Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på høringsnotat:

Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker for domstolene

Om kontroll av sakkyndigrapporter i Barnesakkyndig kommisjon, rettens oppnevning av sakkyndige og krav til mandater og rapporter

Høringsnotatet fra Barne- og familiedepartementet inneholder forslag til endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).

Følgende er foreslått endret av departementet:

  • Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Hensikten er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser.
  • Barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en pedagogisk påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres nødvendig bredde- og spisskompetanse.
  • Departementet foreslår en forskriftshjemmel om krav til utformingen av sakkyndiges mandater og rapporter. Formålet er å heve den generelle kvaliteten på sakkyndigarbeidet i foreldretvistsaker for domstolen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter ombudet) er svært positivt til at departementet nå tar initiativ til endringer som styrker sakkyndigarbeidet i foreldretvistsaker. Gjennom egne undersøkelser og i samtale med aktører på feltet ser ombudet at systemet pt. er mangelfullt. Dette bekreftes også av den forskningen høringsnotatet viser til. For ombudet er dette en viktig sak fordi foreldreskap og likestilt foreldreskap er i kjernen av likestillingspolitikken.

Ombudet støtter forslagene til endring som er fremsatt i høringsnotatet, men har en kritisk kommentar til forslag nr. 1. Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kun kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker som gjelder sakkyndige utredninger etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. Lovforslaget innebærer at det fortsatt ikke vil være noen kontroll av rapporter som leveres etter barneloven § 61 første ledd nr. 1.

Sakkyndige oppnevnt etter § 61 første ledd nr. 1 vil legge føringer for saken mens den befinner seg på meklingsstadiet i retten. Det klare flertallet av foreldretvistsaker som behandles av domstolene avsluttes ved mekling, og gjennomføres derfor aldri som hovedforhandling. Den sakkyndiges arbeid vil som regel legge avgjørende premisser for forhandlingene som følger, og det er derfor av særlig betydning at også dette arbeidet blir kvalitetssikret av BSK. Dette vil styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelse. I tillegg kan det gi heldige ringvirkninger ved at den sakkyndige opplever et insentiv til å høyne kvaliteten på eget arbeid, hvilket kan medføre en reduksjon av antallet ankesaker i domstolsapparatet.

Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud

Innsendelsesdato: 27.08.20