatt funksjonsevne

2010

76%

2009

73%

2008

79%

 

Kilde: SSB

mål: Full sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne som oppgir at de ønsker jobb
måloppnåelse: 76/100 = 76% = 8 poeng

 

 

2.  Andel sysselsatte innvandrere og hele befolkningen

 

REEL SITUASJON – 54% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 71% =10 POENG

 

 

ikke-vestlige
innvandrere

befolkningen uten innvandrere

2009

54

71

2008

57

72

 

Kilde: SSB

mål: Lik grad av sysselsetting for innvandrere og norskfødte
måloppnåelse: 54/71 = 76% = 8 poeng

 

 

 

3.  Sysselsatte i næringer med jevn kjønnsbalanse

 

REEL SITUASJON – 22% = 2 POENG

IDEEL SITUASJON – 100% =10 POENG

 

 

andel av alle sysselsatte

2010

22%

2009

20%

2008

17%

 

Kilde: SSB

mål: Jevn kjønnsbalanse
måloppnåelse: 22/100 = 22% = 2 poeng

 

 

4.  Yrkesdeltakelse kjønn 15—74 år*

    

REEL SITUASJON – 70% = 9 POENG

IDEEL SITUASJON – 76% =10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

70

76

2008

71

77

2007

70

76

 

Kilde: SSB

mål: Lik yrkesdeltakelse for begge kjønn
måloppnåelse: 70/76 = 89% = 9 poeng

 

*     Personer i arbeidsstyrken (summen av de sysselsatte og de arbeidsledige) i forhold til befolkningen (15—74 år). På grunn av ulike definisjoner og statistiske kilder vil tallene være noe avvikende i indikator 1, figur 2.3, 2.5, 2.6.

 

 

5.  Arbeidstid (timer per uke)

 

REEL SITUASJON – 82% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 100% =10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

31

37

2008

31

38

2007

30

38

 

Kilde: SSB

mål: Lønnet arbeidstid for kvinner skal være lik lønnet arbeidstid for menn
måloppnåelse: 31/37 = 82% = 8 poeng

 

 

6.  Lønn

 

REEL SITUASJON – 85% = 9 POENG

IDEEL SITUASJON – 100% =10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

32 000

37 800

2008

31 100

36 500

2007

29 100

34 600

 

Kilde: SSB

mål: Kvinner og menn skal ha lik gjennomsnittslønn
måloppnåelse: 32 000/37 800 = 85 = 9 poeng

 

 


Arbeidsmarkedet for alle?

Personer med nedsatt funksjonsevne — mange utenfor arbeidslivet

En stor andel personer med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at bare 44 prosent er i arbeid, mens andelen for resten av befolkningen er 81 prosent (Bø og Håland 2010, SSB 2010). Sysselsettingsnivået for personer med nedsatt funksjonsevne er stabilt lav, selv om delmål 2 i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er entydig: Flere med nedsatt funksjonsevne skal i arbeid, og man skal hindre at personer som er i jobb, støtes ut av arbeidslivet.

 

 

Sysselsatte personer med og uten nedsatt funksjonsevne, i prosent av alle personer i hver gruppe, 15—66 år

2002—2010. Prosent
Kilde: Bø og Håland 2010a, SSB 2010

 

Personer uten funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonsnedsettelser

2002

82 %

47 %

2003

81 %

42 %

2004

80 %

46 %

2005

79 %

44 %

2006

81 %

43 %

2007

82 %

45 %

2008

84 %

45 %

2009

81 %

43 %

2010

81 %

44 %

 

figur 2.1 (tabell for figur)

 

 

 

Kjønn og alder har betydning

Andelen sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne varierer med kjønn og alder. Den er noe lavere for kvinner, 41,8 prosent, enn for menn, 45,8. Yrkesaktiviteten for begge kjønn er høyest i aldersgruppene 25–39 år og 40–54 år, og lavest for gruppen 60–66 år.

Forskjellen i andel sysselsatte, mellom funksjonshemmede og befolkningen totalt er klart mindre blant de yngste enn blant de eldre. I alderen 15–24 år er differansen åtte prosentpoeng, mens den ligger på nær 35 prosentpoeng i aldersgruppene over dette. Blant de eldste, mellom 60 og 66 år, er imidlertid differansen nede i 25 prosentpoeng (SSB 2010a).

 

 

 

Andel sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne etter kjønn og alder

2010. Prosent
Kilde: SSB 2010b

 

Menn

Kvinner

15-24 år

43%

47%

25-39 år

54%

48%

40-54 år

52%

46%

55-59 år

47%

45%

60-66 år

31%

27%

 

figur 2.2 (tabell for figur)

 

 

 

Høy utdanning gir høy sysselsettingsgrad

Det å ha lang utdanning gir langt større sannsynlighet for å være inkludert i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Mens to tredeler med høyskole- og universitetsutdanning er i arbeid, gjelder dette bare en tredel av de som har utdanning på ungdomsskolenivå (Bø og Håland 2010). Høyt utdannede med nedsatt funksjonsevne har likevel langt lavere sysselsettingsgrad enn den resterende befolkningen.

 

 

Tilrettelegging gir mulighet for deltakelse

Tilrettelegging av det fysiske miljøet, tilpasninger av arbeidet og god arbeidsplassorganisering er avgjørende faktorer for å fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne har etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven rett til individuell tilrettlegging av arbeidsplassen.

Arbeidskraftsundersøkelsen og Levekårsundersøkelsen viser at selv om mange har fått tilrettelegging og tilpasninger på arbeidsplassen, oppgir én av fem at de ikke får de tilpasningene de trenger. Dette gjelder for eksempel tilrettelegging av arbeidsoppgaver, arbeidstid, tilgang på fysiske hjelpemidler eller funksjonsassistent (Bø og Håland 2010, Molden mfl. 2009). Fra levekårsundersøkelsen vet vi også at én av tre opplever at arbeidsgiver kun i liten eller noen grad tar hensyn til at de har varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Resultatene peker i retning av at en stor gruppe personer med nedsatt funksjonsevne står i fare for utstøting og marginalisering i arbeidslivet.

 

 

Vi vet ikke hvor mange som vil i jobb

Hvor stor andel av personer med nedsatt funksjonsevne som møter barrierer når det gjelder å komme inn på arbeidsmarkedet, har vi ikke tilstrekkelig statistikk og forskning på per i dag. I følge Arbeidskraftsundersøkelsen 2010 ønsker 78 000 personer med nedsatt funksjonsevne (24 prosent) jobb. Av disse var det bare 20 000 registrert som arbeidsledige (SSB 2010a). Misforholdet mellom andelen som ønsker jobb, og andelen registrerte arbeidsledige, har vært stabilt over tid. Tidligere analyser har vist at det er skjult eller uregistret arbeidsledighet i denne gruppen (Hansen og Svalund 2007). Det tyder på at mange har gitt opp aktiv jobbsøking etter å ha møtt gjentatte hindringer.

 

 

FAKTA

IA-avtalen delmål 2

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom arbeidslivets parter i 2001 og er senere blitt reforhandlet flere ganger. For delmål 2 — inkludering av flere personer med nedsatt funksjonsevne — er ansvarsfordelingen todelt: Virksomhetene har et hovedansvar for ansatte som har eller får redusert funksjonsevne. Staten har i hovedsak ansvar for personer med nedsatt funksjonsevne utenfor virksomheten, med bistand fra virksomhetene.

 

 

VISSTE DU AT:

Høye ambisjoner

— Vi jobber nå med en sysselsettingsstrategi for å få flere funksjonshemmede i jobb. Jeg har høye ambisjoner for den. Den kommer til å koste penger. Det kostet himla mye penger å innføre fødselspermisjon og billigere barnehager også, men det har lønnet seg. Alle tror at Norge lever kun av oljen. Men en av de viktigste grunnene til at vi gjør det så bra, er at vi har fått til stor grad av likestilling mellom menn og kvinner. Nå håper vi på det samme i forhold til funksjonshemmede, at vi kan få nytte av en enorm ubrukt ressurs, sier Lysbakken.

Audun Lysbakken til Handikappnytt 11. mai 2010

 

Vet ikke om de har IA-avtale

En undersøkelse i 2009 i statlige IA-virksomheter er nedslående lesning. 13 prosent av lederne svarer at virksomheten ikke har IA-avtale, eller at de ikke vet om de har avtale. (…) Det er også færre enn før som har skriftlige, konkrete planer for å ansette flere med redusert funksjons-evne (44 prosent i 2006, 36 prosent i 2009).
Kilde: Tjenestemannsbladet/Aktuelt august 2010

 

Fikk ingen svar

«Etter å ha arbeidet i et par år, ville jeg finne en ny jobb. Jeg søkte på flere stillinger, og i de ni første skrev jeg at jeg er døv. Jeg fikk ingen svar. Da jeg søkte uten å oppgi dette, fikk jeg napp på den første søknaden.»

Heftet «Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne — full arbeidsevne», -Helse-direktoratet, 2010

 

 

 

Stor variasjon blant innvandrere

I et integrerings- og likestillingsperspektiv er det å ha jobb viktig for å skape gode levekår for alle. Det at nye innvandrere raskest mulig kommer i jobb, er et mål i seg selv, samtidig som det bedrer levekårene på mange andre områder. Innvandrere som er i jobb, har for eksempel bedre psykisk helse og økonomi enn de som ikke er sysselsatt (Henriksen 2010). Høy grad av tilknytning brukes derfor som en indikator på integrering i det norske samfunnet (Aalandslid og Tronstad 2010). Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at inkludering også har en «dark side» (Daly and Silver 2008). Innvandrere inkluderes i arbeidsmarkedet i marginale, lavt betalte, usikre jobber, under dårlige arbeidsforhold (Sletten 2010).

Status i dag er at innvandrere fra ikkevestlige land har lavere sysselsettingsgrad enn innvandrere fra vestlige land og resten av befolkningen.

 

 

Sysselsatte 15—74 år, i prosent av personer i alt for ikkevestlige innvandrere, vestlige innvandrere og befolkningen eksklusive innvandrere

2009. Prosent
Kilde: SSB 2010c

 

Kvinner

Menn

Alle

Befolkningen eksklusive innvandrere

68%

73%

71%

Vestlige innvandrere

68%

74%

72%

Ikke vestlige innvandrere

50%

58%

54%

 

figur 2.3 (tabell for figur)

 

Graden av sysselsetting varierer imidlertid med kjønn, landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid i Norge. Over tid øker sysselsettingen for flere grupper innvandrere.

 

 

Botid

Mens arbeidsinnvandrere raskt kommer i arbeid, er botid avgjørende for familieinnvandrere og personer som har innvandret på grunn av flukt. For familieinnvandrere stiger sysselsettingsraten etter fire–fem års botid til omlag 60 prosent for kvinner og 70 prosent for menn. Selv om sysselsettingen også øker med økende botid for flyktninger, går den mer i bølger. Variasjonene avhenger av hvilke flyktninggrupper som ble bosatt når (Aalandslid og Tronstad 2010).

 

 

Andel sysselsatte blant ikke-nordiske innvandrere etter botid og innvandringsgrunn

15—74 år, 4. kvartal 2008. Prosent
Kilde: SSB 2010d

Første år i Norge                    

Arbeidsinnvandrere

Familieinnvandrere

Flyktninger

1990

81 %

68 %

62 %

1991

85 %

67 %

57 %

1992

87 %

67 %

63 %

1993

87 %

64 %

66 %

1994

86 %

66 %

65 %

1995

88 %

64 %

53 %

1996

90 %

65 %

52 %

1997

90 %

64 %

50 %

1998

87 %

63 %

51 %

 

figur 2.4 (tabell for figur)

 

 

 

Landbakgrunn har betydning

Hvilket land innvandrere kommer fra, har mye å si for sjansene for å være i jobb. I noen grupper er andelen sysselsatte høy, som blant innvandrere fra Norden, Vest-Europa og de nye EU-landene i Øst-Europa. Somaliske kvinner peker seg derimot ut med særlig lav sysselsetting. Kvinner fra andre afrikanske land har mer enn tre ganger så stor sannsynlighet for å være i jobb sammenlignet med somaliske kvinner. Sjansen for at en familieinnvandret kvinne fra Tyskland, Polen, Thailand, Filippinene eller Russland er sysselsatt, er mellom fem og ti ganger så stor som for en somalisk kvinne (Aalandslid og Tronstad 2010).

 

 

 

Sterkt samsvar mellom ektefellers status på arbeidsmarkedet

Ny forskning viser at det er samsvar mellom ektefellers status på det norske arbeidsmarkedet (Brekke 2010, Blom 2010). En stor andel kvinner som står utenfor arbeidslivet, er gift med menn som heller ikke er i arbeid. Blant ni prosent av ektepar uten innvandrerbakgrunn er begge ektefellene utenfor arbeidsmarkedet, mens tilsvarende tall for ektepar som har innvandret fra ikke-OECD-land er hele 44. Det å ha en ektefelle som er i jobb, øker kvinnenes sannsynlighet for selv å være yrkesaktiv.

 

 

Svak utnyttelse av innvandreres kompetanse

SSBs statistikk viser at innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Latin-Amerika er underrepresentert i yrker med høye kompetansekrav, mens de er sterkt overrepresentert i yrker uten noen formelle utdanningskrav. Denne gruppen sysselsatte er i større grad enn andre overkvalifiserte til jobbene de utfører (Villund 2008).

For en mannlig flyktning er det fem ganger så stor sjanse for å være i en jobb uten krav til utdanning som for menn i befolkningen ellers. For en mannlig arbeidsinnvandrer er det dobbelt så stor sjanse for å være i en jobb uten utdanningskrav. Forskjellene er mindre for kvinnene, men kvinner som har familieinnvandret, er overrepresentert i yrker uten krav til utdanning. Kvinner som har arbeidsinnvandret, er sterkt overrepresentert i akademiske yrker (Aalandslid og Tronstad 2010).

 

 

Positiv utvikling blant unge med innvandrerforeldre

Blant unge med innvandrerforeldre finner vi en positiv utvikling. Statistikken viser at unge under 25 år har tilnærmet lik deltakelse i arbeid og utdanning som ungdom i majoritetsbefolkningen. For de som er eldre enn 25 år, gjelder dette også for menn, mens kvinnene over 25 år har noe lavere deltakelse enn kvinnene i majoritetsbefolkningen (Olsen 2010).

 

 

FAKTA

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Det er 459 000 innvandrere i Norge og 93 000 norskfødte personer med innvandrerforeldre. Om lag 257 000 personer har bakgrunn fra Europa, 199 000 personer har bakgrunn fra Asia, 67 000 har bakgrunn fra Afrika, og 18 000 har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika. I tillegg er det 11 000 personer med bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania. Av innvandrere er det flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak. 35 prosent av innvandrerne har norsk statsborgerskap.

 

Innvandringsgrunn

I perioden 1990—2008 har det i alt innvandret 377 000 personer med statsborgerskap fra et land utenom Norden til Norge. Av disse var det 24 prosent som kom på grunnlag av flukt, 24 prosent på grunnlag av arbeid, og 11 prosent fikk opphold for å ta utdanning. 23 prosent ble familiegjenforent med en person som allerede var i Norge, og 17 prosent fikk opphold på grunnlag av en familieetablering.

 

 

VISSTE DU AT:

Flest ledige blant innvandrere fra Afrika

Innvandrere fra Afrika hadde høyest andel registrerte ledige med 13,5 prosent (2. kvartal 2010). Dernest kom gruppen fra EU-landene i Øst-Europa med en ledighet på 9,3 prosent. Gruppen fra Asia hadde en andel på 8,2 prosent, mens de fra Øst-Europa utenom EU og Latin-Amerika lå på rundt sju prosent. Som vanlig er det stor avstand til gruppene fra Norden og Vest-Europa, der andelen registrerte ledige er langt lavere, henholdsvis 3,2 og 3,5 prosent.

SSBs arbeidsledighetstall for 2. kvartal 2010

 

 

 

Eldre arbeidstakere vil jobbe lenger

Sett i forhold til Europa, har Norge en stor andel eldre arbeidstakere. 69 prosent i aldersgruppen 55–64 år er yrkesaktive sammenlignet med 46 prosent i EU for øvrig (Eurostat 2009). Tilsvarende tall er 57 prosent for Danmark, 53 for Irland, 38 for Frankrike og 30 for Tyrkia.

463 000 av alle yrkesaktive i 2009 var 55 år eller eldre (SSB 2009a). Dette utgjør 49 prosent i denne aldergruppen, det samme nivået som i 2008.

Den forventede pensjonsalderen blant personer over 50 år er hevet med et halvt år fra 2001. Dette betyr at delmål 3 i IA-avtalen er innfridd, som det eneste av de nasjonale målene. I sin evaluering av avtalen konkluderer SINTEF med at det er vanskelig å si hvor mye IA-avtalen har betydd (Ose mfl. 2009). Måloppnåelsen har nok heller sammenheng med utviklingen på arbeidsmarkedet. Delmål 3 videreføres i den nye IA-avtalen, og forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år skal økes med seks måneder fra 63,5 år til 64 år.

 

 

 

Kombinasjon av arbeid og omsorg

Norske kvinner jobber og får barn

Det norske arbeidsmarkedet er preget av at kvinner og menn har ulik fordeling av arbeid og omsorg og jobber i ulike yrker og sektorer.

Kvinnedominerte yrker i helse- og omsorgssektoren er et resultat av at det ubetalte omsorgsarbeidet i hjemmet er blitt organisert som betalt arbeid i offentlig sektor. Kvinners lønn har tradisjonelt blitt sett på som et supplement til mannens, og deltid har vært en vanlig tilpasning for kvinner som også har hatt omsorgsansvar hjemme. For mannen har heltidsarbeidet og overtidsarbeidet vært normen. Tall fra arbeidsmarkedsstatistikken viser at dette fremdeles gjelder for mange kvinner og menn i norsk arbeidsliv. Kvinnedominerte yrker er preget av lav lønn, deltidsstillinger og aksept for fravær i forbindelse med barn.

For mange familier lønner det seg å velge tradisjonelt, det vil si at den som tjener mest – som oftest fedrene, satser på karriere, mens mødrene tar mesteparten av foreldrepermisjonen og ofte trapper ned i stilling for å legge til rette for kombinasjon av arbeid og familie. Men kvinners og menns ulike fordeling av arbeid og omsorg henger ikke bare sammen med lønnsforskjeller eller hva som lønner seg økonomisk. Det er mange krefter som trekker i samme retning: strukturelle forhold knyttet til lønn og deltidsstillinger, og det at gutter og jenter tidlig viser ulike interesser og preferanser i sine utdanningsvalg sammen med samfunnets forventninger.

Til tross for mye deltid er norske kvinner blant de som jobber mest og samtidig føder flest barn i Europa. Kombinasjonen av høy yrkesdeltakelse og høye fødselstall er et politisk mål for de fleste land. Det gir økt produktivitet og mulighet til å ta seg av en aldrende befolkning. Den norske suksessen skyldes blant annet gode velferdsordninger som lang foreldrepermisjon, rett til betalt fravær ved syke barn, redusert arbeidstid når barna er små, og god barnehagedekning. De samme velferdsordningene er på den annen side med på å opprettholde det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret fordi de i all hovedsak blir brukt av kvinner.

Kvinners yrkesaktivitet er nesten doblet fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til i dag. 86 prosent av menn og 79 prosent av kvinner i den mest yrkesaktive alderen 25–66 år er med i arbeidsstyrken (SSBe).

 

 

Andel kvinner og menn i arbeidsstyrken 25—66 år

1980—2009. Prosent
Kilde: SSB 2010e

 

Menn

Kvinner

1980

90,1

62,2

1981

90,0

64,3

1982

90,1

64,8

1983

89,3

65,8

1984

89,6

67,1

1985

89,6

68,5

1986

89,1

71,0

1987

89,1

72,6

1988

88,6

72,7

1989

88,2

72,0

1990

87,0

72,6

1991

86,4

72,8

1992

86,2

73,0

1993

85,7

73,3

1994

85,7

73,6

1995

86,6

74,7

1996

87,2

76,0

1997

87,9

77,2

1998

88,1

77,6

1999

87,3

77,7

2000

87,0

77,8

2001

86,8

78,1

2002

86,3

77,7

2003

85,4

77,1

2004

85,3

77,0

2005

85,1

76,9

2006

85,4

77,1

2007

85,9

78,2

2008

86,3

79,2

2009

86,0

79,0

 

figur 2.5 (tabell for figur)

 

 

 

De andre europeiske landene har færre yrkesaktive kvinner og dermed større forskjell mellom nivået på yrkesdeltakelse for kvinner og menn. Gjennomsnittet for kvinnelig yrkesaktivitet for EU-landene er 59 prosent, sammenlignet med 74 prosent i Norge.

