LDOs høringssvar.

Vi viser til høringsbrev fra DIFI av 11. mai 2010 angående rapport om etablering
av en sentral valgenhet.

Rapporten påpeker betydningen av faglig kvalitet, herunder det å sørge for en
korrekt og sikker gjennomføring av valget. Videre vises det til at informasjons 
og veiledningsoppgaver som i dag ligger til KRD, i hovedsak er orientert mot de
teknisk praktiske sidene ved valgavvikling.

LDO ønsker å påpeke at viktigheten av universell utforming blir ivaretatt i av alt
fra informasjonsbrosjyrer, IKT løsninger til fysisk utforming av valglokaler.
Dette er ikke presisert i rapporten, men bør inngå som et krav til en eventuell ny
valgenhet og være definert som en del av den faglige kvaliteten ved
gjennomføringen av valgene. Videre forutsetter vi at en ny valgenhet vil få
ansvar for at valgfunksjonærer har nødvendig innsikt i utfordringene som
velgerne møter og tilrettelegger gjennom å gi muntlig informasjon.

Vi viser til at etter diskriminerings  og tilgjengelighetsloven § 3 skal offentlige
myndigheter arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens
formål. Både departementet og en eventuell ny valgenhet har en aktivitetsplikt
etter diskriminerings  og tilgjengelighetsloven. Det vises i den forbindelse til at
det er en særskilt aktivitetsplikt knyttet til universell utforming, jf.
diskriminerings  og tilgjengelighetsloven § 9 første ledd.

LDO vil derfor understreke betydningen av at må det være et eksplisitt mål for
en ny valgenhet å sikre reelt like muligheter til å avgi stemme ved valg.

Ut over dette har Likestillings  og diskrimineringsombudet (LDO) ingen
kommentarer til rapporten.


LDOs høringssvar - DIFI rapport om sentral valgehet (PDF)