Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til utkast til forskrift om endring i forskrift om næringsmiddelhygiene. Mattilsynet foreslår en endring av næringsmiddelhygieneforskriften slik at det klart skal komme fram at nyttehunder (førerhunder og servicehunder ) skal ha adgang til publikumsområder.

Ombudet har behandlet flere klagesaker som omhandler at personer med nyttehunder har blitt nektet adgang til restauranter og utesteder. Vi mener det må understrekes i forskriften at det er diskriminerende å nekte nyttehunder adgang til virksomheter som retter seg til allmenheten, herunder næringsmiddelvirksomheter.

Ombudet mener at forskiften § 15 Særskilte bestemmelser om nyttehunder, har en uheldig formulering i siste setning. Paragrafen viser til en generell bestemmelse om forbud av husdyr. Forbudet skal imidlertid ikke gjelde ”for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelvirksomheter hvor kunder ordinært har adgang og dette ikke fører til til forurensning av næringsmidler” (ombudets utheving).

Ombudet mener forbeholdet om at næringsmidler kan bli forurenset bør strykes, alternativt at siste del av setningen strykes og erstattes med følgende: ”Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordningen (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelvirksomheter hvor kunder ordinært har adgang. Virksomheten skal sikre at slik adgang ikke fører til forurensnig av næringsmidler.”

Ombudet mener Mattilsynets forslag fremdeles gir virksomheten mulighet å nekte nyttehunder adgang med påskudd om potensiell forurensning, da det er virksomhetsdriver som skal vurdere dette. Å nekte nyttehunder adgang til virksomheter som omsetter næringsmidler, er et brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Med vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.