 

 

Sysselsatte etter kjønn, utvalgte land

15—64 år, 2009. Prosent
Kilde: Eurostat 2010a

 

2009

 

 

Menn

Kvinner

EU (27)

70

59

Polen

66

53

Nederland

82

72

Portugal

71

62

Finland

70

68

Spania

67

53

Italia

69

46

Frankrike

69

60

Danmark

78

73

Belgia

67

56

Sverige

74

70

Norge

78

74

 

figur 2.6 (tabell for figur)

 

 

VISSTE DU AT:

Rettighetslogikk vs. karrierelogikk

Forskningsprosjektet viser hvordan «rettighetslogikken» som ligger til grunn for typiske tiltak for å avlaste og skjerme gravide og småbarnsforeldre, kolliderer med «karrierelogikken». Denne logikken forutsetter uerstattelighet, kontinuerlig innsats og akkumulasjon av karrieremuligheter i individuell konkurranse med kollegaer. Dermed kan velmente familievennlige ordninger ha utilsiktede negative og kjønnsskjeve konsekvenser blant høyt utdannede, på lang sikt.

— Analysene viser et mønster der det å få barn innebærer karriereprogresjon for far, men karrierestagnasjon for mor, sier AFI-forsker Selma Therese Lyng til Forskningsrådet.no 6. november 2009.

Aldrende Italia

Italias familiepolitikk gjør øko-nomien svakere enn den kunne ha vært.

Det mest bekymringsfulle er at befolkningen aldres ganske raskt. Grunnen til den raske aldringen er at fruktbarheten blant italienske kvinner er svært lav. I Nord-Italia er den omlag 0,9, mens den i Norge er omlag 1,9. I Italia sett under ett er den omlag 1,2. Til tross for lav fruktbarhet er ikke yrkesdeltakelsen blant kvinner særlig høy.

Steinar Strøm i E24.no, 25. mai 2010

 

 

 

Fødselsrekord

I 2009 ble det født 61 800 barn i Norge, det høyeste antallet siden 1972. Dette gir et fruktbarhetstall på 1,98, noe som er høyt i europeisk sammenheng. Det er bare islandske og irske kvinner som føder flere barn enn de norske, mens franske ligger omtrent likt med oss (SSB 2010u).

Det er ikke slik at kvinner som ikke jobber får flere barn. Tvert imot ser det ut til at høy fruktbarhet henger sammen med høy kvinnelig yrkesdeltakelse. En del av EU-landene (se figur 2.9), som Malta og Polen, har både lav yrkesdeltakelse og lav fruktbarhet, og figuren viser at fødselsrate og sysselsetting samvarierer.

 

 

Fødselsrate og kvinnelig yrkesdeltakelse i EU-land

2008
Kilde: Eurostat 2010g

 

2008

2008

 

 

fødselsrate

syss kv

trend

Island

2,15

79,6

1,89

Norge

1,96

75,4

1,82

Danmark

1,89

74,3

1,80

Sveits

1,48

73,5

1,79

Sverige

1,91

71,8

1,76

Nederland

1,77

71,1

1,75

Finland

1,85

69,0

1,72

Estland

1,65

66,3

1,68

Østerrike

1,41

65,8

1,67

Latvia

1,44

65,4

1,67

Slovenia

1,53

64,2

1,65

Kypros

1,46

62,9

1,63

Portugal

1,37

62,5

1,62

Litauen

1,47

61,8

1,61

Frankrike

2,00

60,4

1,59

Irland

2,10

60,2

1,59

Bulgaria

1,48

59,5

1,57

Tsjekkia

1,50

57,6

1,55

Luxemburg

1,61

55,1

1,51

Spania

1,46

54,9

1,50

Slovakia

1,32

54,6

1,50

Romania

1,35

52,5

1,47

Polen

1,39

52,4

1,46

Kroatia

1,46

50,7

1,44

Ungarn

1,35

50,6

1,44

Hellas

1,51

48,7

1,41

Malta

1,44

37,4

1,23

 

figur 2.7 (tabell for figur)

 

 

Mesteparten av foreldrepermisjonen tas ut av kvinner, til tross for at fedrekvoten har eksistert i 17 år og blitt utvidet fra fire til ti uker fra 1. juli 2009. I 2009 tok fedre 11,6 prosent av foreldrepermisjonsdagene og mødre 88,4 prosent (NAV 2010a). I 1995 tok fedrene ut 5,8 prosent. Økningen henger først og fremst sammen med økningen i fedrekvoten.

 

 

Andel foreldrepermisjonsdager tatt ut av menn

Prosent
Kilde: NAV 2010h

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,8%

6,3%

6,7%

7%

7%

7,2%

8,3%

8,6%

8,6%

9%

9,3%

10,4%

11,4%

11,3%

11,6%

 

figur 2.8 (tabell for figur)

 

Fotnoter:

     Ulike definisjoner av personer med nedsatt funksjonsevne benyttes i ulike undersøkelser. I Arbeidskraftsundersøkelsen brukes følgende definisjon: «Med nedsatt funksjonsevne menes fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv. Det kan for eksempel være sterkt nedsatt syn eller hørsel, lese- og skrivevansker, bevegelseshemninger, hjerte- eller lungeproblemer, psykisk utviklingshemning, psykiske lidelser eller annet.» 16 prosent av de spurte i 2009 oppga at de hadde nedsatt funksjonsevne (Bø og Håland 2010).

 

     Beregnet på grunnlag av tall fra tabell 1A, side 26 (Bø og Håland 2010, SSB 2010).

 

     Blant personer som ikke har nedsatt funksjonsevne, er andelene 72,4 prosent for kvinner og 76,6 prosent for menn.

 

     Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12.

 

     Definisjonen på innvandrere er personen født i utlandet og som har innvandret til Norge. Vi har her benyttet SSBs tidligere definisjon «vestlige» og «ikke-vestlige» innvandrere. «Vestlige innvandrere» omfatter personer innvandret fra EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, mens «ikke-vestlige innvandrere» omfatter personer innvandret fra Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand samt europeiske land utenfor EU/EØS.

 

     Arbeidsstyrken omfatter alle sysselsatte og arbeidsledige.

 

     Forskjeller i yrkesprosentene skyldes ulike aldersavgrensninger i de ulike statistikkene.

 

 

 

Fordeling av foreldrepengedager, kvinner og menn

Kilde: NAV 2010h

 

kvinner

Menn

2009

88%

12%

2008

89%

11%

2007

89%

11%

 

tabell 2.1

 

 

VISSTE DU AT:

Fruktbarhet hos ulike etniske grupper

Den samlede fruktbarheten hos ikkevestlige innvandrere er høyere enn landsgjennomsnittet, men faller med økende botid i Norge.

Fra 1990 til 2004 lå samlet fruktbarhetstall på cirka 3,5 for kvinner som innvandret i voksen alder fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. For de som kom hit som barn, var fruktbarhetstallet 2,2. Pakistanske kvinner som er født i Norge, har samme samlede fruktbarhet som gjennomsnittet i befolkningen.

Folkehelseinstituttets nettsider, oppdatert 30. april 2010

 

 

 

Kvinner jobber én dag mindre

I gjennomsnitt jobber kvinner nesten én dag mindre i uken enn menn. Den avtalte arbeidstiden var på 31,1 timer for gjennomsnittskvinnen og 37,0 for mannen i 2009 (SSB 2010v).

Forskjellen mellom kvinners og menns arbeidstid er blitt noe mindre de siste årene. Flere kvinner jobber heltid, og noen flere menn jobber deltid. Likevel jobber nesten halvparten av de yrkesaktive kvinnene deltid. 41 prosent av alle kvinner i arbeid er deltidssysselsatte, sammenlignet med 14 prosent av mennene. Deltid er en vanlig tilpasning for kvinner til arbeidslivet. De fleste ser på seg selv som yrkesaktive og jobber opp mot 80 prosent stilling. For menn er deltid mest vanlig når de er på vei inn i eller ut av arbeidslivet.

Noen relativt få kvinner jobber mye, det vil si mer enn 45 timer per uke. De har gjerne partnere som jobber minst like mye. Når menn jobber mye, noe som er langt mer vanlig, har de gjerne bakkemannskap i form av partnere som jobber deltid.

Den vanlige fordelingen av arbeidstid for par er dermed at menn har lengre betalt arbeidstid enn kvinner. I de relativt få parene hvor kvinner jobber mest, har dette gjerne sammenheng med at mannen er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av dårlig helse (Kitterød og Rønsen 2010).

 

 

Kvinner jobber mer ubetalt

Kvinner bruker fortstatt mer enn dobbelt så mye tid på arbeid i hjemmet som menn. I gjennomsnitt har kvinners tidsbruk på husarbeid gått ned fra fire timer og et kvarter om dagen i 1971 til to timer om dagen i 2000. Menn bruker derimot noe mer tid på husarbeid enn tidligere. I 1971 brukte menn i gjennomsnitt 38 minutter på husarbeid daglig, sammenlignet med 51 minutter i 2000.

 

 

Tid brukt på arbeid i hjemmet per dag

I timer og minutter
Kilde: SSB 2010s

 

 

1971

 

2000

 

 

Kvinner

menn

 

kvinner

menn

Husarbeid

 

4,14

0,38

 

1,59

0,51

Omsorgsarbeid

 

0,42

0,17

 

0,44

0,26

Vedlikeholdsarbeid

 

0,13

0,41

 

0,17

0,36

 

tabell 2.2

 

 

 

Sysselsatte etter arbeidstid

15—74 år. Årsgjennomsnitt 2009
Kilde: SSB 2010g

 

kvinner

menn

Sysselsatte

1 191 000

1 317 000

Andel heltid

59%

86%

Andel deltid

41%

14%

 

tabell 2.3

 

 

 

Det er mer vanlig med deltid i Norge enn i de fleste andre europeiske land. Gjennomsnittet for EU-landene er 31,5 prosent deltidssysselsatte kvinner og 8,3 prosent menn.

 

 

Andel deltidssysselsatte av alle sysselsatte, utvalgte land

15—64 år, 2009. Prosent
Kilde: EUROSTAT 2010l

 

Kvinner

Menn

EU (27)

32%

8%

Portugal

16%

8%

Finland

19%

9%

Spania

23%

5%

Italia

28%

5%

Frankrike

30%

6%

Danmark

38%

15%

Belgia

41%

9%

Sverige

41%

14%

Norge

43%

15%

 

figur 2.9 (tabell for figur)

 

Det er en nær sammenheng mellom det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og en tradisjonell fordeling av arbeid og omsorg blant par i Norge. Deltid er utbredt i mange kvinnedominerte yrker, mens lang arbeidstid er utbredt i mange mannsdominerte yrker. Kvinner med små og mange barn, og kvinner i Agder-fylkene, har en mer tradisjonell tilpasning til yrkesarbeidet enn andre (Hirsch 2010).

Arbeidsdelingen blant par hvor en av partene har nedsatt funksjonsevne, er kjønnsdelt på samme måte som hos andre par. Når mannen har en funksjonsbegrensning, reduserer han arbeidet hjemme i større grad enn hun gjør i samme situasjon. Når kvinnen har nedsatt funksjonsevne reduserer hun deltakelsen i inntekts-givende arbeid i større grad enn han gjør i samme situasjon (Kjeldstad og Lyngstad red. 2010).

Langt flere personer med nedsatt funksjonsevne arbeider deltid (46 prosent) enn andelen i hele befolkningen (26 prosent). Deltid er mest utbredt blant kvinnene, 64 prosent av disse mot 27 prosent av mennene (15—66 år) har deltidsarbeid. For befolkningen som helhet er de tilsvarende tallene 40 og 13 prosent (Håland og Bø 2010). For enkelte yrkesaktive med nedsatt funksjonsevne representerer deltidsarbeid en tilpasning til arbeidslivet. Levekårsundersøkelsen for personer med nedsatt funksjonsevne fra 2007 viser at utstrakt bruk av deltid for mange er en strategi for å tilpasse seg arbeidslivets krav. Dette indikerer, i følge Molden mfl. (2009), at mange selv tar ansvar for slike krav til tross for at arbeidsgiver har ansvaret for å legge til rette for alle arbeidstakere.

 

 

VISSTE DU AT:

Fedrekvoten fører til at fedre tjener to prosent mindre enn de ville ha gjort uten ordningen. Endringer i inntekt kan være et indirekte mål på hvor involvert far er i familien. Bruken av fedrekvoten styrker farsrollen, også når barna blir eldre, i følge studien «The impact of paternity leave on father involvement» av professor Mari Rege og stipendiat Ingeborg Solli ved Universitet i Stavanger.

 

— Disse fedrene jobber kanskje mindre overtid og venter med å søke seg til lederstillinger til barna er eldre. Det interessante er at effekten på lønn er omtrent like stor når barna er fem år, sier Ingeborg Solli på Universitetet i Stavanger sine hjemmesider 14. januar 2010.

 

— Karrierekvinner er mindre stresset enn husmødre

Dersom både mor og far er forsørgere, så reduserer det kvinnenes opplevde stress og konflikter sammenlignet med hva som gjelder for hjemmeværende kvinner, ifølge studien «Family Policy, Perceived Stress and Work-Family Conflict», Stockholms universitet 2010.

Kilde: Aftenposten 21. september 2010

 

Arbeidsdelingens kostnader

Ikke alle mener denne normale arbeidsdelingen, hvor han har lønnet arbeid på heltid, hun på deltid, er et problem. Og så lenge forholdet er harmonisk og de holder sammen, er det klart at det som er lønnsomt for dem begge til sammen, også er det lure for hver enkelt, hver for seg. Problemene viser seg hvis og når harmonien brister og forholdet kanskje til og med blir oppløst. Da kommer det fram at en tilpasning som var den beste for deres samlede økonomi, er en som han tjener på og hun taper på litt lengre sikt.

Kilde: Hilde Bojer, artikkel i okonominettverket.no

 

 

 

Mange kvinner jobber ufrivillig deltid

Én av ti deltidssysselsatte kvinner og menn arbeider ufrivillig deltid i følge SSB. Siden kvinner utgjør majoriteten av deltidssysselsatte, er det langt flere undersysselsatte kvinner enn menn. Flesteparten av de undersysselsatte arbeider innen helse- og sosialtjenester og varehandel.

Definisjonen som benyttes i Norge, gir trolig store mørketall. Personer som ikke aktivt har forsøkt å få lengre arbeidstid eller ikke kan starte innen en måned, teller ikke med som undersysselsatte, selv om de ønsker mer arbeid.

Ufrivillig deltid rammer ulikt i arbeidslivet. Omfanget er størst i kvinnedominerte yrker uten krav til lengre utdanning. Kvinner med lang utdanning oppnår oftere en arbeidstid som tilsvarer det de ønsker. Menn i kvinnedominerte yrker arbeider oftere heltid enn kvinner i samme yrke og opplever dermed sjeldnere å være i en situasjon der de har kortere ukentlig arbeidstid enn ønsket.

 

 

 

 

FAKTA

Undersysselsetting, også kjent som ufrivillig eller uønsket deltid, betyr at man jobber deltid, men ønsker å jobbe mer. I definisjonen til arbeidskraftundersøkelsene, SSB, hvor disse tallene er hentet fra, må følgende tilleggsbetingelser være oppfylt:

— Du må kunne starte med lengre arbeidstid innen en måned.

— Du må ha forsøkt å få lengre arbeidstid.

Det siste kriteriet skiller Norge fra EUs praksis, hvor det holder med at den deltidsansatte ønsker større avtalt stilling og kan starte innen en måned.

 

 

 

Undersysselsatte etter kjønn

15—74 år, antall og prosent. 2007—2009
Kilde: SSB 2010h

 

i alt

kvinner

Menn

2009

60 000

77%

23%

2008

59 000

78%

22%

2007

66 000

77%

23%

 

tabell 2.4

 

 

 

 

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i den industrialiserte delen av verden. Det er kjønnsdelt med hensyn til ledelse, sektor og yrke.

Bare én av fem jobber på arbeidsplasser hvor det er kjønnsbalanse, i den betydning at minst 40 prosent av kollegaene er av ulikt kjønn. Det er mer vanlig for kvinner å jobbe i yrker som har ekstremt ujevn kjønnsbalanse, det vil si at over 80 prosent av kollegaene er av samme kjønn. Typiske eksempler er yrker i helsesektoren.

 

 

Andel sysselsatte etter graden av kjønnsbalanse i næringen de arbeider i, og kjønn

2009. Prosent
Kilde: SSB 2010m, LDO

 

jevn

ujevn

ekstremt ujevn

Kvinner

22 %

38 %

41 %

Menn

22 %

40 %

38 %

 

figur 2.10 (tabell for figur)

 

 

 

Kvinner er i flertall i offentlig sektor og menn i privat. 69 prosent av alle som arbeider i offentlig sektor, er kvinner, mens menn utgjør 63 prosent av sysselsatte i privat sektor. Dette er stabilt fra året før.

 

 

Sysselsatte etter sektor og kjønn

15—74 år, antall og prosent. 2009
Kilde: SSB 2010i

 

antall

kvinner

menn

Offentlig sektor

828 000

69%

31%

Privat sektor

1 660 000

37%

63%

 

tabell 2.5

 

 

Typiske mannsdominerte yrker er vaktmestere, industriarbeidere og bygge- og anleggsarbeidere, mens butikkmedarbeidere og rengjøringspersonale er kvinnedominert. Innenfor høyskoleyrker domineres sykepleier-, grunnskolelærer- og førskolelæreryrkene av kvinner og ingeniøryrket av menn.

Figuren under viser at det har vært lite endring når det gjelder kjønnsfordelingen innen en del vanlige yrkesgrupper de siste 20 årene. Likevel er det blitt flere kvinner blant bedriftslederne de siste 20 årene, og det er blitt flere mannlige rengjørere. Den økende andelen menn i rengjøringsyrket henger sammen med at mange menn med innvandrerbakgrunn er gått inn i dette yrket. Blant grunnskolelærerne har utviklingen derimot gått i motsatt retning. Yrket var mer kvinnedominert i 2009 enn det var i 1989.

 

 

Sysselsatte kvinner og menn i utvalgte yrkesgrupper

1989 og 2009. Prosent
Kilde: SSB 2010k

 

1989

1989

2009

2009

                       

Menn

Kvinner

Menn

kvinner

Førskolelærere         

4%

96%

5%

95%

Sykepleiere            

6%

94%

13%

87%

Rengjøringspers.       

8%

92%

17%

83%

Butikkmedarbeidere         

24%

76%

35%

65%

Grunnskolelærere       

39%

61%

26%

73%

Bedriftsledere         

89%

11%

79%

21%

Ingeniører             

90%

10%

85%

15%

Industri-, bygge- og anleggsarbeidere

88%

12%

91%

9%

Vaktmestere             

95%

5%

95%

5%

 

figur 2.11 (tabell for figur)

 

 

 

Fordeling av økonomiske ressurser

Kvinner hadde 64 prosent av menns brutto årsinntekt i 2008. Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn var dermed på hele 36 prosent i gjennomsnitt (SSBs inntektsstatistikk 2010). Bruttoinntekt inklusiv kapital- og næringsinntekt gir et litt videre mål enn lønn. Dette er den samlede inntekten som kommer inn på konto.

Mye av forskjellen skyldes at så mange kvinner arbeider deltid sammenlignet med menn, men gjenspeiler også den skjeve fordelingen av økonomiske ressurser som aksjer, bankinnskudd, lønnsnivå osv.

At kvinners yrkesinntekt er langt lavere enn menns, gjelder for alle, uavhengig av landbakgrunn. Kvinner fra Pakistan og Somalia tjener minst sett i forhold til menn fra samme land, henholdsvis 28 og 36 prosent. På topp er kvinner fra Russland, Sverige, Polen og Chile, som har rundt 70 prosent av tilsvarende gruppe menns inntekt. Forskjellen i yrkesinntekt henger naturlig nok sammen med yrkesaktivitet, men lønnsnivå har også betydning.

