Viser til høringsbrev av 16.12.2010.
Likestillings og diskrimineringsombudet, LDO, har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og alder. Ombudet har følgende kommentarer til forskrift om forsøk med e valg.

LDO er positiv til at det ved årets kommunevalg skal gjennomføres forsøk med elektronisk stemmegivning, da dette kan gjøre det lettere for flere velgere å avgi stemme. Ombudet har merknader til to av forskriftens paragrafer.

Kommentarer til § 3

Selv om det i denne paragrafen står at ”Europarådets rekommandasjon REK (2004) 11 om juridiske, operasjonelle og tekniske standarder for elektronisk stemmegivning (e stemmegivning) skal legges til grunn, med mindre annet følger av denne forskriften”, er LDO usikker på om dette innebærer at forskriften også bygger på FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvis ikke, bør dette gjøres, da Norge har underskrevet konvensjonen og planlegger å ratifisere den i nær fremtid.

Kommentarer til kapittel 6

Ombudet kan ikke se at det i dette kapittelet er gitt noen tidsfrist for å avgi e stemme, dvs. hvor lenge en velger kan være pålogget e valgsystemet. Om tiden skal være ubegrenset mener ombudet at § 5 punkt 5 og § 16 punkt 1 kan bli vanskelig å overholde. Det bør derfor tas inn en tidsbegrensning for gjennomføring av e-stemming. En tidsbegrensning må imidlertid ta høyde for ulike forutsetninger hos velgerne og at det er et nytt og i mange tilfelle ukjent datasystem som nå tas i bruk.

Kommentarer til kapittel 9

Ombudet vil påpeke at elektronisk informasjon om e valget, ”prøve stemmings”  systemet, Id porten og e valgsystemet må tilfredsstille kravene i diskriminerings  og tilgjengelighetslovens § 9 om universell utforming. Dette innebærer tilgang for ulike skjermlesere (for leselist, talesyntese og forstørring), slik at lesing ikke stiller krav til synsevne og at navigering i systemene kan gjøres via tastatur, uten bruk av mus.

Videre må informasjonen og systemene kunne tas opp i ulike nettlesere. Det er også viktig for flere av gruppene som omfattes av norsk diskrimineringslovgivning at språkbruk og layout er lesevennlig og at informasjon om e valg utgis på ulike språk.

Ombudet ber derfor om at det i forskriftens kapittel 9 tas inn en presisering om krav til universell utforming i tråd med § 9 i diskriminerings-  og tilgjengelighetsloven.

Ombudet ber videre om at det i veileder til forskriften gis spesifikke tekniske krav til universell utforming som sikrer lesevennlig layout og tilgjengelighet for bruk av ulike skjermlesere og nettlesere.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Grimsmo, avdelingsleder.
Siri Kessel, seniorrådgiver.