Likestillingsredegjørelser i

Prop. 1 S (2011-2012)

En gjennomgang


 

 

Innholdsfortegnelse

Liste over tabeller og figurer. 5

Forord. 6

Uten plikter glipper rettighetene. 6

Sammendrag. 6

Krav til rapportering. 7

Virksomheter i rapporten – data og metode. 8

Del 1: Kjønn.. 10

Hovedfunn tilstandsrapportering. Kjønn. 11

Krav til rapportering. 12

Stillingsnivåer. 12

Kjønnsbalanse. 14

Kjønnsbalanse på virksomhetsnivå. 14

Kjønnsbalanse etter stillingsnivå. 15

Antall stillinger som inngår i kategorien. 16

Likelønn. 16

Rapportering av lønn. 17

Arbeidstid, ansettelser, fravær. 19

Deltid. 20

Midlertidighet 20

Sykefravær. 21

Foreldrepermisjon. 22

Hovedutfordringer. 23

Del 2: Etnisitet, nedsatt funksjonsevne. 25

Krav til rapportering. 26

Om aktivitetsplikten og kopling mellom aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt 26

Funn fra rapportering. 27

Omfang på rapportering. 27

Innhold i rapportering. 27

Kvalitet på rapportering. 29

Hovedutfordringer. 30

Del 3: Konklusjoner og anbefalinger. 31

Vedlegg 1: Virksomheter i gjennomgangen. 32

Vedlegg 2 Kvinneandel i stillingskategorier. 36

 


 

Liste over tabeller og figurer

Tabell 1: Kvalitet på rapportering og bruk av mal etter departementsområde. Antall virksomheter. 12

Tabell 2: Rapportering på stillingsnivåer. 13

Tabell 3: Beskrivelse av stillingskategorier (utformet av LDO). 14

Tabell 4: Gjennomsnittet av virksomhetenes kjønnsbalanse etter departementsområde (virksomheter hvor det er oppgitt totaltall). 15

Tabell 5: Andel kvinner etter stillingsnivå. 17

Tabell 6: Enhet benyttet for lønnsrapportering. 18

Tabell 7: Forholdet mellom menns og kvinners lønn på ulike stillingsnivåer. 19

Tabell 8: Virksomhetenes rapportering av deltid, midlertidighet, foreldrepermisjon og fravær. 20

Figur 9: Forholdet mellom andel kvinner som er midlertidig ansatt og andel menn som er midlertidig ansatt i virksomheter som har rapportert på midlertidighet 22

Tabell 10: Kvinner og menns uttak av foreldrepermisjon. Prosent 24

Tabell 11: Tiltaksrapportering for virksomhetene. 28

Tabell 12: Type tiltaksrapportering. 29

 

Figur 1: Antall virksomheter etter kvinneandel (gruppert) i virksomhetene. 15

Figur 2: Kvinners lønn og andel kvinner på ulike stillingsnivåer. Virksomheter som har rapportert (N=79). 20

Figur 3: Forholdet mellom andel kvinner som arbeider deltid og andel menn som arbeider deltid i virksomheter som har rapportert på deltid. 21

Figur 4: Forhold mellom sykefravær hos kvinner og sykefravær hos menn i virksomheter som har rapportert på sykefravær. 23


Forord

Uten plikter glipper rettighetene

Skal vi lykkes med likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet, må de som har muligheten til å hindre diskriminering ta en større del av ansvaret. Hvordan klarer vi det når selv de som har laget reglene ikke følger dem?

For meg er det et av de viktigste spørsmålene etter å ha gjennomgått de statlige virksomhetenes likestillingsredegjørelser i årets statsbudsjett.

Tre ulike lover pålegger staten å rapportere om hvordan den arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sine virksomheter. I denne rapporten har LDO sett nærmere på hvordan disse pliktene følges opp. Resultatet er nedslående. Vår gjennomgang viser mangelfull rapportering, få målrettede tiltak og til dels store likestillingsutfordringer både hos departementer og andre statlige virksomheter.

Selv om lovverket pålegger virksomhetene å jobbe aktivt for likestilling, er det dermed langt fra lovtekst til virkelighet. Her er det mange som har en jobb å gjøre. For antidiskrimineringsarbeid handler ikke bare om å sikre mine og dine rettigheter når loven er brutt. Det handler minst like mye om å ta ansvar for å hindre diskriminering allerede før lovbruddene skjer. Det ansvaret må statlige virksomheter vise at de tar alvorlig. Hvis ikke risikerer vi at mangelen på likestilling hindrer mange mennesker i å bruke sine evner og talenter i arbeidslivet. Det taper samfunnet på, det taper virksomhetene på og det taper du og jeg på.

Norge får jevnlig skryt for å ligge på verdenstoppen i likestilling. Denne rapporten viser at det kan være langt fra festtalene til virkeligheten i den enkelte virksomhet. Slik kan vi ikke ha det. Staten har en viktig rolle i likestillingsarbeidet, og da bør man kunne forvente at statlige virksomheter går foran som gode eksempler. Hvis ikke engang de som har laget reglene følger dem, er det vanskelig å oppfordre andre til å gjøre det.

 

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud

 

 

Sammendrag

LDO har i 2012 valgt å gjøre en analyse av all likestillingsrapportering i statsbudsjettet. Bakgrunnen for dette er at Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) i 2011 utga en veileder og standardiseringsmal for statlige virksomheters likestillingsredegjørelser. Ombudet har ønsket å analysere:

·       I hvilket omfang malen brukes

·       Kvaliteten på rapporteringen

·       Likestillingssituasjonen i staten basert på den rapporteringen som finnes

 

LDO har vurdert omfang og kvalitet på tilstandsrapportering etter likestillingsloven (kjønn) og tiltaksrapportering etter diskrimineringsloven (etnisitet) og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (nedsatt funksjonsevne).

 

Hovedfunn i rapporteringen om kjønnslikestilling (se del 1 s.11)

·       Kjønnsbalanse: Kjønnsbalanse totalt oppgis for nesten alle virksomheter. Det er imidlertid store mangler når det gjelder rapportering av kjønnsbalanse fordelt på stillingsnivåer. Det ser likevel ut til å være systematiske forskjeller som følger stillingshierarkiet når det gjelder kjønnsbalanse i virksomheten.

