Høringssvar - forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame mv.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til høringsbrev av 10. desember 2019 der Kulturdepartementet har sendt forslag til endringer i markedsføringsloven – merking av retusjert reklame mv. på høring, med høringsfrist 27. januar 2020.

 

1.    Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I lys av vårt mandat har vi merknader til departementets forslag til endringer i markedsføringsloven § 2 om god markedsføringsskikk og § 21 om god markedsføringsskikk overfor barn.

  • Ombudet støtter departementets forslag til endringer i markedsføringsloven §§ 2 og 21 og 35, og forslag til forskriftsbestemmelse om merking av reklame.
  • Ombudet mener retusjering av ansikt bør merkes på lik linje med retusjering av kropp.

2.   Forslag til endringer i markedsføringsloven mht. retusjert reklame mv.

Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på hvordan man bør avgrense kravet til retusjering som utløser merkekrav. Departementet foreslår at merkekravet kun skal gjelde ved endringer av en persons kropp, og ikke ved retusjering av personens ansikt og hår.

Departementet argumenterer med at merking av retusjert reklame «kan bidra til bevisstgjøring, og skal bidra til å endre trenden med fokus på utseende som bidrar til at mange, særlig unge kvinner og barn, ønsker å endre eget utseende ved ulike inngrep» (s. 17).

Ombudet anser denne trenden som beskrevet over å være like utbredt for ønske om å endre utseende ved inngrep i ansiktet, som for kroppen, og at fokus på utseende fører til at stadig flere gjennomgår ulike kosmetiske inngrep både på kropp og i ansikt, og at dette må sees i sammenheng. Blant annet er ulike former for rynkebehandling og bruk av såkalte fillers i ansikt blant de mest utbredte kosmetiske inngrepene blant jenter og kvinner.

Ombudet mener derfor at krav om merking av retusjert reklame bør omfatte både ansikt og kropp, men at hår kan utelates. Endringen må gjenspeiles i forslag til forskriftsbestemmelse om merking av reklame.

Ombudets foreslår følgende § 2 annet ledd nytt annet punktum i markedsføringsloven:

«Annonsør og den som utformer reklame skal videre sørge for at reklame der en kropp eller et ansikt er endret ved retusjering skal merkes.»

 

3.   Oppsummering

Ombudet støtter departementets forslag til endringer i markedsføringsloven og forslaget til forskriftsbestemmelse om merking av reklame. Ombudet mener i tillegg at ny lov og forskrift om merking av retusjert reklame bør gjelde også ved endringer av en persons ansikt, og ikke kun ved endringer av en persons kropp.

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.

 

 

Vennlig hilsen

 

Hanne Inger Bjurstrøm

likestillings- og diskrimineringsombud

                                                                                        Taran Knudstad

                                                                                               fagdirektør