Høring - særaldersgrenser

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner.

Ombudet viser til høringen «Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrense for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten.». Nedenfor følger ombudets svar på høringen.

Ombudet registrerer at både tidspunkt for høringen og innhold i høringsforslaget har vakt reaksjoner hos partene i arbeidslivet. Det er utenfor ombudets mandag å ta stilling til dette.

Ombudet ser behovet for å fjerne særaldersgrenser. Dette er i tråd med arbeidslinjen og kan være et bidrag til å redusere aldersdiskriminering i for eksempel rekrutteringsprosesser og ved forfremmelse av eldre arbeidstakere. Ombudet støtter også regjeringen i at tiltaket vil kunne bidra positivt til å beholde viktig arbeidskrav og kompetanse.

Ombudet ønsker å løfte følgende problemstillinger:

 

Likestillingsmessige konsekvenser

Ombudet mener at de likestillingsmessige konsekvensene av endringsforslagene er lite utredet og ber om en mer omfattende vurdering av dette. Eksempelvis vil det være viktig å utrede om muligheten til å stå lenger i arbeid vil ha den tiltenkte effekten for å utjevne levealdersjusteringer av pensjonen samt utrede effekten dette får på kvinner og menns økonomiske situasjon ved pensjonsalderen.

I forslaget legges det til grunn at de med særaldersgrenser vil jobbe lengre og få anledning til å jobbe lengre. Ombudet ønsker en nærmere vurdering av realiteten i om for eksempel kvinner som har 65-års særaldersgrense, faktisk kan og vil jobbe lenger, slik at forslaget har tiltenkt effekt.

 

Tilrettelegging

Under pkt. 5 Departementets vurderinger og forslag, fremkommer det at ansatte i noen tilfeller vil måtte få andre arbeidsoppgaver ved oppnådd særaldergrense, og at dette må gjøres i overenstemmelse med arbeidsmiljølovens regler om aldersdiskriminering.

Ombudet vil presisere at eventuelle endringer i arbeidsoppgaver ikke bør utløses av alderen, men ved individuelle vurderinger. Dersom endringer utløses av alderen (indirekte eller direkte), må disse være saklige, nødvendige og ikke uforholdsmessig inngripende etter arbeidsmiljøloven § 13-3.

Av erfaring fra sakene vi mottar på veiledningstjenesten, har arbeidsgivere allerede utfordringer med å tilrettelegge for nedsatt funksjonsevne. Ombudet er bekymret for at det vil kunne sitte lenger inne å tilrettelegge for personer som har nådd aldersgrensen der de frivillig kan gå av. Denne risikoen kan ytterligere forsterkes av at arbeidsgivere ikke er pliktige til å jobbe forebyggende for å fremme likestilling og hindre diskriminering på diskrimineringsgrunnlaget alder i henhold til § 26 i Likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Oppsigelsesvern og verdig avgang

Ombudet oppfatter lovforslaget slik at arbeidsgiver i særskilte tilfeller skal ha mulighet til å avslutte arbeidsforholdet ved særaldersgrensen, dersom arbeidsgiver mener at arbeidet ikke lenger kan utføres på en forsvarlig måte av arbeidstakeren. Vi oppfatter likevel forslaget dithen at stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven fortsatt gjelder for denne gruppen.

Som departementet selv berører, kan forslaget føre til økt bruk av oppsigelser i enkelte deler av arbeidslivet. Ombudet ber departementet vurdere om dette vil kunne gi flere arbeidstvister for eldre arbeidstakere, med de belastningene dette gir både for den ansatte og arbeidsgiveren.

 

Avgrensning mot tariffavtaler og lovverk 

Forslaget om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrensen er i skjæringspunktet mot annen lovgivning og tariffavtaler.

Ombudet understreker viktigheten av å harmonisere lovgivningen opp mot eksempelvis tilskuddsordninger og lisensordninger.

 

Med vennlig hilsen

 

Hanne Inger Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud

                                                                           Inger Eline Romundgard

                                                                                    Seniorrådgiver