Høringsuttalelse - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 20. juni 2012, med forslag til ny turnustjeneste for leger.

Vi viser til og vedlegger kopi av ombudets høringsuttalelse av 25. juni 2010 til Helsedirektoratet om rapporten Nybyrjarstilling for legar – praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar (IS-1783). Forslaget som nå er sendt på høring avviker i relativt liten grad fra forslagene i denne rapporten.

Departementet foreslår imidlertid i høringsbrevet at leger som ikke har opptjent tilstrekkelig praksistid i midlertidig turnusstilling som følge av permisjoner ikke vil ha rett til å komme tilbake til stillingen. Vedkommende vil da være henvist til å søke såkalte reststillinger som legges ut for tilsetting på kort varsel i den nasjonale løsningen for søknader. 

Ombudet kan ikke se at departementet har foretatt en drøftelse av de likestillingsmessige konsekvensene forslaget vil medføre. Ombudet vil i tillegg til merknadene som framgår av vedlagte høringsuttalelse påpeke at det er uheldig at de foreslåtte midlertidige stillingene ikke vil bli forlenget ved uttak av svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjoner.

Forslaget vil ramme leger som tar ut slik permisjon, og i størst grad kvinner ettersom kvinner tar ut det meste av den samlede permisjonstiden og tar betydelig lengre permisjon enn fedre.  En kvinnelig lege må avvikle svangerskapspermisjon i minst tre uker før fødsel og fødselspermisjon seks uker etter fødsel, og har ikke mulighet til å utsette permisjonene til praksistiden er fullført.

Kandidater som ikke har opptjent tilstrekkelig praksistid på grunn av avvikling av foreldrepermisjon og dermed er henvist til å søke såkalte reststillinger, må som følge av dette muligens flytte til et annet sted i landet for å gjennomføre tjenesten.

Ombudet gjør i den forbindelse oppmerksom på at likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er tilnærmet absolutt. Det er dermed neppe anledning til å forbigå søkere til reststillinger fordi deres resttjeneste ikke tilsvarer lengden på den aktuelle midlertidige stillingen.

I følge Sosial- og helsedirektoratets rapport Turnustjenesten for leger – en helhetlig gjennomgang av 15. mars 2008 har turnuslegen etter dagens ordning rett til å fortsette tjenesten ved samme tjenestested etter endt svangerskapspermisjon, jf. Overenskomst mellom NAVO Helse og Den norske legeforening § 8.3.3. Etter det ombudet er kjent med er det også fast praksis at en kandidat som har fått innvilget utsettelse av turnustjeneste i kommunehelsetjenesten beholder samme fylke for gjennomføring av turnustjeneste, samt tidligere trekningsnummer i omregnet form.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag vil slik sett stille kandidater som tar ut svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon dårligere enn dagens ordning. Ombudet anbefaler på denne bakgrunn at Helse- og omsorgsdepartementet tar i betraktning de likestillingsmessige konsekvensene forslaget medfører.

Vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud.