Høring - utkast til lov om endringer i lov om jernbaneloven og jernbaneansvarsloven

Innledningsvis vil ombudet fremheve at det er positivt at departementet innfører regler som skal sikre bedre likeverd for ”funksjonshemmede og bevegelseshemmede passasjerer” innenfor jernbanesektoren. Det er også gledelig å se at departementet fremhever behovet for at ”[j]ernbaneforetak og stasjonsansvarlig skal, under aktiv medvirkning av funksjonshemmedes organisasjoner, sikre at det finnes ikke-diskriminerende regler for transport.

Les hele høringsuttalelse her.