Høring om forslag til endringer i regelverket for små elektriske kjøretøy.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til høringsnotat av 10.12.20 om forslag til endringer i regelverket for små elektriske kjøretøy.

Ombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunn av bla. alder og nedsatt funksjonsevne.

Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner, deriblant FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

Innledning

Elektrisk sparkesykkel (el-sparkesykler) er en ny form for mikromobilitet som gir økt frihet og tidsbesparelser i hverdagen. De er små, lette og praktiske og har blitt et populært fremkomstmiddel.

Ombudet har siden 2019 mottatt flere henvendelser om ulykker og nesten-ulykker der gående, herunder eldre og personer med funksjonsvariasjoner, har hatt ubehagelige møter med el-sparkesykler. Dette gjelder spesielt i storbyene. Gjennom media har vi hørt og sett om påkjørsler og skader, og vi har erfart at eldre, bevegelseshemmede, blinde og svaksynte vegrer seg for å gå ut pga. uvettig og farlig bruk av el-sparkesykler.[1]

Det er også godt dokumentert at el-sparkesyklene hensettes på fortau, på lederlinjer i fortau, foran inngang til butikker, boliger, foran nedgang til T-banestasjoner, på trikkeholdeplasser osv. hvor de hindrer forbi-passering og representerer en stor skaderisiko.

 

Ombudets ønsker derfor innføring av ny forskrift velkommen.

 

Om forslag til innføring av ny forskrift

Ombudet støtter følgende punkter som foreslås:

  • Forbud mot parkering på fortau og andre områder forbeholdt gående.

Forbud mot parkering på annet enn særskilt oppmerkede parkeringsarealer (fastsatt av lokale myndigheter)

  • Forbud mot kjøring på fortau og andre områder forbeholdt gående.
  • Endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny

klasse motorvogn. Med

  1. a) aldersgrense
  2. b) forsikringsplikt
  3. c) promillegrense
  • Gi grunneier myndighet til å håndheve overtredelser med fjerning av el-sparkesykler på eiers regning og ileggelse av gebyrer.

 

Parkering av el-sparkesykler

Ombudet støtter et forbud mot parkering av el-sparkesykler på fortau ut over anviste områder som ikke er til hinder for fotgjengere. Ombudet anbefaler en modell der utleide

El- sparkesykler kun kan parkeres i på forhånd utplasserte stativer ved bestemte stasjoner. Dette vil gi forutsigbarhet for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.

Ombudet mener videre at feilparkering skal kunne sanksjoneres med gebyr og fjerning av kjøretøyet. Ved fjerning av små elektriske kjøretøy, må eier/ utleier bli gjort ansvarlig for kostnadene. Dette kan gi utleiere et incitament til å sørge for at el-sparkesyklene parkeres forsvarlig, eventuelt ved hjelp av geografiske sperrer som hindre brukere fra å plassere syklene utenfor anviste plasser. (Brukeren kan ikke avslutte turen i applikasjonen, fordi GPS-en i el-sparkesykkelen sender signal om at sykkelen er på feil sted.)

 

Kjøring av el-sparkesykler

Ombudet støtter et generelt forbud mot at el-sparkesykler kan kjøre på fortau, torg eller steder forbeholdt mykere trafikanter. Kommuner må utover dette, selv kunne regulere hvorvidt bruk av disse skal forbys i angitte områder.

Ombudet mener videre at kjøretøyene som er til utleie skal registreres og ha krav om ansvarsforsikring for skade påført andre.

 

Klassifisering av el-sparkesykler

Ombudet mener el-sparkesykler bør få endret klassifisering fra «sykkel» til "liten elektrisk motorvogn”, med de samme kravene som stilles til små elektriske kjøretøy i dagens forskrift om krav til sykkel. Ombudet støtter derfor forslag til forskriftsendringer i regelverket om liten elektrisk motorvogn (Vedlegg 3 i høringsforslaget

 

Aldergrense for bruk av el-sparkesykler

Ombudet mener aldergrensen for bruk av el-sparkesykler bør være 12 år, med krav om bruk av hjelm opp til 15 år.

 

Håndheving av overtredelser

Ombudet er enig i forslaget om at også grunneier (kommune/fylkeskommune/stat) i tillegg til politi og Statens vegvesen, skal kunne fjerne ulovlig parkerte kjøretøy og ilegge gebyr for overtredelser som: trafikkfarlig kjøring, ved kjøring av ulovlige el-sparkesykler og om flere enn én person samtidig benytter kjøretøyet.

Ombudet støtter også en promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy.

 

Med hilsen

 

Hanne Bjurstrøm        

Likestilings- og diskrimineringsombud                

 

  Eli Knøsen

  fagdirektør

 

 

[1] https://www.p4.no/nyheter/eldre-vegrer-seg-for-a-ga-ut-pa-grunn-av-elsparkesykler/artikkel/809988/.