·       Likelønn: Kun drøyt halvparten av virksomhetene rapporterer lønn på en meningsfull måte. Det ser likevel ut til å være systematiske forskjeller som følger stillingshierarkiet når det gjelder likelønnssituasjonen i virksomheten.

·       Arbeidstid, ansettelsesform, fravær og permisjoner: Under halvparten av virksomhetene rapporterer. Det er en tydelig kjønnsprofil hvor kvinner er overrepresentert innenfor alle disse områdene.

Hovedfunn i rapporteringen om etnisitet og nedsatt funksjonsevne (se del 2 s.26):

·       Her er det store mangler i rapporteringen. Nesten halvparten av virksomhetene rapporterer overhodet ikke.

·       De virksomhetene som rapporterer klarer i liten grad å dokumentere et systematisk og målrettet arbeid. Det er gjennomgående manglende dokumentasjon på at tiltak er iverksatt på bakgrunn av en analyse av virksomhetens utfordringer. Videre viser funnene at evaluering av måloppnåelse er nesten fraværende.

Krav til rapportering

Likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 pålegger virksomheter en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten innebærer at virksomhetene skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten gjelder kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisitet, religion mv. For offentlige virksomheter gjelder plikten både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver.

I tillegg til en aktivitetsplikt har alle arbeidsgivere en redegjørelsesplikt. For offentlige virksomheter innebærer redegjørelsesplikten at virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning (evt. årsrapport) skal redegjøre i årsberetningen (evt. årsrapporten) for hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning (evt. årsrapport), skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet. Det skal redegjøres for planlagte og gjennomførte tiltak når det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisitet, religion mv. Når det gjelder kjønn, skal det i tillegg redegjøres for den faktiske tilstanden i virksomheten.

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD) har utarbeidet en veileder og mal for hvordan statlige virksomheter bør rapportere som arbeidsgiver. Denne veilederen ble utgitt i november 2010. Veilederen gir retningslinjer for hvordan rapporteringen bør skje:

Hvert enkelt fagdepartement er ansvarlig for å gi en samlet likestillingsredegjørelse som omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet m.v. i prp. 1 S for sitt departement og sine ordinære underliggende forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte) slik som direktorat og tilsyn m.v. Det anbefales at forvaltningsorgan med særskilte budsjettfullmakter (nettobudsjetterte) selv er ansvarlig for å redegjøre i egen årsberetning (evt. årsrapport)/ årsbudsjett.

Det er fagdepartementet som er ansvarlig for at redegjørelsen for departementet og underliggende etater er i tråd med lovens krav. Fagdepartementet skal gi en likestillingsredegjørelse som omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion mv. for eget departement i prp. 1 S. Det enkelte departement står fritt til å velge om redegjørelsen for de underliggende etater skal inngå som en integrert del av prp. 1 S, eller som et vedlegg til denne. Dersom departementet ikke velger å gi en full redegjørelse for sine underliggende etater i budsjett-teksten, må det henvises til hvor redegjørelsene finnes, enten i årsberetning eller årsrapport. I henhold til økonomireglementet er det et krav om at alle underliggende virksomheter skal utarbeide en årsrapport basert på tildelingsbrevet fra overordnet departement. Årsberetningen (evt. årsrapporten) må være offentlig tilgjengelig, enten i elektronisk form eller i publikasjon. Departementene kan forankre krav til rapportering etter aktivitets- og redegjørelsesplikten i sine respektive tildelingsbrev for underliggende etater.

Veilederen anbefaler dermed at departementenes budsjettproposisjon inneholder:

·       En likestillingsredegjørelse som omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion mv. for eget departement.

·       En mer overordnet likestillingsredegjørelse som omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion mv. for underliggende etater, med en henvisning i prp. 1 S til en mer utfyllende redegjørelse i underliggende etaters årsberetninger (evt. årsrapporter).

Virksomheter i rapporten – data og metode

Ved gjennomlesingen av budsjettet er virksomheter som er omtalt i likestillingsredegjørelsen i hver enkelt fagproposisjon registrert. For underliggende virksomheter, hvor det er henvist til virksomhetens årsrapport i budsjett-teksten, har vi søkt på virksomhetens internett-sider etter ’årsrapport’, ’årsberetning’ og ’årsmelding’. Dersom dette ikke har gitt treff har vi henvendt oss på telefon til virksomheten og etterspurt årsrapporten for 2010.

Ved denne fremgangsmåten har vi endt opp med 135 virksomheter med omtale i budsjett-teksten eller i egen årsrapport. En opptelling av ordinære forvaltningsorganer viser at det finnes om lag 149 virksomheter som skulle hatt omtale i statsbudsjettet.[1] Noen av de 135 virksomhetene er dessuten virksomheter av typen nettobudsjetterte forvaltningsorganer som skal rapportere i eget budsjett. Flertallet av virksomheter som skal få omtale er likevel inkludert i statsbudsjettet, selv om kvaliteten og omfanget på rapporteringen varierer.

I rapporten er hver virksomhet analyseenhet. Det er selvsagt store variasjoner mellom virksomhetene. Den minste virksomheten er Forbrukertvistutvalget som oppgir 8,8 ansatte og den største virksomheten er Arbeids- og velferdsetaten med sine 14266 ansatte. Det er hovedsakelig to grunner til at analyser gjøres med virksomheter som enhet:

·       Det er mange virksomheter som ikke oppgir totalt antall ansatte.

·       Aktivitets- og redegjørelsesplikten som arbeidsgiver er en plikt som ligger på hver enkelt virksomhet.

Hovedproblemene med å benytte virksomhet som analyseenhet er når store og små virksomheter veies likt. Det er en tendens til at andel kvinner i virksomheten synker med økende virksomhetsstørrelse, til tross for at den klart største virksomheten (14266 ansatte) er kvinnedominert (70 %). Dette betyr at gjennomsnittlig kvinneandel i en statlig virksomhet basert på gjennomsnittlig andel i hver enkelt virksomhet vil være noe høyere enn den skulle vært.