 

Store lønnsforskjeller kvinner imellom

Innvandrerkvinners yrkesinntekt er også langt lavere enn for kvinner uten innvandrerbakgrunn, med unntak av kvinner fra Sverige som har høyere gjennomsnittlig lønnsinntekt enn andre, se figuren under. Somaliske kvinner tjener i gjennomsnitt 20 prosent av gjennomsnittslønnen til kvinner uten innvandrerbakgrunn. Somaliske og pakistanske kvinner er mindre yrkesaktive enn kvinner fra andre land, mens for eksempel svenske og amerikanske kvinner har høy yrkesaktivitet.

 

 

Innvandrerkvinners yrkesinntekter som andel av øvrige kvinners yrkesinntekter, etter landbakgrunn

25—66 år, prosent. 2008
Kilde: SSB 2010l

Uten innvandrerbakgrunn

100

Sverige

112

USA

91

India

75

Russland

74

Chile

73

Vietnam

71

Sri Lanka

70

Polen

67

Iran

66

Filippinene

64

Thailand

58

Tyrkia

42

Pakistan

28

Somalia

20

 

figur 2.12 (tabell for figur)

 

 

 

Kvinners arbeid lønnes lavere

Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av det menn tjener per time. Dette er målt ved å se på gjennomsnittslønnen til alle kvinner og menn som er i arbeid. Lønnsforskjellen på 15 prosent har vært så å si uendret de siste 30 årene. Det er få statistiske størrelser som viser en slik stabilitet.

For at det skal være mulig å sammenligne lønnen til personer som jobber heltid og deltid, blir lønnen regnet om til hva den ville vært for en person som arbeider heltid. Dette kalles heltidsekvivalenter.

 

 

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn

Heltidsekvivalenter, 1997—2009
Kilde: SSB 2010m

 

Månedslønn (kr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Menn

21607

23227

24200

25408

26600

28279

29205

30217

31201

32672

34570

36532

37800

Kvinner

18085

19418

20191

21213

22165

23736

24609

25579

26430

27653

29137

31057

32000

 

83,7

83,6

83,4

83,5

83,3

83,9

84,3

84,7

84,7

84,6

84,3

85,0

84,7

 

16,3

16,4

16,6

16,5

16,7

16,1

15,7

15,3

15,3

15,4

15,7

15,0

15,3

 

figur 2.13 (tabell for figur)

 

 

 

 

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn for alle EU-landene var på 18 prosent i 2008. Tyskland og Finland ligger noe høyere med henholdsvis 23 og 20 prosent lønnsforskjell, mens Sverige ligger på 17 prosent. Tall for 2009 er foreløpig ikke tilgjengelig for andre land enn Norge.

 

 

5800 kroner mindre i måneden

Kvinner tjener 5800 kroner mindre enn menn i måneden, kontrollert for arbeidstid.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er størst i privat sektor. Her tjener kvinner 83 prosent av det menn gjør, sammenlignet med 89 prosent
i offentlig sektor.

 

 

Gjennomsnittlig månedslønn, etter sektor og kjønn

Heltidsekvivalenter, 2009. Prosent og kroner
Kilde: SSB 2010n

 

kvinnelønn

menn

kvinner

lønnsforskjell

Offentlig sektor

89%

37 000

32 800

4 200

Privat sektor

83%

37 900

31 300

6 600

 

tabell 2.5

 

 

 

Lønnsforskjellene øker med utdanningsnivå, lederansvar og alder

Forhold som vanligvis fører til høyere lønn, som utdanning, lederansvar og alder, gir mer uttelling for menn enn for kvinner. For toppledere, her definert som administrerende direktører, er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn på hele 30 prosent. For de som har universitets- og høyskoleutdanning inntil fire år, er lønnsforskjellen størst, 21 prosent.

 

 

Kvinners lønn som andel av menns lønn etter utdanning

Heltidsekvivalenter, 2009. Prosent
Kilde: SSB 2010o

Grunnskole

88

Videregående skole

82

Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år

79

Universitets- og høgskolenivå, over 4 år

81

 

figur 2.14 (tabell for figur)

 

 

Gjennomsnittlig lønnsforskjell for kvinner og menn etter yrke

Heltidsekvivalenter, 2009. Prosent
Kilde: SSB 2010p

Adm. dir.

29,7

Ledere i små bedrifter

22,8

Høgskoleyrker

19,6

Akademiske yrker

16,5

Yrker i alt

15,3

Håndverkere o.l.

8,3

Yrker uten krav til utdanning

6,1

Salgs-, service- og omsorgsyrker

5,4

Kontor- og kundeserviceyrker

3,3

 

figur 2.15 (tabell for figur)

 

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn øker med alder. Det er særlig fra 30 år og oppover at forskjellen skyter fart. Dette har sammenheng med at kvinners fravær fra arbeidslivet i forbindelse med barn gjør seg gjeldende (NOU 2008:6). Størst lønnsforskjell er det for de eldste. Noe av årsaken henger sammen med at kvinner i dette alderssegmentet i mindre grad enn menn har tatt utdanning og vært yrkesaktive. Mesteparten av forklaringen er likevel at kvinner jobber i yrker som ikke har like stort lønnsspenn som menn. Det innebærer at kvinners lønn stopper opp på et tidligere tidspunkt enn menns lønn.

 

 

Gjennomsnittlig lønnsforskjell for kvinner og menn etter alder

Heltidsekvivalenter, 2009. Prosent
Kilde: SSB 2010q

Alder i alt

15,3%

-24 år

8,5%

25-29 år

8,0%

30-34 år

10,6%

35-39 år

14,3%

40-44 år

16,1%

45-49 år

18,5%

50-54 år

20,1%

55-59 år

20,0%

60 år og over

20,8%

 

figur 2.16 (tabell for figur)

 

 

 

Kvinner taper i pensjon

Forskjellen i størrelsen på alderspensjonen for menn og kvinner øker, og kvinner har nå en lavere andel utbetalt enn de hadde for ni år siden. I 2001 fikk kvinner 75 prosent av menns pensjon. Nå får de 73 prosent. I snitt fikk menn utbetalt 211 000 kroner årlig i alderspensjon i 2009 (NAV 2010b). Det er 57 300 kroner mer enn hva kvinnene får.

Blant de som nå er alderspensjonister, har stadig flere menn nådd full opptjening i folketrygden. Menn har også generelt jobbet mer enn kvinner og derfor opparbeidet seg rett til høyere alderspensjon.

Antallet minstepensjonister blir noe mindre, men kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85 prosent i 2000 og 88 prosent i 2010, i følge NAV.

 

 

 

Tilknytning til arbeidslivet

Flest midlertidige stillinger innen helse og undervisning

Til sammen er halvparten av de med midlertidige kontrakter ansatt innen helse- og sosialtjenester samt undervisning. Dette er for øvrig næringer hvor kvinner og personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert. Grupper med mer marginal tilknytning til arbeidslivet er oftere midlertidig ansatt (Blom og Henriksen 2008).

Psykiske problemer som depresjon, søvnproblemer og utmattelse er vanligere blant midlertidig ansatte enn blant fast ansatte. Usikkerhet og økonomiske problemer kan være viktige grunner (Virtanen mfl. 2005). Rapporten, som bygger på en gjennomgang av 27 vitenskapelige studier fra flere forskjellige land, viste også at midlertidig ansatte hadde høyere risiko for yrkesskader sammenlignet med fast ansatte. Dette kan skyldes at midlertidig ansatte ofte får mindre opplæring og er mindre kjent med rutiner og risikoforhold på arbeidsplassen.

 

 

 

Midlertidig ansatte i prosent av alle ansatte, etter næring

15—74 år, 2. kvartal 2010. Prosent
Kilde: SSB 2010r

Personlig tjenesteyting

15,7

15,6

Helse- og sosialtjenester

12,3

12,4

Undervisning

12,2

13,1

Off.adm og forsvar, sosialforsikring

7,4

6,7

Teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift

9,1

7,4

Finansiering- og forsikringsvirksomhet

2,6

1,3

Informasjon og kommunikasjon

5,7

5,3

Overnattings- og serveringsvirksomhet

11

11,6

Transport og lagring

5,9

4,3

Varehandel, motorvognreparasjoner

7,8

6,6

Bygge- og anleggsvirksomhet

4,1

3,7

Bergverksdrift mv., industri, elektrisitet, vann og renovasjon

4,3

3,3

Jordbruk, skogbruk og fiske

17,2

11,8

I alt

8,7

8,1

 

figur 2.17 (tabell for figur)

 

 

FAKTA

Etter arbeidsmiljøloven (§ 14-9) er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes fast. Formålet med dette er blant annet å sikre et godt arbeidsmiljø og en forsvarlig prosess i forbindelse med oppsigelse.

 

 

 

Kvinner og unge — mest ubekvem arbeidstid

Arbeid utenom vanlig dagtid er mest utbredt blant kvinner og ungdom. Andelen ansatte kvinner med arbeid utenom vanlig dagtid er klart høyere enn for menn, med 37 mot 29 prosent. Den viktigste årsaken er at langt flere kvinner enn menn er ansatt i helse- og sosialtjenester. For kvinner er arbeid utenom vanlig dagtid i mye større grad enn for menn knyttet opp til skift- og turnusarbeid. Skift, turnus og annet arbeid utenom dagtid gir høyere sannsynlighet for å havne i en situasjon der avtalt arbeidstid er kortere enn ønsket (Nergaard 2010).

Nesten halvparten av de unge arbeidstakerne jobber utenom vanlig dagtid. Blant ansatte mellom 15 og 29 år var det i 2009 46 prosent med slikt arbeid. I aldersgruppen 30–54 år arbeidet 30 prosent utenom vanlig dagtid.

 

 

 

Arbeidsmiljø

Arbeidsulykker antas å utgjøre cirka 12 prosent av alle ulykker i Norge. Arbeidstilsynet registrerer årlig cirka 22 000–25 000 arbeidsskader og mellom 40 og 50 dødsulykker. Skadene varierer betydelig med yrke og næring. Høyest skaderisiko finner man i primærnæringene og blant håndverkere. Unge menn er mer utsatt enn andre. Det blir dessuten rapportert mange skader blant sykepleiere.

Det er nesten tre ganger så vanlig å bli utsatt for en ulykke på jobben hvis du er ikke-vestlig innvandrer (STAMI 2009).

Til sammen er cirka 500 000 personer utsatt for forhold på arbeidsplassen som i særlig grad kan påvirke fysisk helse. Om lag 290 000 personer er utsatt for arbeidsforhold som kan påvirke psykisk helse (STAMI 2010).

Risikoen for fysiske eller psykiske helseproblemer eller uførhet forårsaket eller forverret av arbeidet, økte med alder og var vanligere hos kvinner enn hos menn og hos personer med lavt utdanningsnivå. Om lag én av ti personer i yrkesaktiv alder rapporterte at de i løpet av det siste året hadde hatt slike arbeidsrelaterte problemer. Dette tilsvarer om lag 340 000 personer i følge rapporten Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer (STAMI 2010).

Muskel- og skjelettsmerter utgjorde i overkant av to tredeler av alle arbeidsrelaterte helseproblemer. Arbeidsrelatert nedsatt psykisk helse var nest største gruppe og utgjorde cirka ni prosent av alle helseproblemene.

 

 

Kvinner og eldre har høyere sykefravær

Sykefraværet utgjorde sju prosent av arbeidsdagene i 1. kvartal 2010 (SSBw). Menn hadde et sykefravær på 5,6 prosent, mens kvinner hadde 8,7 prosent fravær.

 

 

Legemeldt sykefravær blant arbeidstakere etter alder og kjønn

3. kvartal 2009. Prosent
Kilde: SSB 2010s

 

Kvinner

Menn

16-19 år

3%

1,7%

20-24 år

6,9%

3,2%

25-29 år

9,1%

3,5%

30-34 år

9,7%

3,9%

35-39 år

8,7%

4,3%

40-44 år

8,1%

4,8%

45-49 år

7,8%

4,8%

50-54 år

8,3%

5,5%

55-59 år

8,8%

6,2%

60-66 år

10,2%

7,5%

 

figur 2.18 (tabell for figur)

 

 

 

Sykefraværet i Norge har økt siden midten av 1980-tallet til i dag. Dette kan langt på vei forklares med at kvinner i større grad har kommet inn i arbeidslivet (Bjørnstad 2009). Sykefraværet øker med arbeidstakernes alder. Samtidig viser sykefraværsstatistikk, i Norge som i andre land, at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Dette gjelder i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år. Sett i forhold til menn er sykefraværet hos kvinner spesielt høyt i aldersgruppen 20–39 år. Fra 1989 til 2008 økte kvinners sykefravær med 36 prosent, mens menn kun hadde fire prosents økning. Mye av veksten i kvinners sykefravær har sammenheng med økning i svangerskapsrelatert sykefravær. Antall dagsverk tapt på grunn av svangerskapsplager er for eksempel femdoblet fra 2001 til 2008. Andre forklaringsfaktorer når det gjelder sykefraværet, knyttes til det sterkt kjønnsdelte arbeidslivet i Norge, blant annet ulikhet i inntekt, fleksibilitet i arbeidstid og arbeidskontrakter samt sosioøkonomiske forskjeller (Ose mfl. 2006).

Personer med innvandrerbakgrunn har et høyere sykefravær enn resten av befolkningen, men når man kontrollerer for type yrke og inntekt, forsvinner ulikhetene (Clausen mfl. 2009). Mange innvandrere jobber i yrker med lav jobbsikkerhet og få rettigheter.

Det finnes lite kunnskap om hvorvidt funksjonshemmede har høyere sykefravær enn andre. Funksjonshemmedes grad av sykefravær er med andre ord dårlig dokumentert. Samtidig er det et faktum at det å ha nedsatt funksjonsevne ikke er synonymt med nedsatt arbeidsevne og høyt sykefravær.

 

 

 

VISSTE DU AT:

«En studie av kvinnelige renholdsarbeidere viser at svært mange sliter psykisk, og i særdeleshet de med innvandrerbakgrunn. 33 prosent av kvinnelige renholdsarbeidere med utenlandsk bakgrunn oppga i studien at de har psykiske plager som kan relateres til angst og depresjon. Kvinnelige renholdere født utenfor Norge er dermed tre ganger så utsatt for angst og depresjon som den kvinnelige befolkningen for øvrig, der 8,5% har psykiske plager.»

Aasen Jacobsen, IMDI-rapport 7—2009

 

«Når andre ansatte ser at en kollega med store fysiske problemer klarer å gå på jobb, blir terskelen høyere for å sykmelde seg. Resultatet blir lavere sykefravær. Vi mangler imidlertid tall som viser sykefraværet hos funksjonshemmede i forhold til arbeidstakere uten funksjonshemming.»

SINTEFs evaluering av Telenor Open Mind-programmet, 2006

 

 

 

Sosial dumping

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere forekommer i norsk arbeidsliv.

Innvandrere er overrepresentert i bransjer som er kjennetegnet av lave lønninger og utstrakt bruk av midlertidige ansettelser, blant annet renhold, varehandel og hotell og restaurant.

Arbeidstilsynet har avdekket lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandarder enn det som er akseptabelt, og mener utviklingen går i retning av et todelt arbeidsmarked.

Nesten 75 000 arbeidstakere var registrert på korttidsopphold i 2009. Dette var en nedgang på 7,2 prosent fra året før, noe som henger sammen med lavkonjunkturene. En tredel av disse arbeidstakerne kom fra EU-land i Øst-Europa. Flest var ansatt i bedrifter som leier ut arbeidskraft (21 prosent). Deretter kom næringene bygg og anlegg med 18 prosent og industri med 13 prosent.

Norske familiers bruk av au pairer har økt de siste årene. I årene 2000–2009 ble antallet au pairer som kom til landet, firedoblet. En stadig større andel av dem er filippinere. I 2009 var 73 prosent av 2860 au pairer fra Filippinene til tross for at filippinske myndigheter har forbudt sine innbyggere å reise ut som au pairer fordi de mener arbeidsvilkårene er for dårlige. Au pairene rekrutteres hovedsakelig gjennom private nettverk i Norge og på Filippinene.

 

 

 

Vold og trakassering i arbeidslivet

Det mest ekstreme utslaget av dårlige forhold på jobben er vold og trakassering. I følge arbeidsmiljøloven skal ikke arbeidstakere utsettes for trakassering, og de skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Fire prosent av alle sysselsatte sier at de er blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene. Tre prosent er blitt utsatt for trusler om vold. Kvinner er mer utsatt enn menn, både for vold og trusler, i følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2009.

Tre prosent av alle sysselsatte oppgir å ha vært utsatt for trakassering i form av uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer og lignende, i følge SSB. Én av ni unge norske kvinner er blitt trakassert på jobb. Andelen unge kvinner som føler seg trakassert, er stigende, se figuren under.

 

 

 

Utsatthet for mobbing og for uønsket seksuell oppmerksomhet

1989—2009. Prosent
Kilde: SSB 2010p

 

 

1989

1993

1996

2000

2003

2006

2009

Utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater, et par ganger i mnd el mer

I alt [Total]

3

3

2

2

2

1

2

Utsatt for plaging eller erting av overordnet, et par ganger i mnd el mer

I alt [Total]

 

 

 

 

 

1

2

Usatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarar eller lignende, et par ganger i mnd el mer

I alt [Total]

3

2

3

3

2

4

3

 

Kvinner, 18-24 år

8

6

4

11

7

12

12

 

figur 2.19 (tabell for figur)

 

 

 


 

 

 

 

Toppnotering

Regjeringen, som har bevilget penger til opprydding i renholdsbransjen for å få bukt med sosial dumping.

 

Bunnotering

Kommunenes Sentralforbund, som benekter hele likelønnsproblemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMBUDET MENER

 

Et likestilt arbeidsliv

Arbeid gir inntekt, rettigheter og sosial tilhørighet. Belastningen for dem som blir holdt utenfor, er stor. Innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne møter i større grad enn andre barrierer som hindrer dem i å komme inn i arbeidslivet.

Norsk arbeidsliv er gjennomregulert, med avtaler og ordninger som skal sikre alle rett til arbeid i et trygt miljø fritt for diskriminering og trakassering. Likevel har ikke alle samme mulighet til å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet. Personer med etnisk minoritetsbakgrunn, unge kvinner, homofile og lesbiske opplever ofte trakassering på jobben. Sosial dumping, midlertidige ansettelsesforhold og dårlig arbeidsmiljø er et alvorlig problem i noen bransjer. De som har løsest tilknytning til arbeidslivet, blir hardest rammet.

LDO mener at det i dag er et for ensidig fokus i arbeidspolitikken på tiltak som styrker arbeidsevnen til den enkelte. Det er avgjørende at arbeidspolitikken i større grad rettes mot arbeidslivets inkluderingsevne og strukturelle forhold ved arbeidslivets organisering.

Alle arbeidsgivere har en plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Denne plikten er et av de mest effektive virkemidlene vi har for likestilling i arbeidslivet, og må styrkes. Arbeidsgivere må jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering når det gjelder rekruttering, forfremmelse, utviklingsmuligheter, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

 

TILTAK

 

 

 

Bedre fordeling av arbeid og omsorg

De familiepolitiske velferdsordningene brukes i dag i all hovedsak av kvinner. Mødre tar mest foreldrepermisjon, tar ut kontantstøtte og benytter seg av retten til å jobbe deltid når barna er små. Når ordningene stort sett brukes av kvinner, er de med på å opprettholde kjønnsforskjellene.

Den ulike bruken av velferdsordninger virker sammen med et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. I mannsdominerte yrker er det gjerne tradisjon
for og forventninger om høyere lønn, karrieremuligheter og overtidsarbeid. I kvinnedominerte yrker er det vanlig med deltidsstillinger, en løsere arbeidstilknytning og lavere lønn. For mange familier lønner det seg at mor er den som tar mesteparten av permisjonen og trapper ned i stilling, mens far satser på jobb.

Denne prioriteringen i familiens organisering av omsorgsarbeid og lønnet arbeid får store konsekvenser for kvinners mulighet til økonomisk selvstendighet. Samtidig legger det begrensninger på fars mulighet til å bruke tid på hjem og barn.

Forskjellen i kvinners og menns tidsbruk når det gjelder omsorg og arbeid, kommer også tydelig fram etter samlivsbrudd. I all hovedsak er det mor barna bor fast hos etter et brudd.

