Høringssvar - Forslag til endringer i plan og bygningsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av bla kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner, deriblant Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ombudets ønsker å kommentere forslagene knyttet til kap. 4 om endringer i dispensasjonsbestemmelsene i plan og bygningsloven § 19-2.

Forslag til endring i § 19- 2 andre ledd
I dag kan kommunene gi dispensasjon fra plan- og bygningsloven når fordelene er klart større enn ulempene. Regjeringen foreslår å fjerne «klart», for å styrke det kommunale selvstyre og gi kommunene økt frihet til å dispensere fra lovverket. Ombudet er bekymret for at den foreslåtte endringen kan gjøre at nasjonal lovgivning, nasjonale forpliktelser og internasjonale forpliktelser undergraves, selv om høringsforslaget understreker at nasjonale interesser i form av gjeldende lover og ratifiserte konvensjoner skal ivaretas. I tillegg vil fylkesmannens prøving av kommunens vedtak innskrenkes.

Plan og bygningslovens formål, likestillings- og diskrimineringslovens formål og konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) er mål og rammer som kommunene må følge. Etter ombudets syn betyr dette at hensynet til universell utforming må gjøres til gjenstand for særskilt behandling og vurdering under samfunnsplanleggingen. 

Ombudet vil også minne om Prop. 149 L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven, hvor Kommunal og moderniseringsdepartementet på side 53 understreket at kommunene må påse at det ikke blir gitt dispensasjoner i strid med Norges forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. CRPD er en konvensjon som skal sikre funksjonshemmede et uavhengig, selvstendig liv i et samfunn tilgjengelig for alle.

Plan- og bygningsloven er et viktig lovverk og et virkemiddel for å fremme universell utforming og sørge for at bygg og uteområder kan benyttes av flest mulig på en likeverdig måte i hele landet.  Om det skulle bli enklere å få dispensasjon på grunn av en interesseavveining, vil utbyggere i større grad kunne søke om dispensasjon på grunn av store kostnader ved å etablere universell utforming.

Så sent som i 2019 fikk Norge kritikk av FN- komiteen for konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter for ikke å ta hensyn til funksjonshemmedes rett til likestilt samfunnsdeltagelse. Komiteen pekte også på at kommunale forskjeller svekker likestilling og samfunnsdeltagelse for funksjonshemmede.

Ombudet mener altså at den foreslåtte endringen av lov og praksis er bekymringsfull.

Forslag om endringer i ordlyden i § 19-2 tredje ledd
I høringsnotatet spørres det om begrepet «universell utforming» bør nevnes i tillegg til eller i stedet for, begrepet «tilgjengelighet» i § 19-2 tredje ledd. Prinsippet og målsetting om et universelt utformet samfunn må ivaretas og derfor mener ombudet at begrepet også bør nevnes i § 19 – 2 tredje ledd. Så lenge det kun er krav om «tilgjengelighet» til boliger ( jf. TEK 17 § 12-2) bør både «universell utforming» og «tilgjengelighet» stå i ordlyden. 

 

Vennlig hilsen

Hanne Inger Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud

 

Eli Knøsen

fagdirektør

 

Dato: 07.09.20