Det er dermed slik at dersom en beregner den faktisk gjennomsnittlige andelen kvinner i de virksomhetene som har oppgitt både totaltall for kvinner og for antall ansatte (102 virksomheter) er resultatet 52,4 % kvinner. Dette avviker svært lite fra resultatet som fremkommer dersom en regner de samme virksomhetene som jevnstore og tar gjennomsnittet av alle virksomhetenes kvinneandel (53 %).

Det er likevel slik at gjennomsnittet av kvinneandelen i de 126 virksomhetene som har oppgitt kvinneandel (129 virksomheter) er 55 %, noe høyere enn gjennomsnittet for det statlige tariffområdet samlet (48 %). Deler av dette skyldes altså at av virksomhetene som har fått omtale tenderer de små virksomhetene til å være mer kvinne dominerte enn de større virksomhetene. Noe av differansen kanogså tenkes å skyldes en systematikk i at mer kvinnedominerte virksomheter rapporterer bedre, men det er ikke gjort noe ytterligere analyse av hvorvidt dette er tilfelle.


 

Del 1: Kjønn


 

Hovedfunn tilstandsrapportering. Kjønn

Det er mange virksomheter som har benyttet malen fra FAD til å rapportere tilstand for kjønnslikestilling. 72 virksomheten har opplagt benyttet malen i arbeidet med rapportering. 80 virksomheter har tall for andel kvinner og menn i virksomheten og for likelønnssituasjonen i virksomheten. Dette gir mye nyttig informasjon og bidrar til å gi et bilde av likestillingssituasjonen i staten.

Det er likevel kun 67 av 135 virksomheter som både rapporterer på flere stillingsnivåer og oppgir både kjønnsbalanse og lønnstall. Kun 46 av disse virksomhetene rapporterer i tillegg på både deltidsandel, midlertidighet og sykefravær.

 

 

Tabell 1: Kvalitet på rapportering og bruk av mal etter departementsområde. Antall virksomheter

Vesentlige mangler

Kjønnsbalanse og lønn

Kjønns­balanse og lønn på ulike stillings­nivåer

Kjønns­balanse og lønn på ulike stillings­nivåer + deltid, ansettelse og sykefravær

Brukt mal?

nei

ja

nei

ja

nei

ja

nei

ja

Totalt

AD

5

2

7

BLD

2

6

8

FAD

7

23

30

FD

5

5

FIN

7

2

9

FKD

4

1

5

HOD

7

1

2

10

JD

4

4

KD

8

1

1

1

11

KRD

3

2

5

KUD

10

1

11

LMD

4

4

MD

1

6

7

NHD

6

6

OED

1

2

3

SD

7

7

UD

3

3

Totalt

41

14

11

2

9

12

2

44

135

 

Når det gjelder hva tallene sier blant de som har rapportert, tegnes det et bilde av at det fortsatt er utfordringer når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn i staten:

·       Kvinner er overrepresentert på lavere stillingsnivåer og underrepresentert på høyere stillingsnivåer.

·       Kvinner tjener like mye som eller mer enn menn på lavere stillingsnivåer og mindre enn menn på høyere stillingsnivåer.

·       Både når det gjelder deltid, midlertidighet og sykefravær er andelen til dels vesentlig høyere blant kvinner enn blant menn.

Krav til rapportering

For likestilling mellom kjønnene er det et krav om at det skal gis en beskrivelse av tilstanden i virksomheten. Redegjørelsen skal gi et dekkende bilde av likestillingssituasjonen i virksomheten:

·       Kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer

·       Likelønnssituasjonen på ulike stillingsnivåer

·       Deltid og midlertidighet

·       Fravær og permisjoner

·       Personalpolitiske tiltak

Stillingsnivåer

Veilederen fra FAD anbefaler å rapportere kjønnsbalanse i virksomheten samt likelønn fordelt på ulike stillingskategorier. Dette er i tråd med lovarbeidene. Kategorier som utgjør likeverdig arbeid skal benyttes jf. likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven.

Det er totalt 129 virksomheter hvor det oppgis tall for kjønnsbalanse og/eller likelønn. Det er 41 virksomheter hvor det ikke rapporteres på ulike stillingsnivåer. 88 virksomheter rapporterer mer enn et nivå.

 

Tabell 2: Rapportering på stillingsnivåer

Nivåer

Antall virksomheter

Ikke ulike stillingsnivåer

41

2 nivåer

14

3 nivåer

17

Mer enn 3 nivåer

57

Totalt

129

 

Det benyttes totalt 198 ulike stillingskategorier / kombinasjoner av stillingskategorier[2].

Et av formålene med rapporteringen er å påvise usakelige lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som utfører arbeid av lik verdi. Statens ulike stillingskoder er ikke et presist verktøy for å sammenlikne lønnsforhold. For å gjøre sammenlikninger av lønn vil det være nødvendig å utarbeide kategorier av stillingskoder som inneholder arbeid av lik verdi. Både internt i hver enkelt virksomhet og for staten som helhet vil dette være nyttig for å kunne sette inn målrettede tiltak i arbeidet for likelønn.

For å få et bilde av kjønnsbalansen og likelønnssituasjonen i staten som helhet har LDO fordelt de 198 stillingskategoriene som benyttes i rapporteringen i statsbudsjettet inn i fem kategorier samt en annet-kategori. Formålet er å undersøke hvorvidt det finnes systematiske forskjeller som følger stillingsnivå når det gjelder kjønnsbalanse og lønn. Det kreves inngående kjennskap til hver enkelt stillingskategori som benyttes for å foreta en endelig plassering. LDOs kategorisering er dermed å betrakte som et forslag til en struktur som kan videreutvikles.

 

Tabell 3: Beskrivelse av stillingskategorier (utformet av LDO)

Kategorier

Eksempler

Antall virksomheter med stillinger som inngår i kategorien

Antall stillinger som inngår i kategorien

Nivå 1: Støttefunksjoner, lavere stillinger, ofte uten krav til høyere utdanning

Renholder, førstesekretær, konsulent, kontorpersonell, praktikanter, resepsjonsvakt, sjåfører

39

58

Nivå 2: Saksbehandler, fagstillinger

Lærer, avdelingsingeniør, førstekonsulent, rådgiver, kapellan, stipendiat

42

127

Nivå 3: Høyere saksbehandling / fagstillinger, evt. noe personalansvar

Lektor, fagdirektør, seniorrådgiver, formann, professor, senioringeniør, prosjektleder

41

88

Nivå 4. Mellomledelse

Arkivleder, avdelingsleder, underdirektør, økonomisjef

67

109

Nivå 5. Toppleder

Rektor, ambassadør, biskop, ombud, departementsråd, direktør, etatsleder

43

55

6. Annet

Kategorier med flere ulike stillinger, timelønte i virksomhet, ’øvrige ansatte’

16

17

 

Kjønnsbalanse

Kjønnsbalanse på virksomhetsnivå

Veilederen anbefaler å rapportere kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer. Det anbefales å oppgi antall kvinner og menn på hvert nivå samt årets og fjorårets tall.