 

TILTAK

 

| Lenk til hovedinnhold |

 

 

 


MAKT OG INNFLYTELSE

 

 

I et demokrati skal valgte representanter speile befolknings­sammensetningen. Demokratiske organer bør ikke være dominert av en elite. En større bredde blant de som deltar i beslutninger, gjør at flere sider ved en sak kan bli belyst. Mangfold i politiske organer er viktig først og fremst for kvaliteten på beslutningene som fattes, men også for å bidra til systemets legitimitet.

Personer med for eksempel innvandrerbakgrunn eller med nedsatt funksjonsevne utgjør selvsagt ikke homogene grupper. Det er også slik at valgte representanter ikke nødvendigvis opptrer som talspersoner for grupper de deler kjennetegn med. Likevel er det viktig at representanter i demokratiske organer speiler mangfoldet i befolkningen.

Hvite menn i alderen 45–60 år, uten synlig funksjonsnedsettelse, er overrepresentert på alle politiske nivåer. De er i flertall på Stortinget, i regjeringen, blant ordførerne og i kommunestyrene.

En analyse av kommunestyrevalget i 2007 viser at langt flere personer med innvandrerbakgrunn ble valgt inn da enn ved valget i 2003. Blant disse representantene er det en jevnere kjønnsbalanse enn blant kommunerepresentantene samlet sett.

I hovedsak er det også menn uten innvandrerbakgrunn som sitter i sentrale posisjoner i næringslivet. Endringen i allmennaksjeloven har imidlertid styrket kvinnelig representasjon i styrene.

Det er mangel på data både når det gjelder politisk deltakelse, styrerepresentasjon og ledelse for personer med nedsatt funksjonsevne og for lesbiske og homofile.

 

 

 

DETALJERT INNHOLD

 

DEL 1: VALG OG POLITIKK

 

Indikatorer

 

Stortinget

Begrenset mangfold og systematisk skjevhet

Valget 2009

 

Regjeringen

Jevn kjønnsbalanse, lite mangfold

 

Sametinget

 

Kommunestyrene

Mer mangfold i lokalpolitikken

Mot valget 2011

 

 

DEL 2: MAKT OG LEDELSE

 

Indikatorer

 

Lite mangfold blant ledere

 

Offentlig sektor

 

Styrer, råd og utvalg

Statlige styrer, råd og utvalg

ASA-styrene — kvinner blir styremedlemmer, men ikke styreledere

 

Rettsvesenet

 

Media

 

Topp- og bunnotering

 

Ombudet mener

 

 

 

 


Del 1: VALG OG POLITIKK

 

 

MAKT OG INNFLYTELSE

Del 1: VALG OG POLITIKK

SALDO indikator totalt = 6

SaLDO beregning = 8+10+8+5+3+4 = 38/6 = 6 poeng

 

 

Poengberegning

Poengene regnes ut fra reell situasjon i forhold til ideell situasjon og gir uttrykk for grad av måloppnåelse. Full måloppnåelse gir ti poeng.

 

 

 

 

1.  Kjønnsfordeling på Stortinget

 

REEL SITUASJON – 38%, 62% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

38%

62%

2008

34%

66%

2007

34%

66%

 

Kilde: Stortinget

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 38/50 = 76% = 8 poeng

 

 

2.  Kjønnsfordeling i regjeringen

 

REEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

50%

50%

2008

47%

53%

2007

53%

47%

 

Kilde: Regjeringen

mål: Lik kjønnsfordeling, dvs. 10 av 20 statsråder
måloppnåelse: 50/50 = 100% = 10 poeng

 

 

3.  Kjønnsfordeling i kommunestyrene

 

REEL SITUASJON – 38%, 62% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2007

38%

62%

2003

36%

64%

1999

34%

66%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 38/50 = 76% = 8 poeng

 

 

4.  Kjønnsfordeling blant ordførere

 

REEL SITUASJON – 23%, 77% = 5 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2007

23%

77%

2003

17%

83%

1999

15%

85%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 23/50 = 46% = 5 poeng

 

 

5.  Ikke-vestlige representanter i kommunestyrene

 

REEL SITUASJON – 1,3%, 98,7% = 3 POENG

IDEEL SITUASJON – 5%, 95% = 10 POENG

 

 

i kommunestyrene

i befolkningen

2007

1,3%

5,0%

2003

0,8%

3,5%

 

Kilde: SSB

mål: Lik andel i kommunestyrene som den stemmeberettigede befolkningen
måloppnåelse: 1,3/5 = 26% = 3 poeng

 

 

 

6.  Ungdom 18—29 år i kommunestyrene

 

REEL SITUASJON – 7%, 93% = 4 POENG

IDEEL SITUASJON – 19%, 81% = 10 POENG

 

 

i kommunestyrene

i befolkningen

2007

7%

19%

2003

8%

19%

 

Kilde: SSB

mål: Lik andel i kommunestyrene som i befolkningen
måloppnåelse: 7/19 = 37% = 4 poeng

 

Fotnoter:

     Yrkesinntekter består av lønns- og næringsinntekter og ikke kapitalinntekt.
Inntektene er ikke korrigert for forskjeller i arbeidstid.

 

     Opphold under seks måneder.

 

 

 


Stortinget

Begrenset mangfold og systematisk skjevhet

Til tross for en reduksjon i gjennomsnittsalder og en økning i antallet valgte kvinnelige representanter ved siste stortingsvalg, er Stortinget skjevt sammensatt i forhold til befolkningen. Kvinner utgjør 38,5 prosent av de 169 representantene som møter på Stortinget. Når minst 40 prosent av hvert kjønn er representert, kalles det «jevn kjønnsbalanse». Det mangler to kvinnelige representanter for å nå 40 prosent.

Av de 42 vervene som er fordelt, er det imidlertid kun 14 som har tilfalt kvinner. Menn innehar dobbelt så mange verv som kvinner. Kvinner er ikke i flertall innenfor noen kategori av verv.

 

 

Verv på stortinget (2009—2013) etter kjønn

Antall
Kilde: LDO 2010a

 

Kvinner

Menn

President

 

1

Visepresidenter

2

3

Komiteledere

3

9

Første nestleder

6

6

Andre nestleder

3

9

Total

14

28

 

figur 3.1 (tabell for figur)

 

 

 

De eldste og yngste er underrepresentert på Stortinget. Den største overrepresentasjonen finnes i gruppen 45–54 år. Nesten 34 prosent av representantene er i denne aldersgruppen, mens kun drøyt 18 prosent av den stemme-berettigede befolkningen er i samme kategori.

Bortsett fra kjønn og alder finnes det lite sikker kunnskap om hvordan andre grupper er representert på Stortinget.

Det finnes ingen oversikt over representantenes funksjonsevne. To representanter har innvandrerbakgrunn. Til sammenligning utgjør funksjonshemmede om lag 17 prosent av befolkningen og innvandrerbefolkningen om lag ti prosent, i følge SSB. Det er dermed en betydelig underrepresentasjon fra disse gruppene blant de folkevalgte på Stortinget.

Det er seks åpent homofile og lesbiske på Stortinget. De utgjør 3,6 prosent av representantene (Blikk 2009). Tallene for befolkningen er usikre. SSB finner at 1,2 prosent i befolkningen definerer seg som homofil, lesbisk eller bifil (Normann og Gulløy 2010). Oslo kommune og Landsforeningen for lesbiske og homofile (2009) opererer med tre til fem prosent.

 

 

 

Andelen av ulike diskrimineringsgrunnlag på Stortinget og i befolkningen

Prosent
Kilde: LDO 2010a, 2010b

 

på stortinget

i befolkningen

Kvinner

38,5%

50,4%

Alder 18—24

1,8%

11,4%

Alder 25—34

16,0%

16,8%

Alder 35—44

23,1%

19,5%

Alder 45—54

33,7%

17,4%

Alder 55—64

23,7%

15,7%

Alder over 65

1,8%

19,1%

Nedsatt funksjonsevne

Usikkert

17,0%

Lesbiske/homofile

3,6%

1,2—5%?

Innvandrerbakgrunn

1,0%

10,6%

 

tabell 3.1

 

 

 

VISSTE DU AT:

«Dagblad-fellen»

Bent Høie, nestleder i Høyre, mener hans legning har påvirket ham som politiker.

— Jeg er ganske kompromiss-løs når det gjelder respekt for annerledeshet, for mangfoldet. Å krenke noen er illiberalt. Mange som kaller seg liberale, har regelrett misforstått. De er liberale kun overfor andre som er liberale. Jeg kaller det «Dagblad-fellen». Dagbladet har ingen toleranse for Dagfinn Høybråtens meninger.

Kilde: Aftenposten 9. mai 2010

 

 

 

 

Valget 2009

Menn topper valglistene

42 prosent av listekandidatene ved stortingsvalget var kvinner. Det er en liten økning fra valget i 2005, da 39 prosent av listekandidatene var kvinner. Det var kun FrP og Høyre som hadde klar overvekt av menn på sine lister i 2009. Til tross for forholdsvis god kjønnsfordeling totalt på listene er det kun 81 av 258 lister (31 prosent) som har en kvinne på toppen (SSB 2010a).

Mens fordelingen mellom menn og kvinner er forholdsvis lik blant de yngste kandidatene, er det stor kjønnsforskjell blant listekandidater over 50 år. I gruppen over 60 år finner vi den største andelen mannlige kandidater og den minste andelen kvinnelige kandidater.

 

 

 

Listekandidater til Stortingsvalget 2009

Etter kjønn og alder. Prosent
Kilde: SSB 2010b

 

Kvinner

Menn

18-29 år

7,3%

8%

30-39 år

7,3%

7,5%

40-49 år

10,9%

11,8%

50-59 år

9,7%

14,9%

60 år og over

7%

15,7%

 

figur 3.2 (tabell for figur)

 

 

 

Lavere valgdeltakelse blant unge og innvandrere

Valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2009 var relativt lik blant kvinner og menn: henholdsvis 76,7 og 76,1 prosent. Men blant førstegangsvelgerne er det flere menn enn kvinner som stemmer. Blant de yngste velgerne stemte 62,6 prosent av mennene, mot 51,2 prosent av kvinnene.

I innvandrerbefolkingen med norsk statsborgerskap var det 52 prosent som benyttet seg av stemmeretten. I befolkningen totalt var deltakelsen 76 prosent. Deltakelsen var lavest blant stemmeberettigede med bakgrunn fra Asia, 50 prosent. Innvandrere med lang botid, og eldre innvandrere, benytter i større grad stemmeretten.

Det finnes ikke tall for valgdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne.

 

 

 

Regjeringen

Jevn kjønnsbalanse, lite mangfold

Også innenfor regjeringsapparatet er det skjev representasjon i forhold til befolkningssammensetningen. Når det gjelder kjønnsbalanse, er situasjonen imidlertid god.

I Stoltenberg III-regjeringen, som tiltrådte 20. oktober 2009, er ti av de 20 statsrådene kvinner. Det er ingen med synlig nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn blant ministrene. Når det gjelder aldersfordelingen, er det flest i kategorien 45–54 år.

Den politiske ledelse i departementene består, foruten ministeren, av statssekretærer og politiske rådgivere. Av disse har én statssekretær og én politisk rådgiver innvandringsbakgrunn. Én statssekretær er same. De yngste og eldste er kraftigst underrepresentert, men andelen i hver alderskategori varierer mellom de ulike vervene. Gruppen av politiske rådgivere har størst dominans av yngre, og gruppen av ministre har størst dominans av eldre.

 

 

Verv i politisk ledelse etter alder

Prosent
Kilde: LDO 2010c

 

 

 

Kvinne

Mann

Total

 

Minister

 

18-24

 

 

 

 

 

alderkat

25-34

0

1

1

5 %

 

 

35-44

1

2

3

15 %

 

 

45-54

5

4

9

45 %

 

 

55-64

3

3

6

30 %

 

 

over 65

1

0

1

5 %

 

Total

 

10

10

20

 

Politisk rådgiver

alderkat

18-24

1

0

1

5 %

 

 

25-34

2

6

8

40 %

 

 

35-44

7

2

9

45 %

 

 

45-54

1

1

2

10 %

 

Total

 

11

9

20

 

Statssekretær

alderkat

18-24

 

 

 

 

 

 

25-34

3

2

5

12 %

 

 

35-44

12

13

25

58 %

 

 

45-54

3

4

7

16 %

 

 

55-64

0

5

5

12 %

 

 

over 65

0

1

1

2 %

 

Total

 

18

25

43

 

Befolkning

 

18-24

 

 

 

11,4 %

 

 

25-34

 

 

 

16,8 %

 

 

35-44

 

 

 

19,5 %

 

 

45-54

 

 

 

17,4 %

 

 

55-64

 

 

 

15,7 %

 

 

over 65

 

 

 

19,1 %

 

figur 3.3 (tabell for figur)

 

 

Totalt i den politiske ledelsen er det 47 prosent kvinner og 53 prosent menn. Det er variasjoner mellom departementene. Ytterpunktene er Kommunal- og regionaldepartementet med tre kvinner og én mann i den politiske ledelsen, og Justisdepartementet med fire menn og én kvinne. Åtte departementer har flere menn enn kvinner i den politiske ledelsen, like mange departementer har flere kvinner enn menn, og to departementer har lik fordeling av kvinner og menn.

 

 

 

Sametinget

Sametinget ble første gang åpnet 9. oktober 1989. Sametinget er et politisk redskap som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folket.

Valget høsten 2009 opprettholdt kjønnsbalansen på Sametinget. I forrige periode (2005–2009) var 51 prosent av de valgte representantene kvinner. I perioden 2009–2013 er det valgt inn 49 prosent kvinner (19 av 39 representanter).

 

 

 

Kommunestyrene

Mer mangfold i lokalpolitikken

Når det gjelder fordelingen av representanter på kjønn og alder, er sammen-setningen av Stortinget etter valget 2009, og av kommunestyrene etter valget 2007, påfallende lik. Kjønnsfordelingen er nesten identisk med 38,5 prosent på Stortinget og 37,5 prosent i kommunestyrene. Profilen for aldersfordeling er også liknende med hovedtyngden i aldersgruppen 44–54 år.

 

 

 

Kommestyrerepresentanter (2007), stortingsrepresentanter (2009) og befolkningen (2009) etter alder

Prosent
Kilde: SSB 2010c

 

kommunestyre

befolkning

storting

18-24

3,6 %

11,4 %

1,78 %

25-34

10,4 %

16,8 %

15,98 %

35-44

26,1 %

19,5 %

23,08 %

45-54

30,6 %

17,4 %

33,73 %

55-64

22,6 %

15,7 %

23,67 %

over 65

6,7 %

19,1 %

1,78 %

 

figur 3.4

 

 

 

Også blant kommunestyrerepresentantene finnes det lite sikker kunnskap om funksjonsevne. En nyere studie (Guldvik mfl. 2010) finner at ti prosent av kommunestyrerepresentantene i et utvalg anser seg som funksjonshemmede.

For personer med innvandringsbakgrunn er representasjonen høyere i kommunestyrene enn på Stortinget. Totalt sett har likevel kun to prosent av de innvalgte representantene ikke-norsk landbakgrunn. Men bildet er sammensatt: Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert i kommuner med en stor andel (mer enn sju prosent) ikke-vestlige stemmeberettigede, slik som i Oslo, mens de er underrepresentert i kommuner med lav andel stemmeberettigede ikke-vestlige innvandrere (Aalandslid 2008).

 

 

Utvalgte gruppers andel i kommunestyrene (2007) og i befolkningen (2009)

Prosent
Kilde: SSB 2010c, LDO 2010d

 

 

andel i kommunestyrene

i befolkningen

Kvinner

37,5%

50,4%

Alder 18—24

3,6%

11,4%

Alder 25—34

10,4%

16,8%

Alder 35—44

26,1%

19,5%

Alder 45—54

30,6%

17,4%

Alder 55—64

22,6%

15,7%

Alder over 65

6,7%

19,1%

Nedsatt funksjonsevne

10%

17,0%

Homofile/lesbiske

Ikke tilgjengelig

1,2%

Innvandrerbakgrunn

2,0%

10,6%

 

 

tabell 3.2

 

 

Andelen kvinnelige ordførere har økt, men fortsatt har under en firedel av kommunene kvinnelig ordfører.

 

 

VISSTE DU AT:

Magiske 23 prosent

23 prosent ser ut til å være det magiske tallet: Bare 23 prosent av landets ordførere er kvinner, andelen kvinner som leder de viktige kommunale styrer, råd og utvalg, er 23 prosent, og 23 prosent av toppkandidatene på valglistene var kvinner.

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet, publikasjon H-2246

 

 

 

Mot valget 2011

143 av 431 kommuner hadde en kvinneandel over 40 prosent etter valget i 2007. Mellom partiene varierer andelen kvinnelige representanter fra 28 prosent i FrP til 50 prosent i SV. Også andelen representanter med ikke-vestlig bakgrunn varierer. 0,3 prosent av KrF-representantene har ikke-vestlig bakgrunn, mens det tilsvarende tallet i SV er 4,5 prosent.

 

 

Nominasjon

Måten valglistene er satt opp på, har stor betydning for hvem som blir valgt inn i kommunestyrene. Plassering på listen har dessuten betydning for hvem som er aktuelle som ordførerkandidater. Forhåndskumulerte kandidater får oftere ekstra personstemmer på valgdagen. Den som har førsteplassen på listen, vil også typisk ende opp med maktposisjoner etter valget – som ordfører eller leder av tunge utvalg (Guldvik og van der Ros 2008).

 

 

Valg

Kjønnsfordelingen i kommunestyrene blir mer ujevn etter velgernes rettinger. Det skyldes måten listene er satt opp på. Toppkandidatene sikres ved forhåndskumulering, og toppkandidatene er oftest menn (72 prosent i 2007). Kvinner, som sjeldnere topper listene, er dermed mer utsatt for velgernes rettinger.

 

 

Konstituering

I en norsk gjennomsnittskommune fordeles i snitt 130 ulike verv til 33 ulike styrer, råd og utvalg etter et kommunestyrevalg. De fleste ledervervene går til menn. Andelen menn i lederposisjoner er høyere enn andelen menn i kommunestyrene (Guldvik og van der Ros 2008). Blant de 22 kommunene som deltar i Kommunal- og regionaldepartementets prosjekt «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken», har kvinner kun 23 prosent av ledervervene.

Forskjellen mellom kvinner og menn tiltar altså i prosessen fra nominering til konstituering. Valgnemnda i kommunen fordeler posisjoner til partiene, og partiene fordeler deretter personer i de tildelte posisjonene. Det er krav til kjønnsfordeling i utvalgene etter kommuneloven. Det er ingen krav til kjønnsfordeling av lederposisjoner.

 

 

VISSTE DU AT:

Få kvinner leder kommunale utvalg

Nesten åtte av ti ledere av kommunale utvalg er menn. En gjennomgang gjort av Rokkansenteret, viser at kvinner bare har 23 prosent av de viktige ledervervene i styrer, råd og utvalg i de 22 kommunene som er med i Kommunal- og regionaldepartementet sitt prosjekt «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken». Det er grunn til å tro at fordelingen er noenlunde lik på landsbasis.

— Ikke bra nok. Flere kvinner må få prøve seg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 5. mars 2010.

 

 

 


Del 2: MAKT OG LEDELSE

 

 

MAKT OG INNFLYTELSE

Del 2: MAKT OG LEDELSE

SALDO indikator totalt = 5

SaLDO beregning = 4+1+8+5 = 18/4 = 5 POENG

 

 

Poengberegning

Poengene regnes ut fra reell situasjon i forhold til ideell situasjon og gir uttrykk for grad av måloppnåelse. Full måloppnåelse gir ti poeng.

 

 

7.  Kjønnsfordeling topplederstillinger i privat sektor

 

REEL SITUASJON – 21%, 79% = 4 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2009

21%

79%

2008

20%

80%

2007

18%

82%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 21/50 = 42% = 4 poeng

 

8.  Kjønnsfordeling styreledere i allmennaksjeselskap

 

REEL SITUASJON – 7%, 93% = 1 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2010

7%

93%

2009

7%

93%

2008

5%

95%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 7/50 = 14% = 1 poeng

 

9.  Kjønnsfordeling styremedlemmer

     i allmennaksjeselskap

 

REEL SITUASJON – 39%, 61% = 8 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2010

39%

61%

2009

40%

60%

2008

36%

64%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 39/50 = 78% = 8 poeng

 

10.           Kjønnsfordeling redaktører

 

REEL SITUASJON – 26%, 74% = 5 POENG

IDEEL SITUASJON – 50%, 50% = 10 POENG

 

 

kvinner

menn

2010

26%

74%

2009

26%

74%

2008

26%

74%

 

Kilde: SSB

mål: Lik kjønnsfordeling
måloppnåelse: 26/50 = 50% = 5 poeng

 

 

 

 


Lite mangfold blant ledere

Til tross for høy kvinnelig yrkesdeltakelse er det ikke like vanlig for kvinner å ha lederansvar som det er for menn. To av tre ledere er menn. Andelen har vært stabil de siste årene.

