Høringssvar - engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 24. februar 2020 om forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge, med høringsfrist 6. april 2020.

 

Ombudets rolle

LDOs mandat er å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Vi veileder enkeltpersoner om deres rettigheter etter likestillings- og diskrimineringsloven og fører tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelsene Norge har etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW), FNs rasediskriminerings-konvensjon (CERD) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), jf. diskrimineringsombudslovens § 5 i tredje ledd.

 

Departementets forslag

Ombudet stiller seg positiv til departementets forslag om at utlendinger som har fått avslag på søknad om asyl, men som har oppholdt seg i Norge i over 16 år, og som vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, skal få oppholdstillatelse i Norge.

 

Vennlig hilsen

 

Rønnaug Mathiassen Retterås

avdelingsleder

                                                                                 Shorish Azari

                                                                                      rådgiver