Det er 126 virksomheter hvor det oppgis totaltall for kjønnsbalansen i virksomheten. Gjennomsnittet for disse virksomhetene er en kvinneandel på 55 %. Det er noe høyere enn kvinneandelen innenfor det statlige tariffområdet som er 48 %.

I 63 av de 126 virksomhetene hvor totaltall oppgis, finner vi det som ofte regnes som jevn kjønnsbalanse, minst 40 prosent av hvert kjønn. Kun to virksomhet har ”ekstremt skjev” kjønnsbalanse; mindre enn 20 prosent av ett kjønn.

 

Figur 1: Antall virksomheter etter kvinneandel (gruppert) i virksomhetene

 

Kjønnsbalansen etter departementsområde viser et kjønnsdelt bilde. Gjennomsnittet av virksomhetenes kjønnsbalanse viser tre departementsområder med mer enn 60 % kvinner og to departementsområder med mindre enn 40 % kvinner, se tabell 4.

 

Tabell 4: Gjennomsnittet av virksomhetenes kjønnsbalanse etter departementsområde (virksomheter hvor det er oppgitt totaltall)/span>

Dep område

Andel kvinner

Antall virksomheter

FD

28 %

5

SD

37 %

7

OED

43 %

3

NHD

45 %

6

JD

54 %

2

UD

54 %

3

FAD

55 %

30

FIN

55 %

9

LMD

55 %

4

FKD

56 %

1

MD

56 %

7

AD

58 %

7

KUD

58 %

11

KRD

59 %

3

BLD

65 %

8

KD

67 %

11

HOD

69 %

9

Totalt

55 %

126

 

 

Avrundet rektangel: Kvinneandel i virksomheter totalt:
Tre med lavest nivå:		Tre med høyest nivå:	
Forsvaret			15 %	Foreldreutvalget for grunnopplæringen	100 %
Jernbaneverket	21 %	Norsk kulturminnefond	78 %
Nasjonal sikkerhetsmyndighet	23 %	Norsk pasientskadeerstatning og LDO	74 %

Kjønnsbalanse etter stillingsnivå

En sammenstilling av kvinneandel og de ulike stillingskategoriene LDO har utviklet viser at kvinner er overrepresentert på lavere nivåer og underrepresentert på høyere nivåer.

 

Tabell 5: Andel kvinner etter stillingsnivå

Nivå

Gjennomsnitt av andel kvinner

Antall stillinger som inngår i kategorien

Lavere stillinger

73 %

58

Saksbehandler

62 %

127

Høyere saksbehandler

43 %

88

Mellomledelse

43 %

109

Toppledelse

39 %

55

Annet

53 %

17

Totalt

52 %

454

 

 

Avrundet rektangel: Kvinneandel i mellomledelse (>1 ansatte) 
Tre med lavest nivå:		Tre med høyest nivå:	
Kirkerådet, arkivleder, kontorleder	0 %	Bispedømmekontorene, arkivleder	100 %
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, mellomleder	0 %	Helse- og omsorgsdepartementet, underdirektør	84 %
Statens helsetilsyn, avdelingsdirektør	0 %	BUF- etat, avdelingsleder i institusjon og avdelingsleder LDO	75 %

Likelønn

Veilederen anbefaler å rapportere lønn i kroner eller i kvinners lønn i % av menns lønn. Rapportering i lønnstrinn vil ikke gi noe godt bilde av likestillingssituasjonen. Dette er fordi størrelsen på lønnstrinnene varierer gjennom lønnsstigen. Forskjellen på lønnstrinn 80-81 er for eksempel kr. 21200,- mens forskjellen på lønnstrinn 50-51 er kr. 6900,- (Lønnstabell for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2010). Dette legger begrensninger på hvilke beregninger som er meningsfulle å gjøre:

·       To lønnstakere med kjente lønnstrinn kan regne om sin lønn til kroner og sammenlikne.

·       Gjennomsnitt i grupper blir straks mer komplisert. Gjennomsnittlig lønnstrinn i en gruppe kan ikke regnes om til kroner. Dersom to personer har lønnstrinn 40 og 42, vil gjennomsnittslønnstrinnet være 41. I kroner vil gjennomsnittslønnen være 343500, et stykke over lønnstrinn 41. Med økende lønnstrinn vil forskjellen bli større. For to personer med lønnstrinn 70 og 80 vil gjennomsnittlig lønnstrinn (75) ligge mer enn et lønnstrinn under gjennomsnittslønnen i kroner (646 900).

·       Problemet blir enda større når grupper som er sammensatt på ulike måter sammenliknes. For en gruppe med stor spredning i lønnstrinn og hvor totalnivået i gruppen er høyere vil forskjellen mellom gjennomsnittslønn i kroner og gjennomsnittslønn i lønnstrinn være større enn for en gruppe med liten spredning og lavere nivå.

Flere menn enn kvinner sitter i høye stillinger. Ved å benytte gjennomsnittlige lønnstrinn for å dokumentere likelønnssituasjonen vil menns lønn typisk nedjusteres mer enn kvinners lønn. Det vil se ut som om kjønnsforskjellene er mindre enn de faktisk er i kroner.

Rapportering av lønn

Av de 135 virksomhetene er det fire virksomheter som rapporterer i lønnstrinn. 34 benytter kroner og 45 benytter kvinners lønn i prosent av menns lønn. Hele 52 av virksomhetene rapporterer ingen fakta på lønn.

