Endring i utlendingsloven og -forskriften for vertsfamilier

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høring om forslag til endringer i utlendingsloven og –forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie).

Ombudet støtter forslaget om endringer i utlendingsloven som åpner for å iverksette forvaltningstiltak (karantene) overfor vertsfamilier som misbruker aupairordningen. Ombudet støtter også forslaget om å forskriftsfeste at Utlendingsdirektoratet skal fastsette vilkår om bl.a. oppgavenes art og omfang,
lommepenger med mer.

Ombudet vil benytte anledningen til å vise til FNs kvinnekomites konkluderende merknader nr. 25 og nr. 26 pkt. b)1 til Norges 8. rapport til FNs kvinnekomite. Komiteen etterlyser blant annet bedre tilsyn med aupairordningen og en styrket innsats for å beskytte au pairer mot menneskehandel og annet misbruk.

I tillegg til endringer i lov og forskrift, anbefaler ombudet at myndighetene, i tråd med anbefalingene fra FNs kvinnekomite, bedrer tilsyn med og evaluering av ordningen for å bedre kunne beskytte au pairer mot misbruk og menneskehandel.

Ombudet anbefaler videre at det gis jevnlige rapporter knyttet til tilsynet og evalueringen av aupairordningen. Videre støtter ombudet forslaget om en bestemmelse i utlendingsforskriften som regulerer au pairers mulighet til å bytte vertsfamilie, slik at au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie ikke stilles i en vanskelig situasjon på grunn av lang saksbehandlingstid hos utlendingsmyndigheten.