Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ifølge diskrimineringsombudsloven og forskriften håndheve

Likestillingsloven

Likestillingsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kjønn. Likestillingsloven gjelder på alle samfunnsområder. Ombudet kan likevel ikke håndheve loven hvis saken dreier seg om rent private forhold. Ombudet kan for eksempel ikke uttale seg om hvorvidt en far bryter likestillingsloven fordi han nekter å være hjemme med barna når de er syke.

Likestillingsloven gjør dessuten unntak for indre forhold i trossamfunn. Dette betyr, forenklet sagt, at det kan være tillatt å diskriminere på grunn av kjønn, hvis dette er i samsvar med trossamfunnets tro og lære. For eksempel vil en kristen menighet kunne nekte å ansette kvinnelige prester, men ved ansettelse av en vaktmester eller søndagsskolelærer vil trossamfunnet måtte forhold seg til diskrimineringsforbudet i loven.

Kjønnsdiskriminerende reklame:

Kjønnsdiskriminerende reklame reguleres av markedsføringsloven § 2 annet ledd. LDO håndhever ikke denne loven. Henvendelser om kjønnsdiskriminerende reklame må derfor rettes til Forbrukerombudet.

Til likestillingsloven.

Diskrimineringsloven om etnisitet

Diskrimineringsloven om etnisitet sier at det er forbudt å diskriminere på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Diskrimineringsloven om etnisitet gjelder på alle samfunnsområder med unntak av personlige forhold. Tros- og livssynssamfunn er unntatt fra forbudet mot diskriminering på grun av religion og livssyn hvis det er viktig for gjennomføringen av virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål.

Til diskrimineringsloven om etnisitet.

Arbeidsmiljøloven

I tillegg har vi bestemmelser som forbyr diskriminering på visse grunnlag i arbeidslivet. Disse grunnlagene er politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder.

Til arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling.

Boliglovene

Boliglovene har egne diskrimineringsbestemmelser, som henviser til de andre diskrimineringslovene.  

Til lovene:

Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for flest mulig uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Til diskriminerings- og tilgjenglighetsloven.

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Fra 1. januar 2014 er det forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) får dermed et diskrimineringsvern på alle samfunnsområder.

Til diskrimineringsloven om seksuell orientering