 

Tabell 6: Enhet benyttet for lønnsrapportering

Enhet for lønnsrapportering

Antall virksomheter

Kroner

34

Andel

45

Lønnstrinn

4

Ingen rapportering av lønn

52

Totalt

135

 

Lønnstrinn er regnet om til årslønn ved hjelp av hovedlønnstabell for staten. All lønn oppgitt i kroner er deretter regnet om til kvinners lønn i % av menns lønn for å få et tall som er mest mulig sammenliknbart på tvers av virksomheter.

En sammenstilling av stillingskategoriene beskrevet over og kvinners lønn i % av menns lønn viser en systematikk. På de aller laveste stillingsnivåene tjener kvinner mer enn menn, mens det er omvendt for de høyere nivåene.

 

Tabell 7: Forholdet mellom menns og kvinners lønn på ulike stillingsnivåer

Nivå

Kvinners lønn i % av menns lønn

Lavere stillinger

105 %

Saksbehandler

99 %

Høyere saksbehandler

96 %

Mellomledelse

98 %

Toppledelse

93 %

 

 

 

Avrundet rektangel: Likelønnssituasjon, virksomheter totalt. Kvinners lønn i % av menns lønn:
Tre med lavest nivå:	Tre med høyest nivå:
Regjeringsadvokaten			71 %	Senter for IKT i utdanninga	110 %
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker	73 %	Statsbygg	110 %
Barneombudet	81 %	Forbrukertvistutvalget	105 %

Dette mønsteret henger også sammen med kvinneandelen på de ulike nivåene:

 

Figur 2: Kvinners lønn og andel kvinner på ulike stillingsnivåer. Virksomheter som har rapportert (N=79)

 

 

Arbeidstid, ansettelser, fravær

Under halvparten av virksomhetene som rapporterer, rapporterer på deltid, midlertidighet, foreldrepermisjon og sykefravær.

 

Tabell 8: Virksomhetenes rapportering av deltid, midlertidighet, foreldrepermisjon og fravær

Antall virksomheter

Deltid

66

Midlertidig

57

Foreldrepermisjon

42

Sykefravær

57

 

Deltid

Sammenliknet med kommunal sektor er deltid forholdsvis lite utbredt i staten. Systematikken er likevel klar: deltid er et kvinnefenomen. I 59 av de 66 virksomhetene som rapporterer på deltid er andelen av kvinner som arbeider deltid større en andelen av menn som arbeider deltid. I to av virksomhetene er andelen kvinner som arbeider deltid 25 prosentpoeng større enn tilsvarende andel for menn.

 

Figur 3: Forholdet mellom andel kvinner som arbeider deltid og andel menn som arbeider deltid i virksomheter som har rapportert på deltid

Avrundet rektangel: Deltid, virksomheter totalt. Andel kvinner i deltid:
Tre med lavest verdi:	Tre med høyest verdi:
Forbrukerombudet			0 %	Fylkesmannen i Vest-Agder	34 %
Forsvarets forskningsinstitutt	0,52 %	Bispedømmekontorene	33 %
Pensjonstrygden for sjømenn	3 %	Barneombudet	31 %

 

 

Midlertidighet

Midletidige ansettelser har også en kjønnsprofil, men den er mindre utpreget enn når det gjelder deltid. Det er en overvekt av virksomheter hvor andelen midlertidige ansatte kvinner er høyere enn andelen midlertidige ansatte menn (34 mot 23 virksomheter).

Figur 9: Forholdet mellom andel kvinner som er midlertidig ansatt og andel menn som er midlertidig ansatt i virksomheter som har rapportert på midlertidighet

 

Avrundet rektangel: Midlertidighet, virksomheter totalt. Andel kvinner i midlertidig stilling:
Tre med lavest verdi:	Tre med høyest verdi:
Forbrukerombudet			0 %	IMDI + KIM	29 %
Samferdsels-departementet	0 %	DIFI	25 %
Statens havarikommisjon for transport	0 %	Barneombudet	23 %

 

 

Sykefravær

Sykefraværsstatistikken er også kjønnsskjev.

I 46 av de 57 virksomhetene som har rapportert på sykefravær er fraværet høyere for kvinner enn for menn. I fire av virksomhetene har kvinner mer enn fem prosentpoeng høyere fravær enn menn. Det er 11 virksomheter hvor menn har høyere sykefravær enn kvinner, men i ingen av disse virksomhetene har menn mer enn fem prosentpoeng høyere fravær enn kvinner.

Figur 4: Forhold mellom sykefravær hos kvinner og sykefravær hos menn i virksomheter som har rapportert på sykefravær

 

Avrundet rektangel: Sykefravær, virksomheter totalt. Sykefraværsprosent kvinner:
Tre med lavest verdi:	Tre med høyest verdi:
Fylkesmannen i Finnmark			1 %	Nasjonal sikkerhetsmyndighet	13 %
Datatilsynet	1 %	Barneombudet	12 %
Post og teletilsynet	1 %	Forsvarsbygg	11 %

Foreldrepermisjon

42 virksomheter har rapportert enhetlig på uttaket av foreldrepermisjonsdager. Kvinner tar, ikke overraskende, ut størsteparten av permisjonsdagene i de fleste virksomhetene. LDO mener kjønnsdelte oversikter over uttak av foreldrepermisjon er en indikator som er med på å utfylle bildet av likestillingssituasjonen i virksomheten.

 

Tabell 10: Kvinner og menns uttak av foreldrepermisjon. Prosent

 

 

Avrundet rektangel: Foreldrepermisjon, virksomheter totalt. Kvinners uttak:
Tre med lavest verdi:	Tre med høyest verdi:
Statens havarikommisjon for transport			0 %	Fylkesmannen i Vest-Agder	100 %
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker	0 %	Datatilsynet	100 %
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag	46 %	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	99 %

 

Hovedutfordringer

Det er mange virksomheter som rapporterer godt for tilstanden for kjønnslikestilling. God rapportering gjør det mulig å lage meningsfulle analyser både over tid og på tvers av virksomhetene.

Men det er også store mangler hos mange virksomheter når det gjelder rapportering

·       Viktige områder som kjønnsbalanse og lønn mangler. 41 virksomheter benytter ikke ulike stillingsnivåer i rapporteringen. 52 virksomheter rapporterer overhodet ikke om lønn.

·       I flere budsjettproposisjoner henvises det til årsrapporter som ikke er tilgjengelige.

·span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>       Standardiseringsmalen fra FAD brukes i liten grad.

