Fikk ikke jobben tilbake etter permisjon

Kvinnen var ansatt i fast vikariat med mulighet for forlengelse. Da hun gikk ut i foreldrepermisjon mistet hun jobben. Indirekte diskriminering, uttalte ombudet.

Klager hevdet at hun hadde fått beskjed fra sykehuset om at gravide ikke fikk forlenget vikariatene sine etter at de gikk ut i foreldrepermisjon. Ifølge klager ble denne praksisen konsekvent gjennomført ved barneavdelingen. Klager hadde også i forbindelse med sine tidligere foreldrepermisjoner opplevd lignende behandling fra sykehuset.

Klager var på tidspunktet for foreldrepermisjonen ansatt i et såkalt ”fast” vikariat, ”med mulighet for forlengelse”. Da hun gikk ut i foreldrepermisjon overtok en annen person hennes stilling som sykepleier ved barneavdelingen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vurderte om det stred mot likestillingsloven at klager ikke fikk tilbud om forlenget vikariat mens hun var i permisjon. Hadde sykehuset opptråd i strid med forbudet mot indirekte diskriminering i likestillingsloven? En handling som setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville vært, fordi hun tar ut foreldrepermisjon, vil være indirekte forskjellsbehandlet.

Konklusjon

Ombudet fant at sykehuset ikke hadde sannsynliggjort at det var andre forhold enn foreldrepermisjonen som førte til at klager ikke hadde fått forlenget vikariatet.

Ombudet fant heller ingen saklige grunnlag for sykehuset til å forskjellsbehandle klager ved vurderingen av forlengelse av arbeidskontrakten.

Lovlig forskjellsbehandling må, etter likestillingsloven, ha et saklig formål, være egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet. Det må foreligge tungtveiende grunner for at ombudet skal anse forskjellsbehandling som lovlig.

Ombudet kom etter en konkret vurdering fram til at sykehuset, ved å ikke tilby klager et forlenget vikariat, hadde forskjellsbehandlet klager i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/756.
Lovanvendelsen: Likestillingsloven § 4, annet ledd, jf. § 3 tredje ledd.