I barnehagen

Alle barn i barnehager har rett til individuelt tilpasset hverdag og opplæring. Dette gjelder særlig for barn med funksjonsnedsettelser, som har rett til et tilbud som er tilpasset deres behov og som sikrer at det får et like godt tilbud som andre barn. Dette er slått fast i både barnehageloven og likestillings- og diskrimineringsloven.  

Ombudet er bekymret for at det ikke legges nok ressurser i arbeidet med likestilling i det pedagogiske tilbudet og i rekrutteringen av menn til barnehagene. Grunnen til bekymringen er forskning som viser at det rettes svært lite oppmerksomhet mot likestilling i barnehagenes pedagogiske praksis, og at personalet ikke har et bevisst nok forhold til likestilling hva gjelder metodikk og holdninger. Ombudet har derfor bedt om at det settes i gang et arbeid med en handlingsplan for likestillinger i barnehager. Ved å trykke på lenken under kan dere lese mer om den aktuelle forskningen. 

 

I skolen

Ledere og ansatte i skolen har plikt til å gi alle elever en trygg skolehverdag og tilpasse opplæringen til den enkeltes forutsetninger og behov. I tillegg skal kommunikasjonen med de foresatte ivaretas til elevens beste. Dette følger av opplæringsloven.

Offentlige skoler har også plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering, noe som følger av aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

 

På universitet eller høgskole

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Dette fremgår av både universitets- og høgskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven. 

Et viktig poeng i denne sammenhengen er at utdanningsinstitusjoner må vurdere hva som konkret kan gjøres for å tilrettelegge for den enkelte studenten, uten at tilretteleggingen skal gå utover de faglige kravene som stilles innenfor ulike studieretninger.  

For mer informasjon om diskriminering i barnehage, skole og høyere utdanning, kan du trykke på lenken under. 

Aktuelt lovverk

Barnehageloven: 

Opplæringsloven:

Universitets- og høgskoleloven:

Likestillings- og diskrimineringsloven: