Ombudet henvendte seg til en bensinstasjon som ifølge media krevde depositum før kunder fra Polen og Litauen fikk fylle bensin.

Ombudet tok saken opp på eget initiativ etter oppslag i media. Ombudet fastslo at praksisen var ulovlig, og varslet om hastevedtak dersom selskapet ikke stanset eller endret depositumskravet innen en gitt frist.

Bensinstasjonen begrunnet depositumskravet med at enkelte personer, som ble antatt å være polske og litauiske, gjentatte ganger hadde fylt bensin uten å betale for seg.

Ombudet fikk tilbakemelding om at kravet om depositum var opphørt. Ombudet så dermed ingen grunn til å forfølge saken videre.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at praksisen var i strid med lovens forbud mot diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse. Bedriften hadde ingen saklig grunn for å innføre en slikt krav som diskriminerte personer på grunn av nasjonal opprinnelse. Et krav om depositum fra kunder som skal fylle bensin måtte i så fall gjelde alle kunder uavhengig av nasjonal opprinnelse.

Diskrimineringsgrunnlag: Nasjonal opprinnelse.
Saksnummer: 06/1299.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.