 

Når det gjelder likestillingssituasjonen viser de som har rapportert et gjennomgående systematisk skjevt bilde:

·       Kvinner er overrepresentert på lavere stillingsnivåer og underrepresentert på høyere stillingsnivåer.

·       Kvinner tjener like mye eller litt mer enn menn på lavere stillingsnivåer og mindre enn menn på høyere stillingsnivåer.

·       Kvinner har høyere nivåer av deltid, midlertidighet og har høyere sykefravær enn menn.


 

Del 2: Etnisitet, nedsatt funksjonsevne


 

Krav til rapportering

Aktivitetsplikten omhandler forhold som rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. For diskriminerings­grunnlagene etnisitet mv og nedsatt funksjonsevne stilles det krav om at det rapporteres om hva man gjør /har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, og om hvilke tiltak man planlegger å gjennomføre. Rapporteringen av tiltak må omfatte:

·       En beskrivelse av status

·       En definisjon av målsetningen for tiltaket

·       En beskrivelse av tiltaket

·       En tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres

·       En omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak

Veilederen fra FAD anbefaler i tillegg at det rapporteres på:

·       Bakgrunn for tiltaket. Dette vil viser hvorfor tiltaket er iverksatt. Målgruppen for tiltaket.

·       Hvordan tiltaket er forankret i virksomheten.

·       Hvem som er ansvarlig for tiltaket.

Om aktivitetsplikten og kopling mellom aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt

Hovedformålet med redegjørelsesplikten er å skape økt og mer systematisk oppmerksomhet om arbeidet for likestilling og mot diskriminering. Rapporteringen vil også vise om den ansvarlige har oppfylt aktivitetsplikten.

Når det gjelder grunnlagene nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion mv. konkluderer lovgiver med at det ikke skal foretas registreringer av de ansatte på disse grunnlagene. Dette skyldes personvernhensyn. Effekten av dette er at virksomheter må gjøre analyser av virksomhetenes utfordringer innenfor de områdene aktivitetsplikten gjelder uten å ha noen sikker kunnskap om hvor mange ansatte som finnes i ulike beskyttede grupper. LDO ser at mange virksomheter oppfatter dettesom vanskelig..

For å iverksette treffsikre tiltak må virksomhetene benytte de datakilder som er tilgjengelige. Det kan for eksempel være tall fra SSB som gir innvandrerandel i ulike bransjer og virksomheter eller bruk av anonyme medarbeiderundersøkelser. Virksomhetene må deretter vurdere hvilke forhold som kan fungere som barrierer for ulike personer.

Hvilke tiltak som deretter iverksettes er opp til hver enkelt virksomhet, men det må være basert på en analyse av hvilke utfordringer virksomhetene har:

«Den enkelte arbeidsgiver vil selv, ut fra en analyse av tilstanden og utfordringene i bedriften, måtte vurdere hvilke tiltak som er aktuelle og hensiktsmessige. For å oppfylle aktivitetsplikten må arbeidsgiver vurdere hvilke forhold som kan fungere som barrierer for arbeidstakere og arbeidssøkere med etnisk/religiøs minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne, og hvilke konkrete tiltak som kan medvirke til å fjerne disse barrierene» (ot. prp.44 (2007-2008))

Funn fra rapportering

LDO har gjort en opptelling av de rapporterte tiltakene og fordelt disse på de områdene aktivitetsplikten gjelder på. Dette gir et overordnet inntrykk av redegjørelsene.

Det er flere utfordringer ved å telle opp enkelttiltak. Eksempelvis vil en virksomhet som rapportere om mange enkeltstående tiltak på denne måten ende opp med et antall tiltak som kan gi inntrykk av at man er mer aktiv enn en virksomhet som rapporterer om en tiltaksplan, men ikke om enkelttiltakene i denne planen.

En annen utfordring er knyttet til at det kan se ut som om virksomhetene i noen grad «underrapporterer» om hvordan de jobber for å oppfylle aktivitetsplikten.

For eksempel er det naturlig å tenke seg at der en virksomhet rapporterer om flere rekrutteringstiltak, vil noen være ansvarlig for dette, selv om dette ikke omtales av virksomheten selv.

Omfang på rapportering

Tabellen under viser at 63 av de 135 virksomhetene som har fått omtale i statsbudsjettet (47 %) ikke kan vise til noen konkrete tiltak. 51 virksomheter viser til noen tiltak, mens kun 21 virksomheter (16 %) viser til mange tiltak.

 

Tabell 11: Tiltaksrapportering for virksomhetene

Antall virksomheter

Ingen tiltaksrapportering

63

Noen tiltak (1-3)

51

Mange tiltak (flere enn 3)

21

Totalt

135

 

Innhold i rapportering

I all hovedsak rapporterer virksomhetene om enkeltstående rekrutteringstiltak og i noen grad tilretteleggingstiltak. Ofte benyttede tiltak er å utforme stillingsannonser på en måte som skal fremme mangfold i rekruttering. Vi finner også at enkelte virksomheter viser til at de benytter mer aktive tiltak som å innkalle kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne eller etnisk minoritetsbakgrunn dersom denne bakgrunnen er kjent.

En virksomhet rapporterer for eksempel at de har utbedret sitt elektroniske rekrutteringsverktøy slik at søkere får tilgang til informasjon om sine rettigheter, og aktivt må ta stilling til hvorvidt de ønsker å bli vurdert ut fra ulike diskrimineringsgrunnlag.

LDO har valgt å sortere tiltak etter de områdene som beskrives i loven, selv om få tiltak gjelder lønns- og arbeidsforhold slik dette normalt forstås. Primært gjelder de 92 rapporterte tiltakene individuell tilrettelegging som fleksibel arbeidstid og tilpassing av arbeidsplassen men også generelle tiltak for å fremme universell utforming av virksomheten. På diskrimineringsgrunnlaget etnisitet rapporteres det for eksempel på tiltak som økonomisk støtte til norskkurs, tilrettelagt kantinemat og muligheter for fri på religiøse høytidsdager. Vi finner at majoriteten av virksomhetene ikke synes å ha fokus på områder som lønnsutvikling og forfremmelse, og også i liten grad på tiltak som skal fremme beskyttelse mot trakassering.

