Høring - forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev av 17. april 2020.

Vi har forståelse for at covid 19-pandemien gjør det nødvendig å fjerne eller redusere aktivitetskrav for mottakere av sosiale ytelser etter sosialtjenesteloven, samt forlenge eller utsette oppstart av kvalifiseringsprogram.

Formålet med innføring av aktivitetskrav for sosiale ytelser og deltakelse i kvalifiseringsprogram er å tilby god og meningsfull aktivitet i hverdagen, samt øke muligheten for deltakelse i arbeidslivet. Av den grunn er det veldig viktig at de foreslåtte endringene ikke får et omfang og en varighet utover det som følger av myndighetenes restriksjoner og offisielle smittevernråd.

Vi vil derfor understreke behovet for at kommunene følger utviklingen løpende, og gjør forsvarlige tilpasninger underveis, og ber om at dette blir kommunisert i forbindelse med ikrafttredelsen av forskriftsendringen.

I den forbindelse vil vi også peke på at i forslaget til forskriftsendringer er det blant annet vist til at deltakelse i aktiviteter og kvalifiseringsprogram kan være vanskelig på grunn av stengte skoler og barnehager. I og med at det nå skjer en gradvis åpning av skoler og barnehager, vil denne begrunnelsen bli mindre relevant.

 

Vennlig hilsen

May Schwartz, avdelingsleder

Margrethe Søbstad, fagdirektør

 

Brevdato: 23. april 2020