 

 

Ledere etter kjønn per år

2006—2009. Prosent
Kilde: SSB 2010d

 

Andel  kvinner

Andel menn

2006

33 %

67 %

2007

31 %

69 %

2008

31 %

69 %

2009

34 %

66 %

 

figur 3.5 (tabell for figur)

 

 

 

Skillet blir enda større på toppledernivå, der fortsatt bare drøyt 20 prosent av lederne er kvinner.

Litt over halvparten av lederne i offentlig sektor er kvinner (56 prosent). Til sammenligning utgjør kvinner nær 70 prosent av alle ansatte i denne sektoren. Menn er i flertall i privat sektor, med 63 prosent av de sysselsatte. Her er 74 prosent av lederne menn.

 

 

Ledere etter kjønn og sektor samt kjønn og nivå

2009. Prosent
Kilde: SSB 2010e, 2010f

 

Menn

Kvinner

Mellomledere

62 %

38 %

Toppledere

78 %

22 %

Offentlig forvaltning

44 %

56 %

Privat sektor og offentlige foretak

74 %

26 %

 

figur 3.6 (tabell for figur)

 

Fotnoter:

     Det valgte Stortinget har 40% kvinner. På det møtende Stortinget hvor 12 representanter i regjering er erstattet av vararepresentanter, er kvinneandelen 38,5%.

 

     Per 1. august 2010.

 

     Personer som har innvandret eller er født i Norge av to foreldre som har innvandret.

 

     Sammenstilling av statistikk fra ulike kilder (SSBs befolkningsstatistikk: alder, SSBs innvandrings-statistikk: innvandrerbakgrunn, SSBs arbeidskraftsundersøkelse: andel med nedsatt funksjonsevne, Normann & Gulløy (2010): andel lesbiske/homofile og Blikk (2009): andel lesbiske/homofile på Stortinget).

 

 

     Beregnet av SSB. Valgundersøkelsen justert for faktisk valgdeltakelse.

 

6   LDO (2010d): Sammenstilling av statistikk fra ulike kilder (SSBs befolkningsstatistikk: alder, SSBs innvandringsstatistikk: innvandrerbakgrunn, Normann & Gulløy (2010): andel lesbiske og homofile i befolkningen, Guldvik mfl. (2010): andel med nedsatt funksjonsevne i kommunestyrene, Aalandslid (2008): andel med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene).

 

 

 

Personer med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert blant ledere. Andelen som har lederansvar, er 3,8 prosent, mens det er 5,7 prosent av de sysselsatte mellom 15 og 66 år (SSB 2010g) som har nedsatt funksjonsevne.

Andelen innvandrere som har lederyrker, er halvparten så stor som deres representasjon i befolkningen skulle tilsi. 3,4 prosent har lederyrker, mens de utgjør 7,6 prosent av de sysselsatte totalt (SSB 2010h). Enda lavere lederandel er det for innvandrergrupper fra Asia, Afrika, Latin Amerika og Øst-Europa utenom EU. Her er andelen personer i lederyrker 1,9 prosent.

 

 

VISSTE DU AT:

Hvit toppledelse i oslo

Av de 77 best betalte lederne i Oslo kommune har ingen minoritetsbakgrunn. Mens kvinneandelen er på anstendige 33 av 77, er det ingen toppledere i Oslo kommune med minoritetsbakgrunn.

Kilde: Aftenposten 4. august 2010

Botkyrka går foran

Den svenske kommunen Botkyrka har vedtatt at 28 prosent av kommunens sjefer skal ha minoritets-bakgrunn innen tre år. … I dag er andelen sjefer med utenlandsk bakgrunn 21,5 prosent i kommunen. Målet er at andelen skal opp til 28 prosent i løpet av tre år. Ifølge HR-sjefen er rekrutteringsbasen allerede på plass i og med at 40 prosent av kommunens ansatte har utenlandsk bakgrunn.

Kilde: Aftenposten 29. juli 2010

 

 

 

Offentlig sektor

Det offentlige har et særlig ansvar for å sørge for at det gis like muligheter til ulike grupper. Til tross for en bedre kjønnsbalanse i ledelsen i offentlig sektor enn i privat sektor gjenstår det utfordringer også der hvor andelen kvinner i ledelse er høyest.

 

 

Stat

I staten er 48 prosent av de ansatte kvinner. Disse har 40 prosent av lederjobbene. Det er sju prosent høyere enn i arbeidslivet totalt. Også i staten er det systematiske forskjeller som følger hierarkiet. Kvinner har 41 prosent av mellomlederposisjonene, men bare 30 prosent av topplederposisjonene.

I lederstillingene i departementet er kvinneandelen gjennomgående høyere enn i lederposisjonene innenfor departementenes ytre etater. Forskjellen er større på toppledernivå (seks prosent) enn på mellomledernivå (fire prosent).

Det er store forskjeller på tvers av departementsområdene.

 

 

Andel kvinner og menn i lederstillinger per departementsområde

2009. Prosent
Kilde: FAD 2010a

 

Kvinner

Menn

Barne- og likestillingsdepartementet

63 %

37 %

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

56 %

44 %

Kunnskapsdepartementet

51 %

49 %

Helse- og omsorgsdepartementet

50 %

50 %

Miljøverndepartementet

47 %

53 %

Finansdepartementet

45 %

55 %

Landbruks- og matdepartementet

44 %

56 %

Utenriksdepartementet

41 %

59 %

Statsministerens kontor

40 %

60 %

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

38 %

62 %

Nærings- og handelsdepartementet

36 %

64 %

Fiskeri- og kystdepartementet

32 %

68 %

Olje- og energidepartementet

30 %

70 %

Samferdselsdepartementet

29 %

71 %

Justis- og politidepartementet

27 %

73 %

Kommunal- og regionaldepartementet

27 %

73 %

Forsvarsdepartementet

23 %

77 %

Kultur- og kirkedepartementet

21 %

79 %

 

figur 3.7 (tabell for figur)

 

 

 

 

 

Mange departementer har en forholdsvis jevn kjønnsbalanse i ledelsen. Men det er kun innenfor de kvinnedominerte områdene at kvinner leder i stor grad. En sammenlikning av kvinneandelen blant de ansatte og i ledelsen i de 18 departementene og deres ytre etater viser at det ikke finnes en høy (40 prosent eller mer) andel kvinner i ledelse dersom det er en lav (mindre enn 40 prosent) andel kvinner blant de ansatte. Sagt på en annen måte: Menn leder alltid når det er mange menn blant de ansatte, og ofte når det er mange kvinner.

 

 

 

Departementer og  departementsområder
etter kvinneandel blant de ansatte og i ledelsen

2009. Antall
Kilde: FAD 2010a

 

 

andel kvinner blant ansatte

 

 

lav (<40%)

høy (>40%)

totalt

lav andel kvinner i ledelse

(<40%)

5

12

17

høy andel kvinner i ledelse

(>40%)

0

19

19

Totalt

 

5

31

36

 

tabell 3.3

 

 

 

Det er kun unntaksvis (ytre etater i Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet) at kvinner har en andel av lederstillingene som tilsvarer eller er større enn kvinneandelen i organisasjonen.

 

 

 

Differanse mellom andel kvinner blant de ansatte og i ledelsen i departementene

Positive tall angir at kvinner har en større andel i ledelsen enn blant de ansatte
2009. Prosent
Kilde: FAD 2010a

 

Ytre etat

 

Departementet

 

 

 

 

Andel kvinner ansatt

Andel kvinner leder

Andel kvinner ansatt

Andel kvinner leder

Leder-ansatt dep

Leder-ansatt ytre

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

69 %

56 %

66 %

44 %

-22 %

-13 %

Barne- og likestillingsdepartementet

65 %

63 %

64 %

54 %

-11 %

-2 %

Finansdepartementet

59 %

46 %

45 %

25 %

-20 %

-13 %

Fiskeri- og kystdepartementet

31 %

31 %

56 %

38 %

-18 %

0 %

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

52 %

39 %

46 %

31 %

-14 %

-13 %

Forsvarsdepartementet

36 %

21 %

34 %

29 %

-5 %

-15 %

Helse- og omsorgsdepartementet

69 %

47 %

66 %

62 %

-4 %

-22 %

Justis- og politidepartementet

43 %

26 %

61 %

54 %

-7 %

-17 %

Kommunal- og regionaldepartementet

55 %

57 %

59 %

47 %

-12 %

2 %

Kultur- og kirkedepartementet

42 %

26 %

63 %

51 %

-12 %

-16 %

Kunnskapsdepartementet

50 %

51 %

66 %

52 %

-13 %

1 %

Landbruks- og matdepartementet

57 %

44 %

57 %

42 %

-15 %

-13 %

Miljøverndepartementet

53 %

46 %

55 %

49 %

-6 %

-7 %

Nærings- og handelsdepartementet

48 %

34 %

54 %

43 %

-10 %

-14 %

Olje- og energidepartementet

38 %

24 %

49 %

37 %

-12 %

-15 %

Samferdselsdepartementet

30 %

29 %

45 %

27 %

-18 %

-1 %

Statsministerens kontor

51 %

50 %

51 %

33 %

-17 %

-1 %

Utenriksdepartementet

50 %

35 %

58 %

46 %

-11 %

-16 %

 

figur 3.8 (tabell for figur)

 

 

 

Kommune

Knapt én av tre av de øverste administrative ledere i kommunen er kvinner. Åtte av ti rådmenn er menn. Innenfor helse- og sosialsektoren er kvinner i flertall i ledelsen.

 

 

Administrative ledere i kommunen etter kjønn og sektoransvar

2009. Prosent
Kilde: KS 2010

 

Kvinner

Menn

I alt

30 %

70 %

Teknisk sektors adm. Ieder

10 %

90 %

Helse- /sosialsektorens adm. leder

58 %

42 %

Skolesektorens adm. Ieder

48 %

52 %

Kommunens/fylkeskommunens adm. Ieder

18 %

82 %

 

figur 3.9 (tabell for figur)

 

 

 

 

Styrer, råd og utvalg

Statlige styrer, råd og utvalg

Likestillingsloven har siden 1988 hatt en bestemmelse om at kvinner og menn skal være representert med minst 40 prosent i styrer, råd og utvalg. Begrunnelsen for dette var at økt kvinnerepresentasjon var et rettferdskrav og et samfunnsbehov. Det ble understreket at kvinners særinteresser stort sett blir ivaretatt bedre av kvinner enn av menn, og at kvinner ofte har en annen erfaringsbakgrunn enn menn.

Statlige styrer, råd og utvalg besto i 2009 av 47 prosent kvinner og 53 prosent menn.

Til tross for at kjønnsfordelingen blant medlemmene totalt er god, er det bare 30 prosent av utvalgene som ledes av kvinner.

Forsvarsdepartement og Samferdselsdepartementet har om lag en tredel kvinner i sine styrer, råd og utvalg. Også i 2008 hadde disse departementene godt under 40 prosent kvinner representert i styrer, råd og utvalg. Mens det var fem departementer som hadde under 40 prosent kvinner i 2008, gjelder det kun tre departementer i 2009.

 

 

 

 

Kjønnsfordeling i statlige styrer, råd og utvalg etter departement

2009. Prosent
Kilde: FAD 2010b

 

Kvinner

Menn

Totalt

47

53

Barne- og likestillingsdepartementet

55

45

Kommunal- og regionaldepartementet

52

48

Utanriksdepartementet

50

50

Kunnskapsdepartementet

50

50

Kultur- og kyrkjedepartementet

50

50

Landbruks- og matdepartementet

48

52

Helse- og omsorgsdepartementet

47

53

Arbeids- og inkluderingsepartementet

47

53

Finansdepartementet

46

54

Justis- og politidepartementet

43

57

Miljøverndepartementet

42

58

Olje- og energidepartementet

41

59

Nærings- og handelsdepartementet

41

59

Fiskeri- og kystdepartementet

41

59

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

38

62

Samferdselsdepartementet

31

69

Forsvarsdepartementet

31

69

 

figur 3.10 (tabell for figur)

 

 

Unge er underrepresentert

Om lag halvparten av medlemmene i statlige styrer, råd og utvalg er i alderen 50–64 år. Denne aldersgruppen er dermed overrepresentert i forhold til alderssammensetningen i befolkningen. De yngste er underrepresentert, og utgjør bare fire prosent i styrer, råd og utvalg i 2009.

 

 

 

ASA-styrene — kvinner blir styremedlemmer, men ikke styreledere

I 2003 vedtok et bredt flertall i Stortinget en endring i allmennaksjeloven. Både kvinner og menn skal være representert med minst 40 prosent i styrene til privateide allmennaksjeselskaper (ASA) og offentlig heleide foretak. Loven åpner for at selskapet kan tvangsoppløses dersom kravet til kjønnsrepresentasjon ikke er oppfylt.

Andelen kvinner blant styrerepresentantene i allmennaksjeselskapene har økt fra sju prosent i 2003. I 2010 var andelen 39,5 prosent. Kvinneandelen blant styrelederne har holdt seg stabil på kun sju prosent de siste årene, en økning fra to prosent i 2005.

 

 

Kvinnelige styremedlemmer i allmennaksjeselskap etter styrerolle og år

2007—2010. Prosent
Kilde: SSB 2010i

 

2007

2008

2009

2010

Styreleder

3%

5%

7%

7%

Nestleder

19%

24%

29%

38%

Styremedlemmer

30%

45%

49%

48%

I alt

25%

36%

40%

39%

 

tabell 3.4

VISSTE DU AT:

Styrekvinner blir rollemodeller

Anne-Grete Ellingsen, direktør i Agder Energi, sier at det mest vanlige er at veien til styrerommene går via lederskap. Undersøkelser viser at kvinners deltakelse i styrer har signaleffekt i samfunnet. I mange tilfeller opplever kvinner i styrer å være rollemodeller for andre kvinner.

Kilde: Hilde Mjøs fra Female Future i Fedrelandsvennen 19. juli 2010

 

 

 

Rettsvesenet

For få kvinnelige dommere

Det er færre kvinnelige enn mannlige dommere på alle nivåer. I lagmannsretten har det vært stabilt under en tredel kvinnelige dommere de siste tre årene. Det vil si at 50 av de 168 dommerne i 2009 var kvinner. I Høyesterett, hvor det er færre dommere, varierer andelen noe. Åtte av 19 høyesterettsdommere var kvinner i 2009.

 

 

Andel kvinnelige dommere etter år og instans

2007—2009. Prosent
Kilde: Domstolsadministrasjonen 2010

 

2007

2008

2009

Høyesterett

42 %

37 %

42 %

Lagmannsretten

31 %

31 %

31 %

Tingretten

33 %

35 %

36 %

 

figur 3.11 (tabell for figur)

 

 

 

Media

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utarbeidet en rapport som tyder på at norske mediers dekning av saker om innvandring og integrering er polarisert og ofte problemfokusert (IMDi 2009). Enkelte grupper, særlig romfolk og muslimer, får mer oppmerksomhet – og negativt fokus – enn andre. Undersøkelser viser at det også er disse gruppene som opplever mest diskriminering, og som befolkningen er mest skeptisk til.

 

 

Flere kvinnelige redaktører

De siste årene har andelen kvinnelige redaktører steget. I januar 2010 var likevel kun 199 av Norsk Redaktørforenings 754 medlemmer kvinner. Det gir en kvinneandel på 26 prosent.

Den høyeste kvinneandelen finnes i ukepressen, der nesten 70 prosent av redaktørene er kvinner.

Kjønnsfordelingen blant journalistene er jevnere. Ved utgangen av 2009 var 43 prosent av medlemmene i Norsk Journalistlag kvinner. Det er omtrent like mange som året før.

 

 

Kjønnsfordeling i media

 

Redaktører 2009                                

Kilde: Norsk Redaktørforening 2010                              

 

Kvinner

Menn

Antall

199

555

Andel

26 %

74 %

 

figur 3.12         (tabell for figur)                                                      

 

 

 

Journalister 2009

Kilde: Norsk Journalistlag 2010

 

Kvinner

Menn

Antall

4099

5442

Andel

43 %

57 %

 

figur 3.13 (tabell for figur)

 

 

 

VISSTE DU AT:

Islam slo svineinfluensaen

En medieanalyse av 2009 utført av Retriever AS for IMDi, viser at islam/muslimer ble omtalt 77 000 ganger. Den massive omtalen slo dermed svineinfluensaen med dens 74 000 treff.

Kilde: IMDI.no 26. februar 2010

 

 

Fra «innvandrer» til «muslim»

Tidligere ble innvandrere som regel omtalt med betegnelser knyttet til nasjon, for eksempel pakistaner.

Nå er religiøse betegnelser, som muslim, mer vanlig å bruke.

Kilde: IMDIs årsrapport 2009

 

 

Diskriminering er politikk

— Journalistene må oppdage diskrimineringen av funksjonshemmede som et viktig politisk avsløringsfelt.

Medieforsker Elisabeth Eide til Selvsagt nr. 3 2010

 

 

 


 

 

 

 

Toppnotering

Regjeringen for god kjønnsbalanse i den politiske ledelsen.

 

Bunnotering

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. To tredeler av de ansatte i departementet er kvinner, men menn er i flertall i ledelsen. Det samme forholdet gjelder i Helse- og omsorgsdepartementets ytre etat. Det kan ikke være mangel på lederemner det handler om.

 

 

 

 

 

 

 


OMBUDET MENER

 

 

Folkevalgte organer skal speile befolkningen

Et kjennetegn på et demokrati er at alle voksne borgere har like muligheter til å utøve aktiv politisk innflytelse både som velgere og politiske representanter. Ombudet mener det i langt større grad må tas hensyn til representativitet, også når det gjelder andre grunnlag enn kjønn. Det er et demokratisk problem at folkevalgte organer som Stortinget, regjeringen og kommunestyrene ikke speiler mangfoldet i befolkningen verken når det gjelder kjønn, alder eller etnisitet. Når det gjelder religion, funksjonsevne og seksuell orientering, mangler vi sikker kunnskap.

Fraværet av mangfold i politiske verv, så vel som i andre maktposisjoner i samfunnet, er en av årsakene til at viktige saker på ulike politikkområder forblir usynlige i den offentlige debatten. Det bør også være i partienes interesse at ikke grupper i samfunnet føler seg ekskludert fra politikken.

 

TILTAK

Partiene og Kommunal- og regionaldepartementet må sikre større mangfold i politikken gjennom langsiktige strategier for rekruttering og nominasjon. I tillegg må partiene sette konkrete måltall for representasjon når det gjelder kjønn og etnisitet.

Partiene bør gjennomgå sine rekrutteringsrutiner for å vurdere om de benytter praksiser som kan virke ekskluderende.

Nominasjonskomiteene må ha bevissthet omkring mangfold og likestilling. Partiene må sørge for jevn fordeling av kvinner og menn på listene totalt, blant de forhåndskumulerte og blant toppkandidatene. Ombudet mener hver valgliste må ha annenhver kvinne og mann. Dette gjelder både stortingsvalg og kommunestyrevalg.

 

 

 

Mangfold i ledelse er lurt og rettferdig

Makt i form av ledelse er skjevt fordelt. Dette gjelder både offentlig og privat sektor. Kvinner blir sjelden ledere, og spesielt topplederstillinger er dominert av menn. Menn leder også der det er mange kvinner. Personer med nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i lederposisjoner. Når det gjelder seksuell orientering og religion, mangler vi sikker kunnskap. Myndighetene har ansvar for å sikre at stillinger og verv som gir makt i samfunnet, besittes av et representativt utvalg av befolkningen, spesielt når de utnevnes av staten selv.

Selv om kjønnsbalansen på ledernivå i staten er relativt god totalt sett, er det viktig at det ikke blir en sovepute. På tvers av departementsområdene er andelen menn i ledelsen gjennomgående større enn andelen menn blant de ansatte. Dette er en indikasjon på at det finnes mekanismer som gjør at menn kommer til topps enklere enn kvinner.

LDO mener at et større mangfold i medias redaksjoner er nødvendig for å sikre bredere og mer nyansert dekning av viktige saker.

 

TILTAK

 

 

| Lenk til hovedinnhold |

 

 


VOLD OG HATKRIMINALITET

 

Grov vold i nære relasjoner er Norges største likestillingsutfordring. Den fratar mennesker trygghet, handlefrihet og i verste fall liv og helse. Flertallet av de som rammes, er kvinner. Overgriperen er nesten alltid en mann. Denne maktubalansen er kvinneundertrykking i sin mest brutale form.

Vold i nære relasjoner kan lett sees i sammenheng med tradisjonell patriarkalsk makt. Forskning på mishandlingsforhold vitner om at mange kvinner lever under tvang, kontroll og over­våkning. Andre former for vold har en mer innfløkt sammenheng med mannskulturer. Hatkriminalitet overfor homofile eller mennesker med annen etnisk bakgrunn er eksempler på maktkamp mellom menn og utstøting av de som ikke innfrir de tradisjonelle forventningene til hvordan norske menn skal være.

Det forebyggende arbeidet med menn og mannskulturer må være sentralt i arbeidet mot vold. Samtidig vet vi at også menn utsettes for vold i nære relasjoner. Den volden menn rapporter om, er i hovedsak psykisk vold fra sin partner, seksuelle overgrep i barndom og vold i det offentlige rom. Vi trenger å vite mer om hvordan vold og overgrep rammer folk med nedsatt funksjonsevne, eldre og mennesker som bor på institusjon.

 

 

 

DETALJERT INNHOLD

Vold i nære relasjoner

Krisesentrene

Voldsalarmer og besøksforbud

Fiktiv identitet og skjult adresse

Vold mot eldre

 

Drap

 

Voldtekt

Seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

 

Menneskehandel

Refleksjonsperiode

 

Forbud mot kjøp av sex

 

Kjønnslemlestelse

 

Tvangsekteskap

 

Hatkriminalitet

 

Endringsarbeid og mannskulturer

 

Topp- og bunnotering

 

Ombudet mener

 

 

 

 


Vold i nære relasjoner

Ni prosent av norske kvinner og to prosent av norske menn har vært utsatt for grov og gjentakende vold fra ektefelle eller samboer (Haaland mfl. (red.) 2005). En undersøkelse blant Oslos befolkning viser at 12 prosent kvinner mot tre prosent menn, i løpet av livet, er blitt utsatt for vold eller grove trusler om vold av nåværende eller tidligere partner (Pape og Stefansen (red.) 2004). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er gitt i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å lage en nasjonal omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og om seksuelle overgrep. Resultatene vil foreligge i 2012.

Antallet politianmeldte saker om mishandling i familieforhold økte fra 1458 saker i 2008 til 2119 saker i 2009. Økningen har sammenheng med endringer i måten politiet registrerer sakene på. Politiet fanger opp flere mishandlingssaker nå enn tidligere.

 

 

Mishandling (inkludert grov vold) i familieforhold,
anmeldt, hele landet 

Kilde: SSB 2010a

 

2007

2008

2009

Anmeldt mishandling

936

1 458

2 119

Straffereaksjoner for mishandling

19

56

89

 

tabell 4.1

 

 

 

Antall ofre for anmeldte lovbrudd, 2009

Kilde: SSB 2010b

 

Kvinner

Menn

Voldskriminalitet

8 294

12 500

Seksualkriminalitet

2 755

484

 

figur 4.1 (tabell for figur)

 

 

 

VISSTE DU AT:

Partnervold er ikke privat

Vold mot kvinner er den viktigste kampen for Kvinnepanelets leder Loveleen Brenna. — Vi må endre folks oppfatning av partnervold som noe privat, og bygdedyret som hindrer kvinner i å melde fra. Da vil Norge være på vei mot en mer reell likestilling.

Kilde: Dagsavisen 28. juni 2010

 

 

 

Krisesentrene

 

1869 kvinner overnattet en eller flere ganger på et krisesenter i Norge i 2009. Litt over halvparten av kvinnene (51 prosent) hadde med barn. Psykisk vold var den vanligste årsaken til at kvinnene oppsøkte krisesenteret (82 prosent), ofte i kombinasjon med fysisk vold og trusler om vold. 61 prosent av beboerne hadde innvandrerbakgrunn, og 27 prosent av beboere med innvandrerbakgrunn oppga en etnisk norsk overgriper. Sju prosent av beboerne i 2009 hadde en funksjonsnedsettelse (Sentio Research Norge 2010).

Hvert år avviser krisesentrene 15 prosent av de som ber om overnatting. De vanligste årsakene til avvisning var store psykiske problemer (44 prosent) og merkbare rusproblemer (28 prosent). Tre firedeler av de avviste oppfylte kriteriene for målgruppen til krisesentrene; de hadde vært utsatt for vold (Bufetat 2006).

Krisesentrene opplyser at årsaken til avvisningen av rusavhengige og personer med store psykiske problemer var hensynet til andre brukere og mangel på kompetanse for håndtering av slik problematikk.

 

 

FAKTA

Krisesentertilbud for både menn og kvinner

Fra 1. januar 2010 har kommunene en lovfestet plikt til å sørge for et krisesentertilbud til alle innbyggere i Norge. Tilbudet skal omfatte døgnåpen telefon-vakt, et botilbud, et dag-tilbud og oppfølging i reetableringsfasen for den volds-utsatte. Bo-tilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt.

 

 

VISSTE DU AT:

— Menn som er utsatt for psykisk eller fysisk vold, har krav på et tilbud fra kommunen, men informasjonsarbeidet rundt dette er svært mangelfullt. Når verken myndigheter eller de enkelte kommuner opplyser menn om rettighetene som følger av loven, vil gruppen stå uten et reelt tilbud, sier Ole Bredesen, rådgiver ved Reform — ressurssenter for menn.

 

— Det er en svakhet i forarbeidet til loven at det ikke er tydelig definert hva som menes med et fysisk adskilt krisetilbud til kvinner og menn. Det kan skape et dårligere tilbud til kvinner fordi sikkerheten svekkes, sier Tove Smaadal, leder av Krisesentersekretariatet.

 

 

 

Voldsalarmer og besøksforbud

I 2008 ble 1636 voldsalarmer delt ut. Antallet voldsalarmer som ble delt ut i 2009, var 1803. I 2008 var det 1059 brudd på besøksforbud. I 2009 var det 1249 anmeldte brudd på besøksforbud (Politidirektoratet 2010a).

 

 

Fiktiv identitet og skjult adresse

Fiktiv identitet, det vil si bytte av personnummer, navn og livshistorie, er et sterkt inngripende beskyttelsestiltak som medfører store omkostninger for den trusselutsatte. Siden 2004 er sju personer tildelt fiktiv identitet. I 2010 lever 1385 personer på skjult adresse, har hemmelig telefon osv. Mange av disse er kvinner som må skjule seg for tidligere ektemenn og partnere (Folkeregisteret 2010).

 

 

Vold mot eldre

Vold i nære relasjoner har ingen aldersgrense. Allerede for 30 år siden ble vold mot eldre satt på dagsordenen, og lokale hjelpetiltak ble organisert i flere kommuner. Fortsatt synes det som om vold mot eldre er et tabubelagt område, og mange eldre lever fortsatt i truende situasjoner i eget hjem. I de aller fleste kommuner lever voldsutsatte eldre uten noen form for hjelp, og kun i enkelte kommuner er det etablert tiltak som Vern for eldre.

 

 

 

 

Fotnoter:

     SSB 2010g og SSB 2010h baserer seg på to forskjellige utvalg, og andelen som har lederstillinger i befolkningen, er derfor ulik.

 

     Departementet og departementenes ytre etat.

 

     40%-regelen gjelder for organer med mer enn ni medlemmer. Er det færre medlemmer, er det angitt hvor mange det skal være av hvert kjønn.

 

 

 

 

Drap

Nesten halvparten av alle kvinner som ble drept i perioden 2000 til 2009, ble drept av sin partner eller eks-partner, ifølge Kripos.

I 2009 ble 29 personer drept i Norge av 27 gjerningspersoner. Av ofrene var 17 norske menn, 11 norske kvinner og én polsk kvinne. Fem kvinner ble drept av sin partner eller en tidligere partner. Én mann ble drept av sin kvinnelige ektefelle. Det er nesten bare menn som dreper, og 23 norske menn og to utenlandske er siktet i de 27 sakene. Av de norske mennene er det tre som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap (Kripos 2009).

Siden 2000 er til sammen 166 kvinner drept. 79 av disse kvinnene
(48 prosent) er drept av sin partner eller tidligere partner. Siden 2000 er 192 menn drept. Seks av disse (tre prosent) ble drept av tidligere ektefelle eller samboer (Kripos 2009).

 

 

Personer drept av partner eller tidligere partner

2000—2009 etter kjønn
Kilde: Kripos 2009

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kvinner

12

10

7

10

6

8

7

8

6

5

Menn

0

1

1

0

0

2

1

0

0

1

 

figur 4.2 (tabell for figur)

 

 

 

Drap i Norge etter statsborgerskap og kjønn, 2009

Kilde: Kripos 2009

 

 

norske

 

utenlandske

 

ukjent

 

 

menn

kvinner

 

menn

kvinner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drepte

 

17

11

 

0

1

 

 

Gjerningsperson

 

23

1

 

2

0

 

1

 

tabell 4.2

 

 

VISSTE DU AT:

44-dobling

For fem år siden ble to familievoldssaker etterforsket i Troms og Finnmark. Første halvår i år var tallet økt til 89 saker.

Kilde: NRK Troms og Finmark 9. juni 2010

 

 

 

Voldtekt

998 voldtekter og 117 voldtektsforsøk ble anmeldt i 2009 (SSB 2010a, 2010b). Ikke alle anmeldte voldtekter blir etterforsket eller ender med tiltale. I 2009 ble 78 dømt for voldtekt.

Mellom 8000 og 16 000 personer i Norge opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år. Rundt 90 prosent av tilfellene blir aldri anmeldt. Samtidig blir cirka 80 prosent av de anmeldte sakene henlagt. Frifinnelsesprosenten er også veldig høy (NOU 2008:4).

Mange tilfeller av seksuelle krenkelser og overgrep skjer i kjæresterelasjoner. Undersøkelsen «Voldsutsatte barn og unge i Oslo» viser at jenter er oftere utsatt for seksuelle overgrep, mens gutter oftere er utsatt for ungdomsvold. Innvandrergutter er sjeldnere utsatt for vold fra andre ungdommer enn norske gutter. Jenter med innvandrerforeldre er sjeldnere utsatt for seksuelle overgrep enn norske jenter, mens innvandrergutter er mer utsatt for seksuelle overgrep enn norske gutter. Ungdom med nedsatt funksjonsevne, særlig hørselshemmede og bevegelseshemmede, er mer utsatt for alle typer vold og overgrep (Mossige og Dyb 2010).

I Oslo-politiets siste voldtektsrapport (Meland og Grytdal 2008) oppga 50 prosent av ofrene under 18 år at voldtekten var begått av en venn eller bekjent.

 

 

Voldtekt, anmeldelser og straffereaksjoner

Antall 1999—2009
Kilde: SSB 2010a, 2010b

 

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

2008

2009

Anmeldelser

427

512

581

628

706

739

798

840

945

944

998

Fått straffereaksjon

31

25

41

52

86

49

77

82

87

97

78

 

figur 4.3 (tabell for figur)

 

 

 

Seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Norsk og internasjonal forskning viser at mennesker med noen typer funksjonsnedsettelser er opptil tre ganger så utsatt for seksuell utnytting og overgrep som andre.

Rapporten Arbeidsmiljø og rettssikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter beskriver hvordan personer med utviklingshemming møter særlige utfordringer når det gjelder seksuelle overgrep – både fordi offeret opplever at denne type overgrep er vanskelige å snakke om, og fordi personer som er vitne til, eller har mistanker om at overgrep finner sted, ikke melder fra (Olsen og Handegård 2009).

En kartlegging fra 2005 viser at tre av fire kommuner ikke gir opplæring i å avdekke eller forebygge vold mot funksjonshemmede kvinner. Kun 16 av 201 kommuner og bydeler har forankret tiltak, samordning og rutiner når det gjelder voldsutsatte utviklingshemmede kvinner i kommunens helse- og sosialplaner (NKF mfl. 2006).

Politi og rettsvesen mangler kunnskap om utviklingshemmede, og de som foretar dommeravhør av utviklingshemmede, har ikke nødvendigvis spesiell trening i dette. En undersøkelse av rettspraksis fra 2007 viser at det i retten er en vegring mot å dømme grove overgrep mot utviklingshemmede som voldtekt. Siden offeret i mange tilfeller er psykisk eller fysisk forsvarsløs, kan overgriperen gjennomføre voldtekten uten å bruke vold. Manglende voldsbruk gjør at retten velger å dømme overgriperne etter andre paragrafer, noe som gir lavere straffeutmåling (Ballangrud 2007).

 

 

VISSTE DU AT:

— De utviklingshemmede er ofte dårlige vitner. De er dårlige til å forklare seg. Gang på gang ser jeg at de mangler ord for å fortelle hva som har skjedd. Altfor ofte blir disse sakene henlagt, sier Grethe Rønvik, spesialist i klinisk sexologi, til Dagbladets nettutgave 23. juni 2010.

 

 

 

Menneskehandel

I 2009 registrerte Politidirektoratet til sammen 38 anmeldelser for menneske-handel. 31 av anmeldelsene gjaldt utnyttelse i prostitusjon, og sju saker omhandlet tvangsarbeid. Ved utgangen av 2009 var det 12 saker med rettskraftig dom etter straffelovens § 224 om menneskehandel. I disse sakene ble til sammen 18 personer dømt og to frifunnet. 14 av de dømte var menn og fire kvinner.

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel har i en rapport fra 2010 vist at det har blitt registrert 292 mulige ofre for menneskehandel fra 43 nasjonaliteter i Norge i 2009. De fleste kommer fra Nigeria, Romania, Litauen, Kina og Eritrea. 191 av de antatte ofrene var kvinner over 18 år, mens 50 av jentene var under 18 år. Det ble registrert 32 menn over 18 år og 19 gutter under 18 år som sannsynlige ofre (KOM 2010). Flere mindreårige gutter på asylmottak har solgt sex på veien til Norge. Personell oppgir at de har mistanke om at guttene er involvert i organisert prostitusjon når de er ute på permisjon. 44 barn forsvant fra norske asylmottak i 2009 (Bjørndahl 2010).

Norske myndigheter er forpliktet av internasjonale konvensjoner til å forebygge, bekjempe og straffe menneskehandel. Norske regjeringer har laget tre handlingsplaner mot menneskehandel. Den fjerde planen ferdigstilles høsten 2010. Hovedfokuset i de tidligere planene har vært rettet mot utenlandske kvinner i prostitusjon. I den nye planen blir fokuset utvidet til andre former for tvangsarbeid. I tillegg vil man ha et tydeligere barneperspektiv og fokus på oppfølging av mannlige ofre for menneskehandel.

 

 

 

Refleksjonsperiode

Ofre for menneskehandel kan i Norge få en refleksjonsperiode på inntil seks måneder (midlertidig oppholdstillatelse). Hensikten er å legge til rette for at ofre for menneskehandel skal kunne bryte med de kriminelle nettverkene som står bak, og anmelde forholdet.

Utlendingsdirektoratet mottok 98 søknader om refleksjonsperiode i 2009. 89 av søkerne var kvinner, ni var menn og én var mindreårig. 77 søkere oppga utnytting i prostitusjon, og de resterende 21 anførte utnytting i tvangsarbeid og tvangstjeneste som grunn. 53 av søkerne var fra Nigeria. De øvrige hadde 13 ulike nasjonaliteter (KOM 2010).

 

Anmeldte lovbrudd 2009, hele landet

Kilde: Politidirektoratet 2010b

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Menneskehandel § 224,
seksuell utnyttelse

13

11

28

28

41

31

Tvangsarbeid

 

 

 

 

 

7

 

tabell 4.3

 

 

 

VISSTE DU AT:

— The victims of modern slavery have many faces. They are men and women, adults and children. Yet, all are denied basic human dignity and freedom.

Kilde: USAs president, Barack Obama, 4. januar 2010

 

Renholdere blir ofre for menneskehandel

Kjøpere av renholdstjenester, både i det offentlige og det private, kan være med på menneskehandel uten at de vet om det. Renholdsbransjen er en spesielt utsatt bransje blant annet fordi den i stor grad bruker underleverandører, og fordi yrket er lavtlønnet.

Kilde: Dagbladet 4. juli 2010

 

 

 

Forbud mot kjøp av sex

Fra 1. januar 2009 er kjøp av sex forbudt. Den nye loven slår fast at sexkunder kan straffes med bøter og/eller fengsel i inntil seks måneder. Dersom sexkjøpet har skjedd på en særlig krenkende måte, er straffen fengsel i inntil ett år. Kjøp av sex fra personer under 18 år kan straffes med fengsel i inntil to år.

I 2009 bøtela politiet 260 menn for kjøp av seksuelle tjenester, 128 av disse i Oslo (STOP 2010).

Regjeringen har bevilget penger til organisasjoner som vil bistå kvinner som er i prostitusjon. Det er likevel ikke laget et helhetlig og langsiktig opplegg for kvinner som vil slutte i prostitusjon.

I følge Statistisk sentralbyrås beregninger var verdien av prostitusjonstjenester utført i Norge 390 millioner kroner i 2008.

 

 

 

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse har vært forbudt i Norge siden 1995. Forbudet gjelder både personer som gjennomfører, og som medvirker til kjønnslemlestelse, og strafferammen er åtte års fengsel. Stortinget vedtok i 2004 at utvalgte yrkesgrupper har en utvidet plikt til å avverge kjønnslemlestelse.

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange jenter bosatt i Norge som har vært utsatt for kjønnslemlestelse i Norge eller under opphold i utlandet. Røde Kors’ informasjonstelefon om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap mottok 31 henvendelser om kjønnslemlestelse i 2009. Fire av henvendelsene gjaldt jenter som allerede var kjønnslemlestet. Det opplyses ikke om jentene var blitt utsatt for kjønnslemlestelse før eller etter at de flyttet til Norge.

Det er stor uenighet om hvilke virkemidler som bør tas i bruk i arbeidet mot kjønnslemlestelse. I 2010 har regjeringen satt av nærmere 18 millioner kroner til ulike tiltak. Det mest omdiskuterte tiltaket er tilbudet om frivillige kliniske underlivsundersøkelser til alle jenter og kvinner med bakgrunn fra områder der forekomsten av kjønnslemlestelse er 30 prosent eller mer. Tiltaket er iverksatt i Lier, Drammen og fire bydeler i Oslo og skal være et landsomfattende tilbud fra og med 2010. Vi vet ikke hvor mange som, så langt, har takket ja til tilbudet.

Flere aktører har uttrykt bekymring for at tiltaket innebærer en form for kontroll som i realiteten vil oppleves som lite frivillig. Andre ønsker at tiltaket endres fra å være et frivillig tilbud til å bli obligatorisk. Debatten rundt tiltaket belyser ulike problemstillinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som frihet fra vold og retten til ikke å bli diskriminert på grunn av etnisk tilhørighet.

 

 

VISSTE DU AT:

Penger er ikke nok

Kadra Yusuf, som ble landskjent i 2000 da hun utstyrt med skjult kamera avdekket imamers holdning til omskjæring, sier at selv om myndighetene bruker millioner av kroner på ulike tiltak, er ikke dette nok.

— Penger og tiltak er ikke nok. Vi må vise at vi bryr oss. Problemet, slik jeg ser det, er at så lenge man ikke har en obligatorisk helseundersøkelse, vil dette fortsette, sier Yusuf.

Kilde: Tv2nyhetene.no 2. juli 2010

 

Ingen har blitt straffet

Det foreløpige resultatet av en landsdekkende kartlegging utført av Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, viser at ingen anmeldelser om kjønnslemlestelse de siste fem årene har ført til straffe-reaksjon. Kartleggingen baserer seg på svarbrev til OMOD fra ti av landets 27 politidistrikt, deriblant Oslo, Hordaland og Rogaland.

Kilde: Klassekampen 1. juli 2010

 

— Vi regner med å få en del henvendelser fra jenter og gutter som savner medelever i klassen etter skolestart, sier Anne Marte Stifjeld fra Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse til Dagsavisen 18. august 2010.