 

Tabell 12: Type tiltaksrapportering

Tematikk

Antall tiltak

Rekruttering

153

Lønns- og arbeidsforhold

92

Forfremmelse

4

Beskyttelse mot trakassering

11

Utviklingsmuligheter

4

Totalt

264

 

Av de gjennomgåtte rapportene finner LDO at kun fire av virksomhetene omtaler området forfremmelse og utviklingsmuligheter, og tiltak for å fremme like muligheter for alle ansatte på disse områdene. En virksomhet redegjør for målene og tiltakene på disse områdene slik:

«[virksomheten] er oppteken av at alle får samme anledning til jobbutvikling, tildeling av kompetanseoppbyggjande arbeidsoppgåver, leiaroppgåver og leiarutvikling, lønnsopprykk og avansement, uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn og funksjonsevne. Medarbeidersamtalar og virksomhetsplanar skal danne grunnlag for fordeling av kompetansemidlar ved embetet. På bakgrunn av dette vert det utarbeidd ein opplæringsplan kvart år. Dei tilsette skal sikrast fagleg påfyll og få dekt kompetansebehovet sitt i høve til dei arbeidsoppgåvene dei har»

 

Tiltak for å beskytte mot trakassering på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne er videre et av områdene innenfor aktivitets- og rapporteringspliktene. I vår gjennomgang finner vi at kun 11 virksomheter rapporterer om tiltak på dette området.

Et fåtall av de kontrollerte virksomhetene utmerker seg imidlertid med hensyn til omfang og kvaliteten på rapporterte tiltak.

Kvalitet på rapportering

Hovedtendensen er som vist til ovenfor, at det rapporteres på enkeltstående tiltak, og disse er i all hovedsak knyttet til rekrutteringsprosesser og arbeidsmiljø. Veilederen og malen for rapportering fra FAD brukes i liten grad. Gjennomgangen viser at det beskrives tiltak, og disse knyttes i noen grad til målsetninger og status for tiltakene. Det fremgår imidlertid sjelden av rapporteringen hva som er bakgrunnen for at tiltakene er iverksatt. Mange av virksomhetene beskriver på den annen side overordnede målsetninger som dette:

«Sammensetningen av ansatte bør i størst mulig grad være representativ i forhold til befolkningen»

«[virksomheten] har derfor som målsetjing å rekruttere og haldemedarbeidarar som styrkjer mangfaldet i verksemda og ønskjer å ha medarbeidarar og leiarar med forskjellig utdannings- og erfaringsbakgrunn, alder, ulike livsfasar, kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne og seksuell legning»

«Embetet har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne»

Når det gjelder underrepresentasjon av ansatte med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne, er det et mønster at man beskriver problemstillingen og viser til tiltak for å endre dette. Det rapporteres derimot sjelden på status for tiltakene, forankring i virksomheten, tidsplaner, hvem som er ansvarlig for tiltakene og hvorvidt tiltakene er eller skal evalueres.

I den grad utfordringer konkretiseres, fokuseres det typisk ikke på forhold ved virksomheten selv, men i større grad på det faktum at man ikke får søkere med identifiserbar nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn. Enkelte av virksomhetene viser også til personvernbegrensningene med hensyn til registrering av ansattes etnisitet eller funksjonsevne som barriere for å oppfylle aktivitetsplikten.

Når det gjelder evaluering av måloppnåelse og redegjørelse for resultater, finnes det få eksempler på dette i vår gjennomgang av rapporteringen. De fleste virksomhetene omtaler ikke i hvilken grad de skal eller har evaluert sitt likestillingsarbeid, eller om de har oppnådd konkrete resultater av iverksatte tiltak. Der vi finner beskrivelse av resultater, rapporterer enkelte virksomheter derimot om mangel på resultater. Et eksempeler:

«Målet for 2010 om å engasjere eller tilsette minst 1 arbeidstager med redusert funksjonsevne og med innvandrerbakgrunn, ble ikke nådd».

Vi ser også at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom kvaliteten på rapporteringen når det gjelder kjønn og grunnlagene etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Med dette mener vi at det finnes virksomheter som oppfyller kravene til god kvalitet på sin rapportering når det gjelder kjønn og likestilling, samtidig som ombudet finner mangler med hensyn til rapporteringen på de andre diskrimineringsgrunnlagene.

Hovedutfordringer

LDO mener det er bekymringsfullt at for 47 prosent av virksomhetene som har omtale av pliktene etter diskrimineringslovverket i statsbudsjett, finner vi ingen rapportering på grunnlagene etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Dette tyder på at det er en manglende bevissthet omkring dette temaet. Hvorvidt dette er et utrykk for mangler ved virksomhetens arbeid med pliktene, eller om det handler om svakheter ved rapporteringen er det ikke mulig å fastslå utfra rapportene som foreligger. Enten brytes aktivitetsplikten ved at det ikke foretas noen aktiviteter, eller så brytes redegjørelsesplikten ved at det ikke rapporteres for aktiviteter som gjennomføres eller planlegges.

Med få unntak finner LDO at likestillingsredegjørelsene som faktisk finnes er mangelfulle. Gjennomgående rapporteres det ikke på en måte som gir inntrykk av at likestillingstiltakene er en del av et systematisk og planmessig arbeid:

·       Tiltakene det rapporteres på er i liten grad koblet til konkrete mål, og enkelte virksomheter viser til flere overordnede målsetninger uten at dette konkretiseres i tiltak.

·       Det rapporteres ikke om kartlegging og vurdering av likestillingsbarrierer i egen virksomhet forut/i sammenheng med utforming av tiltak.

·       Det rapporteres i svært liten grad om tidsplan og ansvarlige for tiltakene

·       Virksomhetene rapporter i hovedsak ikke på likestillingstiltak rettet mot likebehandling ved lønnsutvikling og forfremmelse, og heller ikke på tiltak for å hindre trakassering på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

 


 

Del 3: Konklusjoner og anbefalinger

LDOs gjennomgang av de statlige likestillingsredegjørelsene viser at det er store svakheter i det konkrete arbeidet med aktivitets- og rapporteringspliktene. Statens rapportering bærer lite preg av føringene som finnes i diskrimineringslovverket og i statens egen veiledning, Mange statlige virksomheter leverer mangelfulle rapporter, de har få målrettede tiltak og det er også til dels store likestillingsutfordringer innenfor virksomheter som har rapportert.

