Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 7. mai 2018 der Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell på høring, med høringsfrist den 22. juni 2018.

 

Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, og håndhever diskrimineringslovgivningen på disse områdene.


I lys av vårt mandat har vi merknader til høringsnotatet

Ombudet er positive til at overgangsordningen forlenges, samt at den forlenges uten sluttdato, i Forslaget til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.

Hensynet til likestilling er særlig viktig på områdene utdanning og arbeid, der kvinner risikerer å tape rettigheter på grunn av uttak av foreldrepermisjon. Dette har det tidligere ombudet ombudet og Diskrimineringsnemnda lagt til grunn i flere saker, herunder LDN 4/2012, LDN 5/2012 og LDO 14/2014.

Ved å forlenge overgangsordningen, og forlenge den uten sluttdato vil departementet sikre at kvinnene som fikk studieplass eller var under studier i 2012 skal kunne kombinere utdanning med familie. Ombudet mener derfor at forlengelsen av overgangsordningen uten sluttdato fremmer likestilling og hindrer diskriminering av personer som får barn under studieløpet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter derfor forslaget.

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.

 

Vennlig hilsen

Hanne Bjurstrøm
likestillings- og diskrimineringsombud

 

Warvin Rasheed Ringkjøb
rådgiver