I juni leverte jusprofessor Bjørn Henning Østenstad en omfattende utredning til helseminister Bent Høie om forslag til ny tvangsbegrensningslov. Lovforslaget, som er blitt debattert i en rekke juridiske og medisinske miljøer, har høringsfrist 16. desember.

Tvangsbegrensningsloven skal samle alle tidligere bestemmelser om tvang i én lov. Lovteksten vil da omhandle bruk av tvang mot blant andre personer med nedsatt funksjonsevne, samt ta for seg rusproblematikk.

 

Psykososiale problemer

Mandag holdt Likestillings- og diskrimineringsombudet et fagseminar for å debattere delene av forslaget som dreier seg om tvang overfor personer med nedsatt psykososial funksjonsevne, som for eksempel kan være depresjon eller schizofreni.

– Det er høyst nødvendig å for oss å diskutere dette, da vi er den største gruppen i fagmiljøet som vedtar tvang, sa Tor Levin Hofsgaard, president i Norsk Psykologforening, fra talerstolen.

Flertallet i lovutvalget mener forslaget vil bidra til en markert reduksjon i den faktiske tvangsbruken. De foreslår også en felles ordning for saksbehandling, overprøving og kontroll som de mener vil styrke rettssikkerheten. Bjørn Henning Østenstad og flere andre av utvalgsmedlemmene var selv tilstede og holdt innlegg.

 

–Et alvorlig inngrep

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tilsynsansvaret for FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Ombud Hanne Bjurstrøm håper at seminaret vil bidra til å skape reflekterte høringsuttalelser, og at kunnskapsdelingen vil resultere i en lovgivning som gir mer frivillig behandling og forebygging av tvang.

–Tvang er et svært alvorlig inngrep overfor enkeltindividet, og god rettssikkerhet er derfor særdeles viktig. Tvangslovutvalget har nå lagt fram et omfattende lovforslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse og omsorgstjenesten. Jeg er glad for at vi har fått en konstruktiv diskusjon om lovreformen som nå er foreslått, sier Bjurstrøm.

Les det nye lovforslaget her.

Høringssvar vil fortløpende publiseres her.