14/1341 Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter Ombudet) viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 27.06.2014, med forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort.  

Ombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt

funksjonsevne, og håndhever diskrimineringslovgivningen på disse områdene. Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis

samsvarer med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ombudet er positiv til departementets forslag til endringer i fastlegeforskriften og abortforskriften, samt at det gis en presisering i fastlegeforskriften om at ordningen med felleslister blant fastleger ikke åpner for at fastleger kan fordele arbeidsoppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner.

Videre mener ombudet at departementets forslag om å opprette et grønt nummer der abortsøkende kvinner kan få relevant informasjon og veiledning om regelverk, rettigheter og rådgivende tjenester vil styrke rettighetssituasjonen for abortsøkende kvinner.

I vårt høringssvar til departementets høringsnotat om reservasjonsordning for fastleger, påpekte ombudet behovet for å kartlegge omfanget av leger som praktiserer reservasjon i strid med regelverket. For å hindre at leger praktiserer reservasjon i strid med regelverket foreslår departementet nå en tydeliggjøring av kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med gjeldende regelverk. I tillegg anmodes Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølging 2016 med kommunenes og fastlegenes tilbud til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd og lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner.

Ombudet mener at tiltakene kan bidra positivt til at helsetilbudet til abortsøkende kvinner gis i henhold til regelverket. Ombudet vil samtidig understreke viktigheten av at det sikres tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre et slikt tilsyn, og at arbeidet har som mål å fremskaffe nødvendig kunnskap om årsakene til regelbrudd blant fastleger, samt årsaker til kommunenes manglende korrigering av virksomheten.

For øvrige kommentarer til legers reservasjonsmuligheter på grunn av samvittighet viser ombudet til sitt høringssvar til forslaget om reservasjonsordning for fastleger (http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---Reservasjonsordning-for-fastleger/).