Hvert år mottar ombudet flere hundre henvendelser som gjelder forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon. Så langt i år har vi allerede fått inn nærmere 100 saker som omhandler graviditet og foreldrepermisjon.

På oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) undersøkt forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon med utgangspunkt i diskrimineringsvernet og arbeidsgivers aktivitetsplikt.

4. juni fra klokken 09:00-10:15 inviterer ombudet til webinar om funnene i rapporten. 

 

Webinaret er avsluttet. Du kan se presentasjonen til AFI-forsker Eirin Pedersen i faktaboksen til høyre eller i bunnen av saken (mobil).

 

Program

 

09.00-09.05: Åpning

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm innleder

 

09.05-09:40 Presentasjon av rapporten «Diskriminering av foreldre i arbeidslivet- forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling»

Ved Eirin Pedersen, Tanja Haraldsdottir og Catherine Egeland ved Arbeidsforskningsinstituttet 

 

09:40 – 09:50 Hvordan kan arbeidslivspolitikken utformes og hvordan kan trepartssamarbeidet brukes for å gjøre det enklere for arbeidsgivere å inkludere gravide og ansatte i foreldrepermisjon? 

Ved Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

 

09:50 – 10:00 Rapportens funn sett fra et arbeidstakers perspektiv 

Ved spesialrådgiver Synnøve Konglevoll i LO.

 

10:00-10.10 Muligheter for innspill og kommentarer fra publikum

 

10:10 – 10:15 Avslutning

Ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

 

Sterkt vern

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge og analysere praksis, opplevelser og holdninger knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet, med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven. Målet er å få mer kunnskap om arbeidstakeres erfaringer med å ta foreldrepermisjon, i hvilken grad de opplever forskjellsbehandling i arbeidslivet, og hvordan arbeidsplassen legger til rette for å kombinere arbeid og familie. Vi ønsket også å få vite mer om arbeidsgivers kunnskap om diskrimineringsvernet.

Gravide og foreldre i foreldrepermisjon har et sterkt vern mot diskriminering i arbeidslivet. Dette gjelder blant annet i forbindelse med ansettelse, ved forfremmelse og når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg har alle norske arbeidsgivere fått en forsterket plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og forbygge diskriminering gjennom aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP). Les mer om ARP her

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no