Ombud (Cơ quan Ủng hộ và Bênh vực Công) hiện có 35 nhân viên với những nền tảng liên ngành.

 

Nhiệm vụ của Ombud (Cơ quan Ủng hộ và Bênh vực Công)

Nhiệm vụ và vai trò của Ombud (Cơ quan Ủng hộ và Bênh vực Công) sẽ tuân theo Đạo luật Thanh tra Chống phân biệt đối xử: 

  • Những người gặp phải sự phân biệt đối xử có thể liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn về các quyền của họ và họ có thể làm những gì. Các tổ chức, luật sư và những người khác đại diện cho các cá nhân đtrải qua sự phân biệt đối xử cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

  • Chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp khác có thể nhận được hướng dẫn từ chúng tôi về cách họ có thể làm việc để ngăn chặn sự phân biệt đối xử. Ombud cung cấp hướng dẫn về các nhiệm vụ theo luật định để thúc đẩy bình đẳng và ngăn chặn sự phân biệt đối xử và cách thực hiện những nhiệm vụ này có

  • Ombud theo dõi ba công ước của Liên Hợp Quốc và báo cáo thường xuyên cho Liên Hợp Quốc về tình trạng tuân thủ chúng của các nhà chức trách Na Uy. Đó là Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD), Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD).

  • Chúng tôi cũng hoạt động để thay đổi thái độ để ngăn chặn sự phân biệt đối xử. Chúng tôi làm điều này bằng cách tổ chức các cuộc họp tại nơi các tổ chức, chính trị gia, cơ quan công quyền, người sử dụng lao động và những người khác có thể gặp nhau.

Ngoài ra, một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi là thu thập thông tin về tình hình bình đẳng và phân biệt đối xử giữa các nhóm khác nhau ở Na Uy.

 

Phân biệt đối xử là gì?

Phân biệt đối xử bị cấm theo Đạo luật Bình đẳng và Chống phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử theo nghĩa pháp lý là hàng vi đối xử mang tính biệt liên quan đến một hoặc nhiều 'căn cứ để phân biệt đối xử' và mang tính không khách quan (hợp pháp hoặc cần thiết phải làm vậy).

Các căn cứ để phân biệt đối xử được bảo vệ theo luật Na Uy là giới tính, tình trạng mang thai, nghỉ phép của cha mẹ, trách nhiệm chăm sóc, nguồn gốc dân tộc (bao gồm nguồn gốc quốc gia, dòng dõi, màu da, ngôn ngữ), tôn giáo / tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, tuổi và giới tính. Trong việc làm, quý vị đươc bảo vệ chống phân biệt đối xử do là thành viên trong các tổ chức và quan điểm chính trị của người lao động.

Trong một số trường hợp, cần xử lý với sự khác biệt một cách có căn cứ ngay cả khi điều này có liên quanvới một nền tảng để phân biệt đối xử. Nếu quý vị có thắc mắc về việc đối xử phân biệt làcó hợp pháp hay không, quý vị có thể liên hệ với để được hướng dẫn.

 

Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi về một vụ việc cụ thể

Dịch vụ hướng dẫn pháp lý từ 9 giờ sáng đến3 giờ chiều vào các ngày trong tuần, đường dây miễn phí: 959 20 544.

Để xem mẫu văn bản xử lý an toàn dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm: bấm vào đây (contact form in English).

Chúng tôi có thể cung cấp một thông dịch viên nếu cần thiết.

 

Các liên hệ khác

SĐT: 23 15 73 00

Email: post@ldo.no

Địa chỉ ghé thăm: Mariboesgate 13 in Oslo

Địa chỉ gửi thư: PO Box 9297 Grønland, 0134 Oslo