Forslag til nye forskrifter etter bidragsinnkrevingsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev av 5. juli 2006.

Ombudet har følgende merknader til punktene 2.1 og 3 i høringsforslaget:

Punkt 2.1 Omlegging av dekning av bidragsgjeld (fordelingsforskriften)
Likestillings- og diskrimineringsombudet stiller seg skeptisk til at man vil forlate dagens ordning med at den bidragsberettigede får dekket hele sitt tilgodehavende før det blir aktuelt å dekke offentlige refusjonskrav. Som departementet selv påpeker vil den nye ordningen bli mindre gunstig for bidragsberettigede.

Det er langt flere kvinner enn menn i den aktuelle gruppen bidragsberettigede. Spørsmålet berører derfor flest kvinner og har således et kjønnsperspektiv. Denne gruppen kvinner befinner seg ofte i en sårbar situasjon ikke minst økonomisk. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil derfor reise spørsmålet om ikke bidragsberettigedes krav fortsatt bør prioriteres før statens krav i denne sammenheng.

Punkt 3. Spørsmål om å innføre renter på forsinket betaling av underholdsbidrag
Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke se at bidragsgjeld ikke bør være rentebærende slik som andre pengekrav. Dagens ordning går ut over en kvinnedominert gruppe av bidragsberettigede i en allerede sårbar situasjon. Ombudet støtter derfor forslaget med å innføre renter på forsinket betaling av underholdsbidrag, særlig fordi dette trolig vil stimulere bidragspliktige til å prioritere å betale bidrag fremfor andre krav.

Med vennlig hilsen

Ann Helen Aarø Tone R. Bjellaanes
Avdelingsleder

Rådgiver