Runskriv om utlendingsforvaltingens håndtering av kjønnslemlestelsessaker

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 14. november 2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil innledningsvis støtte Utlendingsdirektoratets detaljerte rundskriv.

Les hele høringsuttalelse her.