 

 

 

 

Tvangsekteskap

Retten til fritt å velge ektefelle er nedfelt i ekteskapsloven, og tvangsekteskap har vært forbudt ved lov i Norge siden 2003. Straffen for tvangsekteskap er fengsel i inntil seks år.

Røde Kors’ informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok 561 henvendelser i 2009. 121 av henvendelsene gjaldt frykt for å bli utsatt for tvangsekteskap. Tallet for 2008 var 140. 76 av de som tok kontakt, var allerede tvangsgiftet. Til sammenligning var dette tallet 62 i 2008 (Røde Kors 2009).

Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap for perioden 2008–2011 inneholder 40 tiltak med fokus på forebygging og beskyttelse. Så langt er sju av de 40 tiltakene gjennomført, 26 tiltak er under gjennomføring, og seks tiltak er under planlegging (BLD 2010).

Det har vært en sterk økning i antall saker om gjennomførte tvangsekteskap første kvartal 2010. IMDis minoritetsrådgivere på skoler og ved utestasjoner har hatt 13 saker om gjennomførte tvangsekteskap i første kvartal 2010, mot fem slike saker i første kvartal 2009. IMDis kompetanseteam har hatt 25 saker om gjennomført tvangsekteskap i første kvartal 2010, mot to i 2009.

Regjeringens handlingsplan har ført til en styrking både av hjelpetiltak og av det forebyggende arbeidet mot tvangsekteskap, viser en evalueringsrapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

 

 

 

Hatkriminalitet

Begrepet hatkriminalitet brukes om «kriminalitet som har rasistiske, fremmedfiendtlige og homofobiske motiver, eller som på en eller annen måte er begrunnet i fordommer mot en person eller gruppe av personer på grunnlag av deres faktiske eller oppfattede gruppetilhørighet» (Meland 2007).

Politidirektoratet og Oslo politidistrikt har på bakgrunn av en gjennom-gang av alle saker merket hatkriminalitet fra 2007, laget rapporten Hatkriminalitet (Politidirektoratet 2009). Rapporten viser at det i 2007 ble registrert 257 anmeldelser med motiv knyttet til hatkriminalitet. Av de 257 var 209 knyttet til rase eller etnisitet, 19 hadde religion som motiv, og i 29 av sakene var motivet seksuell legning. De fleste av disse anmeldelsene dreide seg om voldshandlinger, diskriminering, skremmende og plagsom oppførsel eller forstyrrelser av ro og orden, ifølge rapporten. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse for 2008 viser at kun 28 prosent av alle som opplever hatkriminalitet, anmelder forholdet til politiet. Mørketallene er altså store.

Kriminalitet motivert ut fra fiendtlige og hatefulle holdninger mot folk med nedsatt funksjonsevne er også straffbart gjennom den nye straffeloven som er vedtatt, men ikke trådt i kraft.Ifølge Politidirektoratet er det grunn til å vurdere registrering av hatkriminalitet på grunnlag av politisk tilhørighet.

 

 

 

VISSTE DU AT:

Store mørketall

— Politiet har registrert hatvold siden 2007. Tallene er svært lave. De som blir utsatt for hatvold, sier sjelden fra. Mange ser ikke vitsen i å anmelde. Det sier Karen Pinholt, leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Kilde: Sunnmørsposten 23. juni 2010

 

 

 

Endringsarbeid og mannskulturer

Vold i nære relasjoner er sosialt skjevfordelt. Volden er langt mer utbredt blant vanskeligstilte grupper som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, uføretrygda og andre med dårlige økonomiske levekår (Pape og Stefansen (red.) 2004, Haaland mfl.(red.) 2005).

Selv om det er menn som i hovedsak utøver vold og overgrep, er det få og spredte tiltak som er rettet spesielt mot menn. Alternativ til vold (ATV) driver terapi og gruppesamtaler for menn som slår. Senteret er ledende internasjonalt, men har ikke et landsdekkende tilbud.

Det arrangeres sinnemestringskurs enkelte steder i landet, men tilbudet er helt sporadisk og har ingen koblinger til det generelle familievernet. Et stort felt som står helt uten noen form for forebyggende strategier, er arbeidet med menn som begår seksuelle overgrep mot barn. Kunnskapen om hva som fører til seksuelle overgrep, er mangelfull.

 

 

 

VISSTE DU AT:

Må si nei til over 200

ATV-Telemark er bemannet med 1,8 stillinger og er pålagt et statlig mandat om å tilby behandling til menn med volds- og aggresjonsproblematikk. Som en følge av større åpenhet om vold i nære relasjoner er pågangen til ATVs kontor i Telemark formidabel. I tidsrommet januar 2010 til august 2010 har kontoret måttet si nei til rundt 100 barn som lever med vold i familien, og nesten like mange voksne.

Kilde: Øyvind Aschjem, leder av Alternativ til vold i Telemark

 

 

 

 

 

 

Toppnotering

Dagbladet, som våren 2010 avdekket flere kritikkverdige forhold knyttet til usynliggjøring av overgrep mot utviklingshemmede og politiets etterforskning. Avsløringene har ført til at regjeringen vurderer å sette inn flere tiltak for å bedre rettssikkerheten til utviklingshemmede.

 

Bunnotering

Graverutvalget, som foreslår å ta ut familieliv og rent personlige forhold fra den nye loven mot alle former for diskriminering.

 

 

 

 


OMBUDET MENER

 

Et offentlig ansvar å bekjempe vold

Hat- og kjønnsrelatert vold har store og alvorlige konsekvenser for den som utsettes. Volden er ulovlig etter straffeloven. Det er et offentlig ansvar at denne typen vold bekjempes på et overordnet plan. Myndighetene skal forebygge, beskytte og gi bistand til de utsatte og sikre at overgripere blir straffet. I arbeidet mot vold og overgrep er det satt i verk en rekke tiltak. Likevel ser Likestillings- og diskrimineringsombudet store mangler. Det er høye drapstall på kvinner, lav oppklaringsprosent for voldtekter og en stadig økning i antall kvinner og barn som må søke tilflukt på krisesentrene.

 

 

 

Familieliv og rent personlige forhold er viktige likestillingsområder

 

I forslaget til ny enhetlig lov mot alle former for diskriminering er familieliv og rent personlige forhold tatt ut. Dette vil være en svekkelse i forhold til dagens likestillingslov, som omfatter dette området. Ombudet mener det er svært uheldig å usynlig-gjøre at vold i nære relasjoner er et samfunns-ansvar og et spørsmål om grov diskriminering. Vold i nære relasjoner omfatter ulike diskriminerings-grunnlag, som kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

 

TILTAK

Diskrimineringsvernet må også ha familieliv og rent personlige forhold som virkeområde.

 

 

Sikre aktivitet og kvalitet i kommunenes arbeid

Det finnes per i dag i overkant av 20 kommunale handlingsplaner for å bekjempe vold i nære relasjoner. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal veilede kommunene i dette arbeidet. Det er særlig viktig at kommunenes tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne. Individuell tilrettelegging krever gode samarbeidsrutiner og en klar ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene.

 

 

TILTAK

 

 

Straffeforfølge gjerningspersonene

FNs kvinnekommisjon har kritisert Norge for det høye antallet henleggelser i voldtektssaker. Ulike beregninger av mørketall og utvalgsundersøkelser sier at omfanget av hat- og kjønnsrelatert vold er betydelig større enn antallet anmeldelser og domfellelser i slike saker. Det er særlige utfordringer knyttet til å sikre at seksuelle overgrep mot utviklingshemmede beboere på institusjon forebygges, oppdages og påtales.

 

 

TILTAK

 

 

Forebyggende arbeid overfor menn

Det er menn som i all hovedsak er utøvere av den grove volden i samfunnet. Alternativ til vold (ATV) driver terapi og gruppesamtaler for menn som slår, men tilbudet er ikke landsdekkende. Det har blitt arrangert sinnemestringskurs enkelte steder i landet, men dette er ikke integrert i det generelle familieverntilbudet. Når det gjelder ungdom, viser forskning at særlig unge menn trenger mer kunnskap om gjensidighet i seksuelle relasjoner.

 

TILTAK

 

 

 

| Lenk til hovedinnhold |

 

 

 

 

 

 


Årets tilleggspost

SALDO AKTUELT

 

I tilleggsposten, SaLDO Aktuelt tar ombudet opp aktuelle spørsmål som ikke belyses årlig i SaLDO. I årets tilleggspost har vi valgt å legge vekt på temaene helhetlig diskrimineringsvern, likelønn og utelivsdiskriminering. De er alle aktuelle poster i et samfunnsregnskap for likestilling 2010.

 

Behov for helhetlig diskrimineringsvern

Norge har ikke et likeverdig og helhetlig diskrimineringslovverk. I dag mangler flere diskrimineringsgrunnlag fullt diskrimineringsvern i lovverket, blant andre seksuell orientering, kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og alder. Et diskrimineringslovverk skal ikke forskjellsbehandle folk uten saklig grunn. Derfor setter ombudet i SaLDO Aktuelt fokus på disse tre diskrimineringsgrunnlagene og våre forslag til fullt diskrimineringsvern for dem.

 

Lik lønn for arbeid av lik verdi

Norge har en gjennomsnittlig timelønnsforskjell på 15 prosent mellom kvinner og menn. Lønnsgapet har vært stabilt de siste 30 årene. Mye av årsaken til lønnsgapet er at kvinner og menn jobber i ulike yrker og sektorer. Kvinnedominerte yrker lønnes lavere enn mannsdominerte. I vårens lønnsforhandlinger var likelønn et hett tema. Hva ble resultatene? Og hva gjør vi fremover for å få lik lønn for arbeid av lik verdi?

 

Utelivsdiskriminering

Vi vet at personer blir nektet adgang til utesteder i Norge på grunn av hudfarge, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid mangel på undersøkelser av og rapporter om hvor mange og hvem som opplever dette. I 2010 har ombudet et eget prosjekt hvor formålet er å sette fokus på utestedsdiskriminering, behandle flere klagesaker og etablere kontakt med sentrale aktører på området. I tillegg har det i løpet av 2010 blitt gjennomført en rekke parvise tester for å avdekke etnisk diskriminering på utesteder.

 

 

 

 

DETALJERT INNHOLD

En helhetlig diskrimineringslov — et sterkere vern for flere grupper

Seksuell orientering — fra 2. til 1. klasses diskrimineringsvern

Transpersoner må få fullt diskrimineringsvern

Trenger vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet

 

Lønnsgapet mellom kvinner og menn

En gammel historie

Hva er problemet?

Likelønn i lønnsforhandlingene?

Årets lønnsoppgjør 2010

 

Utestedsdiskriminering

Usaklig forskjellsbehandling på byen

Usikkert hvor mange som rammes

Parvis testing avslører diskriminering

Parvis testing tas i bruk i Norge

 

Ombudet mener

 

 

 

 

 


En helhetlig diskrimineringslov — et sterkere vern for flere grupper

Dagens diskrimineringsvern er fragmentert og spredt på ulike lover. Tre diskrimineringsgrunnlag mangler fullt diskrimineringsvern: seksuell orientering, kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og alder. Graverutvalget har på oppdrag fra myndighetene kommet med et forslag til en helhetlig diskrimineringslov som innebærer fullt diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell orientering, men som gir et begrenset vern når det gjelder diskrimineringsgrunnlagene alder og kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk.

 

 

FAKTA

LDO har i sin høringsuttalelse også kommentert mange andre aspekter ved Graver-utvalgets forslag. I SaLDO Aktuelt tar vi imidlertid opp spørsmålet om diskriminerings-loven skal omfatte seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder. For et hel-hetlig bilde av Ombudets kommentarer til Graver-utvalgets innstilling, se:

http://bit.ly/d6xdki

 

 

 

Seksuell orientering — fra 2. til 1. klasses diskrimineringsvern

Graverutvalget foreslår at en ny helhetlig diskrimineringslov skal innebære fullt diskrimineringsvern på alle samfunnsområder på grunnlag av seksuell orientering. Diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell orientering innebærer et vern for både heterofile, bifile, lesbiske og homofile personer. I praksis er det først og fremst lesbiske, homofile og bifile (LHB-personer) som opplever diskriminering på grunn av seksuell orientering.

Dagens lovverk gir kun vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering i arbeidslivet og til en viss grad i boligmarkedet. Av henvendelsene LDO fikk vedrørende seksuell orientering i årene 2006–2009, gjaldt 63 prosent forhold utenfor arbeidslivet og boligmarkedet. 20 prosent av det totale antall henvendelser gjaldt offentlig forvaltning, mens de resterende gjaldt varer og tjenester, rettsvesen, politi, påtalemyndighet, straffesaker, utdanning, privatliv og andre samfunnsområder. Siden det i dag ikke finnes noe spesifikt forbud mot å diskriminere lesbiske, homofile og bifile på disse samfunnsområdene, har LDO ikke kunnet behandle disse henvendelsene som klagesaker. Mange lesbiske og homofile møter fordommer og negative holdninger i sitt daglige liv (Anderssen mfl. 2008). I tillegg kan heteronormativitet – det å ta det for gitt at folk er heterofile – medføre at LHB-personer usynliggjøres eller utsettes for usaklig forskjellsbehandling.

Det finnes lite oppdatert forskning på LHB-personers livssituasjon og levekår. Undersøkelser som er gjennomført tidligere, viser at de fleste lever gode liv, men at et mindretall innen gruppen i ekstra stor grad opplever dårligere livskvalitet, høyere grad av rusbruk og psykiske problemer (Hegna mfl. 1999). Lesbiske og homofile er også mer utsatt for mobbing og vold enn befolkningen for øvrig (Moseng 2006), og én av tre tør ikke være åpne om sin seksuelle orientering på arbeidsplassen av frykt for stigmatisering og diskriminering. 25 prosent av homofile menn og 20 prosent av lesbiske kvinner rapporterer om at de har opplevd diskriminering eller trakassering på arbeids- eller studieplass. Dette er en høyere forekomst enn blant befolkningen for øvrig (Moseng 2005). Lesbiske og homofile kan også oppleve store utfordringer i idrettsmiljøer og i møte med konservative religiøse miljøer. Eldre lesbiske og homofile kommer ofte i kontakt med en eldreomsorg der heteronormativiteten kan være sterk.

Det å være en «minoritet innenfor en minoritet» kan være ekstra belastende. Undersøkelser viser at lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn, eller i samiske miljøer, møter ekstra store utfordringer (Moseng 2003, Grønningsæter og Nuland 2009).

Europeiske undersøkelser viser at lesbiske og homofile i Europa generelt opplever diskriminering i arbeidsliv, skole, utdanning, helsesystemer, asylsøkeprosesser og i religiøse sammenhenger, i tillegg til at de opplever hets og hatkriminalitet (European Union Agency for Fundamental Rights, Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States, Part 2: The Social Situation, 2009).

 

 

 

VISSTE DU AT:

Handlingsplaner forplikter

— Regjeringen har tatt en rekke grep for å fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. Målet er et samfunn preget av åpenhet, toleranse og inkludering. Dette må også gjelde seksuell orientering og ulike kjønnsuttrykk.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt, Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009—2012», 25. juni 2008

 

 

 

Transpersoner må få fullt diskrimineringsvern

I dag har ikke transpersoner lovfestet diskrimineringsvern i Norge. Likestillingsloven gir et diskrimineringsvern til personer som gjennomgår kjønnsoperasjon. De får da vern som kvinne eller mann. En person som ikke vil operere eller ikke får tilgang til operasjon, men som kan oppleve usaklig forskjellsbehandling på grunn av sin måte å uttrykke sin kjønnsidentitet på, har imidlertid ikke et lovmessig diskrimineringsvern.

Forslaget om nytt diskrimineringslovverk innebærer at transpersoner skal få diskrimineringsvern gjennom den såkalte sekkekategorien, som formuleres som «andre lignende vesentlige forhold ved en person». Det vil innebære et bedre vern enn i dag, men et dårligere diskrimineringsvern enn for kjønnsopererte, og dårligere enn det folk får på grunnlag av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Transpersoner vil få tyngre bevisbyrde og dårligere erstatningsmulighet samt at arbeidsgivere ikke får noen plikt til å arbeide aktivt for likestilling for transpersoner.

Transpersoner utfordrer samfunnets vante forestillinger om kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Denne gruppen er særlig sårbar og utsatt for vold, trakassering og forskjellsbehandling. Det reduserer deres livskvalitet og muligheter til deltakelse i samfunnet. Det eksisterer lite forskning om transpersoners situasjon og levekår i Norge. Ulike undersøkelser i europeiske land viser at transpersoner er spesielt utsatt for vold samt diskriminering i familie, arbeidsliv, utdannelse, helsevesen, medier og asylspørsmål (European Union Agency for Fundamental Rights, Part II: The Social Situation, 2009).

Regjeringen Stoltenberg la i 2008 fram sin handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009–2012». Regjeringen la til grunn at det er nødvendig å forsterke antidiskrimineringsinnsatsen når det gjelder transpersoner, og å bidra til bedre levekår og livskvalitet for gruppen innen både arbeidsliv, skole og utdanning, helse- og omsorgstjenester, fritid og frivillige organisasjoner (NOU 2009:14).

 

 

VISSTE DU AT:

Norge bedre på bortebane?

Norge har på vegne av 54 land holdt innlegg i FNs menneskerettighetsråd: «Stater må ikke diskriminere på grunn av seksuell orientering og kjønns-uttrykk.»

Kilde: Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og trans-personer 2009—2012»

 

 

 

FAKTA

Sakker norge akterut?

Mens Norge har et mangelfullt vern, innførte Sverige 1. januar 2009 en helhetlig diskriminerings-lov som også inkluderer seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (transpersoner) på alle samfunnsområder.

EU-kommisjonen foreslo i sitt antidiskrimineringsdirektiv 2. juli 2008 at vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering også må gjelde samfunnsområder utenom arbeidsliv, inklusiv sosial beskyttelse, sikkerhet, tilgang til helsetjenester, utdannelse, varer og tjenester (European Commission; EU-direktiv (KOM (2008) 426 endelig)). Det er uenighet blant EU-landene om dette direktivforslaget, men ni EU-land har allerede innført fullt diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell orientering. Ti andre gir diskrimineringsvern på en del områder utover arbeidsliv. Blant disse 19 er land som Storbritannia, Tyskland, Irland, Spania, Belgia, Nederland, Luxemburg, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Bulgaria og Romania (European Union Agency for fundamental rights, Part I Legal Analysis, 2009).

Europarådets ministerkomité (31. mars 2010) og parlamentariske forsamling (29. april 2010) har kommet med en resolusjon som blant annet innebærer at de 47 medlemslandene skal sikre diskrimineringsvern på alle samfunnsområder med hensyn til både seksuell orientering og kjønnsidentitet, og at transpersoner sikres like rettigheter uavhengig av om de gjennomgår kjønnsbekreftende behandling. Europarådets 7. konferanse for likestillingsministre i mai i år anerkjente behovet for spesielt å bekjempe diskriminering av jenter, kvinner og transpersoner på grunnlag av deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet (Bridging the gap, 2010).

 

 

 

Trenger vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet

I dagens lovverk er diskriminering på grunn av alder kun forbudt i arbeidslivet. Graverutvalget foreslår at det skal være slik også i framtiden. Utvalgets begrunnelse er at det oftere vil være saklig å forskjellsbehandle på grunn av alder enn det som gjelder for andre grunnlag. Utvalget erkjenner imidlertid at usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder forekommer utenfor arbeidslivet. Det foreslår derfor at alder kan ha vern mot usaklig forskjellsbehandling også utenfor arbeidslivet, men da som del av den såkalte sekkekategorien, som gir reduserte rettigheter i forhold til diskrimineringsgrunnlag som er uttrykkelig opplistet i loven.

Av alle henvendelser LDO fikk på grunnlag av alder i perioden 2007–2009, gjaldt 31 prosent andre samfunnsområder enn arbeidsliv. Også Graverutvalget uttaler at det ikke er tvil om at usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder forekommer utenfor arbeidslivet. Utvalget presiserer også at slik diskriminering ikke er mer akseptabel enn annen diskriminering. Til tross for dette foreslår utvalget at usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder i utgangspunktet kun skal være forbudt i arbeidslivet. I så fall vil norsk lov gi et langt svakere vern mot aldersdiskriminering enn det EU går inn for i forslaget til nytt EU-direktiv (European Commission; EU-direktiv (KOM (2008) 426 endelig)). Direktivforslaget gir vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet, men presiserer at det fortsatt skal være anledning for det enkelte land til å fastsette en bestemt aldersgrense for tilgang til for eksempel sosiale goder, utdanning og visse varer og tjenester.