Skal staten lykkes i likestillingsarbeidet, må statlige virksomheter ta langt tydeligere grep for å sikre likestilte rekrutteringsprosesser, likelønn og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. LDO mener staten bør prioritere et videre arbeid med å systematisere rapportering etter kravene i diskrimineringslovverket. LDO mener slik rapportering både er nødvendig som et grunnlag for et systematisk likestillingsarbeid, og at det er nødvendig for å dokumentere at arbeidet faktisk gjøres. Staten bør også gjennomføre årlige oppsummeringer for å kunne måle utvikling, framgang og stillstand.

Vår gjennomgang av rapporteringene viser klare kvalitetsforskjeller, og det er grunn til å tro at disse forskjellene reflekterer ulikheter med hensyn til kunnskap. Staten bør derfor utvikle metoder for kompetanseoverføring.

Når det gjelder rapporteringen etter pliktene i diskrimineringslovverket er det tydelig at departementene må ta ansvar for å sørge for at det gjøres bedre. Felles bruk av gode indikatorer som kan vise utvikling over tid vil være nyttig – og nødvendig for staten for å få fart i likestillingsarbeidet.

LDO mener at:

·       Departementene må tydeliggjøre rapporteringskrav til underliggende virksomheter og sørge for at kravene som stilles er i tråd med lovverket.

·       Departementene bør anbefale bruk av FADs veileder og mal.

·       Departementene må sørge for at rapporteringen i statsbudsjettet blir god – evt. ved å benytte henvisning til årsrapporter dersom disse finnes.

Når det gjelder aktiviteter etter aktivitetsplikten, slik som de rapporteres, er det opplag at det er utfordringer også her.

·       Målene er lite konkrete og ikke-operative.

·       Analysene av utfordringene virksomhetene står overfor mangler ofte.

·       Ansvar for at tiltak gjennomføres konkretiseres sjelden.

·       Tiltakene er for lite konkrete og ikke forpliktende nok.

 


 

 

 

Vedlegg 1: Virksomheter i gjennomgangen

Virksomheter som har fått omtale ifb. med likestilling i statsbudsjettet 2011-2012, etter departementsområde

AD

Arbeids- og velferdsetaten

Arbeidstilsynet

Departementet

Pensjonstrygden for sjømenn

Petroleumstilsynet

Statens pensjonskasse

Trygderetten

BLD

Barneombudet

BUF-etat

Departementet

Forbrukerombudet

Forbrukertvistutvalget

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

IMDI + KIM

LDO

FAD

Bispedømmekontorene

Datatilsynet

Departementet

DIFI

DSS

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Kirkerådet

Konkurransetilsynet

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Opplysningsvesenets fond

Praktisk-teologisk seminar

Statsansatte prester

Statsbygg

FD

Departementet

Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

FIN

Departementet

Finanstilsynet

Regjeringsadvokaten

Senter for statlig økonomistyring

Skatteetatem

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Statsministerenskontor

Toll- og avgiftsetaten

FKD

Departementet

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Kystverket

NIFES

HOD

Departementet

Helsedirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norsk pasientskadeerstatning

Statens autorisasajonskontor for helsepersonell

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

JD

Departementet

Domstoler

Jordskiftedomstoler

Politi- og lennsmannsetaten

KD

Dei samiske vidaregåande skolane, Karasjok og Kautokeino

Departementet

Foreldreutvalet for grunnopplæringa

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

Sameskolen for Midt-Noreg

Senter for IKT i utdanninga

Spesialpedagogiske kompetansesenter

Statens lånekasse for utdanning

Utdanningsdirektoratet

Vea – Statens fagskole for gartnarar og blomsterdekoratørar

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

KRD

Departementet

Husbanken

Husleietvistutvalget

Kompetansesenteret for distriktsutvikling

Statens byggtekniske etat

KUD

ABM-utvikling

Arkivverket

Departementet

Kunst i offentlige rom – KORO

Nasjonal-biblioteket

Norsk kulturråd

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Rikskonsertene

Riksteatret

Språkrådet

LMD

Departementet

Mattilsynet

Reindriftsforvaltningen

Statens landbruksforvaltning

MD

Departementet

Direktoratet for naturforvaltning

Klima og forurensningsdirektoratet

Norsk kulturminnefond

Norsk polarinstitutt

Riksantikvaren

Statens kartverk

NHD

Brønøysundregistrene

Departementet

Justervesenet

Norges geologiske undersøkelse

Patentstyret

Sjøfartsdirektoratet

OED

Departementet

NVE

Oljedirektoratet

SD

Departementet

Jernbaneverket

Luftfartstilsynet

Post og teletilsynet

Statens havarikommisjon for transport

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

UD

Departementet

Norad

Utenrikstjenesten

 


 

Vedlegg 2 Kvinneandel i stillingskategorier

I figurene vises en grafisk fremstilling kvinneandelen i de virksomhetene som har benyttet stillinger i de ulike stillingskategoriene.

Første figur viser altså kvinneandelen i de 62 virksomhetene som har benyttet stillingskategorier som inngår i nivå 1: Støttefunksjoner, lavere stillinger, ofte uten krav til høyere utdanning.

Tilsvarende for de neste figurene

Nivå 2: Saksbehandler, fagstillinger

Nivå 3: Høyere saksbehandling / fagstillinger, evt. noe personalansvar

Nivå 4. Mellomledelse

Nivå 5. Toppleder

 [1] Forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier ”Når det gjelder departementene med underliggende etater mv. må en slik rapportering foretas i Stortingsproposisjon nr. 1. Når det gjelder andre offentlige myndigheter skal disse rapportere i sine respektive budsjett.” FAD og LDO tolker dette som at ordinære forvaltningsorganer rapporterer i statsbudsjettet mens forvaltningsorganer med særskilte fullmakter samt forvaltningsbedrifter rapporterer i eget budsjett. Andre offtenlige foretak og selskaper organisert som egne rettssubjekter rapporterer i egen årsberetning. Vedlegg 1 lister opp virksomhetene som er omtalt i statsbudsjettet.

[2] Nynorske titler er oversatt slik at for eksempel ’rådgjevar’ og ’rådgiver’ regnes som samme tittel.