I august 2010 foreslo et svensk statlig utvalg å innføre diskrimineringsvern i Sverige på alle samfunnsområder på grunnlag av alder (SOU 2010:60).

 

 

VISSTE DU AT:

Ingen slendrian i sverige

En svensk statlig utredning foreslår diskrimineringsvern for alder også utenom arbeidslivet.

«Vårt förslag kommer ha betydelse för den enskilde som i dag riskerar att utsättas för åldersdiskriminering. Det kommer förhoppningsvis också — vilket inte är mindre viktigt — att på sikt bidra till en förändrad attityd vad gäller åldersfrågor. Åldersgränser kommer inte slentrian-mässigt att kunna läggas till grund för olika ställningstaganden på de berörda samhällsområdena.

Kilde: SOU 2010:60, Ett utvidgatt skydd mot åldersdiskriminering, 27. august 2010

 

 

 


Lønnsgapet mellom kvinner og menn

Kravet om likelønn har vært på den politiske dagsorden over lang tid. Likelønnsproblemet fikk stor plass i årets lønnsoppgjør, både i selve forhandlingene og i mediedekningen. Mye av diskusjonen handlet om definisjonen på likelønn. Har vi egentlig et likelønnsproblem? Er det i så fall urimelig? Og hvordan skal det i så fall løses?

Lønnsgapet mellom kvinner og menn har vært gjenstand for utallige internasjonale studier som viser tilsvarende mønstre i de vestlige industrialiserte landene. Lønn og lønnsforskjeller er derfor godt dokumentert, og vi har kunnskap om årsaker til at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn i dag.

Det er store forskjeller både på kvinners og menns lønnsinntekt som ikke er kontrollert for arbeidstid, og på kvinners og menns lønn som er kontrollert for arbeidstid. Kvinners lønnsinntekt utgjør om lag 65 prosent
av menns lønnsinntekt. Kontrollert for arbeidstid tjener kvinner omtrent
85 prosent av menns lønn per time. Dette er gjennomsnittstall for alle yrkesaktive kvinner og menn i hele økonomien.

Når kvinner og menn har like lang utdannelse, ansiennitet, alder og antall barn, tjener menn likevel i gjennomsnitt rundt 10 prosent mer per time enn kvinner (NOU 2008:6 Kjønn og lønn). I tillegg øker lønnsforskjellen mellom kvinner og menn med utdanning, lederansvar og alder. Det vil si at forhold som skal virke lønnsgunstig, har mest effekt for menn. Lønnsforskjellene skyter fart i den perioden kvinner og menn blir foreldre.

Vi mangler gode sammenlignbare data over tid, men i 1959 var gjennomsnittlig månedslønn for kvinner som jobbet heltid, 66 prosent av menns månedslønn. Frem til 80-tallet ble lønnsgapet kraftig redusert, men de siste 30 årene har det vært jevnt på rundt 15 prosent.

 

 

 

En gammel historie

Frem til 70-tallet var det egne kvinnetariffer som var lavere enn de som gjaldt for menn. Mannen som forsørger var normen, og kvinners yrkesdeltakelse var mer avhengig av konjunkturer og etterspørsel etter arbeidskraft.

Kravet om likeverdig lønn for kvinner og menn har, på tross av disse forskjellene, lange tradisjoner. De første kravene om likelønn i industrien ble fremsatt av kvinnelige arbeidere i 1880- og 90-årene. I 1961 inngikk LO og NAF en rammeavtale om likelønn mellom kvinner og menn. I 1959 ble Likelønnsrådet opprettet, som i 1972 ble erstattet av Likestillingsrådet. I 1978 ble lov om likestilling mellom kjønnene vedtatt, og samtidig ble Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling opprettet.

Likestillingsloven har en bestemmelse, § 5, om at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for likt arbeid og arbeid av lik verdi.

 

 

Hva er problemet?

En stor del av lønnsgapet henger sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Lønnsoversikter viser at når det er mange kvinner i samme yrke, er lønnen lav. Kvinner og menn i samme stilling i samme virksomhet tjener omtrent det samme.

Arbeid som tradisjonelt har vært utført av kvinner, gjerne som ubetalt arbeid i hjemmet, verdsettes lavere i kroner enn annet lønnsarbeid. Dette rammer blant annet store kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor som førskolelærere, sykepleiere, hjelpepleiere og sosionomer.

Årsakene til lønnsgapet er sammensatte, men forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer lite. Lønnsforskjellene vokser i småbarnsfasen og følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Forhandlingssystemet opprettholder lønnsgapet.

 

 

Likelønn i lønnsforhandlingene?

Likelønnskommisjonen foreslo et ekstraordinært lønnsløft på tre milliarder kroner i offentlig sektor. Kommisjonen understreket samtidig at det måtte være opp til partene i arbeidslivet og myndighetene å forhandle om hvilke grupper som skulle prioriteres.

 

 

 

Til tross for at de store arbeidstakerorganisasjonene har tatt opp likelønnspørsmålet i forhandlingene, er det ulik forståelse av hva som er de største likelønnsutfordringene. Kvinnelønn er ikke lenger det samme som lav lønn. Men fortsatt er det slik at svært mange kvinner jobber i lavlønnsbransjer. De lavtlønnede kvinnene i LO som fortjener et likelønnsløft, settes gjerne opp mot de høyt utdannede kvinnene i Unio som har den største lønnsforskjellen.

Blant organisasjonene i arbeidslivet er det ulike syn på hvorvidt lokale eller sentrale lønnsforhandlinger kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

 

 

VISSTE DU AT:

Kvinnor måste begära högre lön på trevligt sätt

Kvinnor begär ofta för låga löner, men om de höjer kraven riskerar de att diskrimineras eller uppfattas som otrevliga. «Kvinnor har en pest eller kolera-situation. Om de begär en hög lön kan de betraktas som krävande,» säger forskaren Una Gustafsson.

Kilde: e24.se 3. juni 2009

 

Hersketeknikker

— Det var på grunn av at jeg og andre utfordret LO-leder Roar Flåthen, daværende LO Stat-leder Morten Øye og LO-nestleder Tor-Arne Solbakken at vi fikk til noe på likelønn. De hadde ikke positive holdninger til Likelønnskommisjonen. Dette handlet om kultur og inngrodde holdninger, ikke frykten for inflasjon, for så si det sånn, sier lederen i Norsk Tjenestemannslag (NTL), LOs største forbund i staten, Turid Lilleheie.

60 prosent av NTLs medlemmer er kvinner, og tre av fire nytilsatte i staten er kvinner.

Kilde: Dagsavisen 2. september 2010

 

 

 

Årets lønnsoppgjør 2010

Før lønnsoppgjøret i 2010 var det i hovedsak enighet blant de ulike fagforeningene om likelønn som kampsak i årets lønnsforhandlinger. LO gikk inn for økte rammer og friske midler til å heve kvinnedominerte grupper, men ville ikke kalle det likelønnspott.

Regjeringen var beredt til å gå inn i en dialog med partene om likelønn, men på betingelse av at organisasjonene selv utarbeidet et forslag til hvilke grupper som skulle få et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, i følge Soria Moria. Dette innebar at for å få penger til likelønnsløft måtte partene først bli enige om hvem som skulle prioriteres.

Det ble ikke gitt friske midler til et ekstraordinært likelønnsløft slik regjeringen hadde åpnet for. Likelønn ble likevel prioritert i oppgjøret ved at offentlig sektor fikk en noe større ramme enn privat sektor. Det er høy kvinneandel i offentlig sektor og høy andel menn i privat sektor. Lønnsforskjellen mellom sektorene er dermed en del av likelønnsproblemet.

Sykepleierforbundet konkluderte med at det ble lite til likelønn selv om de kom frem til en felles løsning med Spekter. De fikk imidlertid en noe større lønnsramme, 3,5 prosent, enn industriens tre prosent. Denne halve prosenten høyere lønnsvekst for sykepleierne ble definert av forbundet som kvinneløftet.

Fellesforbundet forhandler først under frontfagsmodellen og legger føringer på resten av oppgjøret. Modellen forbundet gikk inn for i årets oppgjør, ble en krone timen i generelt tillegg samt en 50-øring i lav- og likelønnspott. Denne modellen krever imidlertid at noen forhandler om likelønn lokalt med engasjement og kunnskap.

Det ble ingen friske penger til et ekstraordinært likelønnsløft. Arbeidstakerorganisasjonene ble enige om at likelønnsproblemet må prioriteres, noe som i seg selv er et fremskritt.

 

 

 

VISSTE DU AT:

50-øring ga 33 000 mer i lønn

— Enkeltmedlemmer har fått opp mot 33 000 kroner ut av 50-øringen som gikk til lav- og likelønnspott lokalt, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke til ANB 15. september 2010

KS sa nei til likelønnspott

Snaue to måneder før partene møtes til årets lønnsoppgjør for kommunene, prøver KS-lederen å få stanset det hun mener er en lite hensiktsmessig diskusjon om likelønnspott.

— Vi tror ikke at en engangspott vil løse utfordringene knyttet til likelønn. Vi frykter derimot bare at en slik pott vil øke problemene i årene som kommer, sier Sigrun Vågeng til E24.no 16. februar 2010.

http://bit.ly/9SfoIY

 

Kvinneyrkene må få styre lønnsoppgjøret

— Dagens system opprettholder i stor grad — eller i verste fall forsterker — lønnsforskjellene, sier AUF-leder Martin Henriksen. Derfor fremmer sentralstyret i AUF et programforslag om at det i oppgjør der konkurranseutsatt industri ikke er truet, bør være tradisjonelle kvinneyrker og grupper i offentlig sektor som er såkalte frontfag og får forhandle først.

— Alle er enige om at likelønn er målet, men forhandlingsmodellen gjør det vanskelig, sier Henriksen til Dagbladet 14. juli 2010.

 

 

 

Utestedsdiskriminering

Det er en menneskerett å bli behandlet rettferdig og likeverdig, også på byen. I siste del av denne tilleggsposten ser Likestillings- og diskrimineringsombudet nærmere på utestedsdiskriminering: Hvem rammes, hvordan skjer diskrimineringen, og hva gjøres for å oppdage og bekjempe den?

 

 

Usaklig forskjellsbehandling på byen

I en undersøkelse gjennomført av Norges Handikapforbund opplyser hvert sjette medlem at de har blitt utsatt for diskriminering på utesteder. Plassmangel, urettmessig mistanke om høy promille og generelle ønsker om å unngå gjester i rullestol er ifølge deltakerne de mest brukte begrunnelsene for utestengingen og serveringsnekten. Likestillings- og diskrimineringsombudet er også kjent med at andre med nedsatt funksjonsevne, som synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede, er trakassert eller nektet adgang på utesteder i Norge.

Personer med en annen etnisk opprinnelse enn norsk opplever også å bli avvist på utesteder. Ofte begrunnes dette med at de ikke står på gjestelister. På de samme stedene slipper etnisk norske inn, selv om heller ikke de står på gjestelister.

I noen få saker har domstolene slått fast at det har skjedd etnisk diskriminering. I en sak fra Oslo tingrett i 2006 uttalte retten følgende:

«Utestedsdiskriminering er et alvorlig samfunnsproblem. Slik diskriminering vanskelig-gjør arbeidet for integrering av mennesker med fremmedkulturell bakgrunn, og virker ydmykende og fornedrende på dem som blir utsatt for det.»

 

 

VISSTE DU AT:

Dette sier loven

Å nekte noen adgang til et utested på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne og hudfarge/etnisitet regnes som diskriminering og er forbudt etter det sivilrettslige diskrimineringsvernet.

Å nekte noen adgang til et utested på grunn av religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, eller homofil legning, leveform eller orientering straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder. (Straffeloven § 349)

En skjenkebevilling kan inndras dersom det skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 349a.(Alkoholloven § 1-8)

 

 

 

Usikkert hvor mange som rammes

Vi vet altså at personer blir nektet adgang til utesteder i Norge på grunn av hudfarge og funksjonsevne. Vi vet også at lesbiske og homofile er utsatt for slik diskriminering. Hvor mange dette gjelder, vet vi imidlertid ikke nok om, da det er få undersøkelser som er utført om dette. De fleste historier om utestedsdiskriminering kjenner vi fra media.

Høsten 2009 etablerte derfor Likestillings- og diskrimineringsombudet en egen gruppe som skulle arbeide med utestedsdiskriminering. Formålet med prosjektet var å få økt oppmerksomhet rundt utestedsdiskriminering, behandle flere saker om utestedsdiskriminering og etablere dialog med sentrale aktører.

 

 

 

Parvis testing avslører diskriminering

I Norge vet vi som sagt lite om utbredelsen og omfanget av utesteds-diskriminering – og heller ikke hvem det rammer. I andre europeiske land har man i en årrekke brukt såkalt parvis (situation) testing for å avdekke diskriminering på utesteder. Parvis testing er kort fortalt at to grupper forsøker å komme inn på de samme utestedene. Gruppene er kledd likt og oppfører seg likt, den eneste faktoren som skiller gruppene, er etnisitet, funksjonsevne eller seksuell orientering.

I Sverige er det på 2000-tallet avslørt flere tilfeller av diskriminering gjennom denne typen testing. Avsløringene har resultert i en rekke domfellelser og utenomrettslige forlik. Dommene har ført til en økt bevissthet om problemet, og det svenske ombudet behandler årlig mellom 30 og 40 saker om diskriminering på utesteder.

 

 

Parvis testing tas i bruk i Norge

Våren 2010 gjennomførte Antirastisk senter parvis testing for å avdekke etnisk diskriminering på utesteder i Oslo. Testene ble gjennomført i to omganger. I den første testen ble testpersonene med en annen etnisk bakgrunn enn norsk nektet inngang på tre av fem utesteder. I den andre testen ble testgruppen nektet inngang på fire av seks steder. Denne testingen ble filmet av NRK, og testpersonene var utstyrt med mikrofon og skjult kamera. Antirasistisk senter har klaget ett av utestedene inn til ombudet.

Testene som er referert ovenfor, er gjennomført av privatpersoner eller interesseorganisasjoner. Et spennende prosjekt som har vært gjennomført våren 2010, er parvis testing utført av offentlige myndigheter, nærmere bestemt Næringsetaten i Oslo kommune.

I mai og juni 2010 gjennomførte Næringsetaten parvise tester på 124 utesteder i Oslo for å avdekke eventuell diskriminering. Testene dekket hele byen, og omfattet alt fra restauranter til nattklubber. I disse testene var det kun etnisk diskriminering som ble kontrollert. Næringsetaten har brakt seks saker inn til behandling hos ombudet, som konkluderte med etnisk diskriminering i alle seks sakene.

Uttalelsene i klagene fra Antirasistisk senter og Næringsetaten er tilgjengelige på Ombudets nettside (www.LDO.no).

 

 

FAKTA

Diskriminering på mandarinen kafé

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok i 2009 en klagesak om diskriminering på Mandarinen kafé. Tre personer med nedsatt funksjonsevne og tre miljøarbeidere, henholdsvis brukere og ansatte i et avlastningssenter, hevder de ble oppfordret til å forlate Mandarinen kafé under et kafébesøk i september 2009. Klagerne hevder at en ansatt ved kafeen gjentatte ganger ved sine uttalelser skal ha gitt uttrykk for at de ikke var velkomne der.

Den ansatte på kafeen skal ha sagt: «Det har vært en del grupper med psykisk utviklingshemmede her tidligere på dagen, de svirret rundt og spyttet og lignende. Har disse menneskene virkelig lov til å gå på kafeer og andre offentlige steder?»

Miljøarbeideren svarer at de selvfølgelig har lov til det i Norge, og kafeens ansatte skal da ha sagt følgende: «I mitt hjemland blir slike mennesker holdt borte fra offentlige steder.»

Da miljøarbeideren spurte om de var velkomne eller ikke, skal kafeens ansatte ha svart: «Det er et problem å ha dere her, da mister jeg de normale kundene våre. Men er det som du sier at ingen kan bli nektet, kan jeg ikke si at dere må gå.»

Kilde: www.LDO.no


 

 

OMBUDET MENER

 

 

På tide med et helhetlig diskrimineringsvern

Det er på høy tid at Norge innfører et likeverdig og helhetlig diskrimineringsvern for utsatte grupper på alle samfunnsområder. I dag mangler flere diskrimineringsgrunnlag fullt diskrimineringsvern i lovverket. Derfor støtter ombudet Graver-utvalgets forslag når det gjelder fullt diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell orientering, men mener en ny lov må favne videre enn utvalgets forslag når det gjelder diskriminerings-grunnlagene alder og kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk.

 

TILTAK

 

 

Likelønn handler om rettferdighet

Arbeid av lik verdi skal ha lik lønn. Slik er det ikke dag. Årsaken til ulikelønn er sammensatt, og problemet krever et sett av løsninger. Det er helt nødvendig å rette opp urettmessige lønnsskjevheter mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Dette krever at man identifiserer og anerkjenner lønnsforskjellene, og at det settes av penger til å rette opp forskjellene. Samtidig må strukturer endres slik at kvinner og menn fordeler arbeid og omsorg jevnere mellom seg.

 

TILTAK

Myndighetene må ta ansvar for utvikling og innføring av et lønnsfastsettingsverktøy, slik at virksomhetene kan vurdere om arbeidet som utføres er av lik verdi.

Likelønnsbestemmelsen er begrenset til å gjelde lønnskrav innen «samme virksomhet». Dette innebærer at man kan organisere seg bort fra forpliktelsene i likestillingslovens likelønnsbestemmelse. For å hindre omgåelse av likelønnsbestemmelsen må «samme virksomhet» erstattes med «samme økonomiske kilde».

Det bør være åpenhet om lønnsfastsettelsen generelt, og arbeidsgiver bør ha en plikt til å opplyse alle ansatte om lønnsforhold i virksomheten. Uten kjennskap til kollegaers lønn er det vanskelig for arbeidstakere å vite om de blir forskjellsbehandlet lønnsmessig på grunn av kjønn.

Det er viktig å styrke veiledningsarbeidet rundt lønnsfastsettelse og arbeidsgivers aktivitetsplikt.

Myndighetene må innføre lovfestet rett til heltid.

Myndighetene må innføre tredeling av foreldrepermisjonen, med én del til mor, én del til far og en tredel som kan deles etter behov.

 

 

 

 

 

 

Mer kunnskap og mer handling

Mange opplever å bli nektet adgang til utesteder på grunn av hudfarge, funksjonsevne eller seksuell orientering. Et av kjennetegnene ved utelivsdiskrimineringen er at den er vanskelig å dokumentere, og at vi derfor har liten kunnskap om hvor omfattende problemet er.

Eiere, ansatte og ordensvakter ved utesteder har liten kunnskap om diskrimineringslovgivningen. Det mangler også effektive sanksjoner overfor utesteder som diskriminerer personer på grunn av etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering med videre.

Å få skjenkebevilling er ingen menneskerettighet, det er derimot retten til å bli behandlet likeverdig.

 

TILTAK

 

 

| Lenk til hovedinnhold |

 

 

 


Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

 

Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling.
Det innebærer blant annet å

 

Ombudet skal håndheve

 

Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om brudd på lover og bestemmelser underlagt ombudet. I tillegg gir vi råd og veiledning om dette regelverket.

Alle som mener seg diskriminert, skal kunne legge fram saken for ombudet. Ombudet vil be om opplysninger fra begge parter, foreta en objektiv vurdering av saken og avgi en uttalelse om hvorvidt diskriminering har funnet sted. Ombudets uttalelse kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever, for eksempel i forbindelse med anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser enn arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel, eller ved søknad om fri sakførsel.

 

 

 

ISBN 978-82-92852-32-3

 

Utgitt av Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2010

 

SaLDO er gratis og kan bestilles fra:

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Postboks 8048 Dep

N-0031 Oslo

 

Tlf.: 23 15 73 00

Faks: 23 15 73 01

 

post@LDO.no

 

På www.LDO.no kan du laste ned en elektronisk versjon av SaLDO 2010. Der finner du også en fullstendig litteraturliste.

Revidert versjon 2012

 

 

Grafisk design: Claudia C. Sandor og Halvor Bodin

Fonter: FF Fago Normal, ITC Charter

Trykk: Grøset™

Papir: Scandia 2000 white; omslag 150 g/m2, materie 90 g/m2