Forsikringsvilkår om graviditetsrelatert sykdom diskriminerer kvinner

En kvinne tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun mente hun var blitt forskjellsbehandlet i forbindelse med at hun hadde tegnet en sykeavbruddsforsikring. Ombudet kom frem til at forsikringsselskapet hadde forskjellsbehandlet kvinner.

I forsikringsvilkårene var følgende bestemmelse tatt inn i forhold til graviditet:
”Svangerskap, svangerskapsavbrudd og forløsning anses ikke som sykdom. Sykdom som helt eller delvis skyldes svangerskap/forløsning/svangerskapsavbrudd, erstattes bare ved påbegynt tidligst 1 år etter at forsikringen trådte i kraft. Forsikringen omfattes ikke av ordinær svangerskapspermisjon.”

Ombudet fastslo at disse vilkårene ga grunn til å tro at forsikringsselskapet forskjellsbehandlet kvinner i strid med likestillingsloven, og mente at selskapet måtte bevise at slik forskjellsbehandling ikke var i strid med loven. Forsikringsselskapet besvarte ikke ombudets henvendelser og ombudet avgjorde med dette at forsikringsselskapet ikke kunne bevise at et brudd ikke hadde funnet sted.

I etterkant av ombudets avgjørelse kom forsikringsselskapet med en forklaring på deres forsikringsvilkår. Det ble her vist til at svangerskap medfører ulike og uventede komplikasjoner. Det ble med dette ansett som viktig å finne en god balanse mellom risiko og premie, og det ble pekt på at svangerskap ville gi en relativt høy risiko for selskapet. Selskapet viste videre til at andre sykdommer som allerede var inntruffet ved datoen for inngåelse av forsikringsavtalen heller ikke ble dekket.

Det er ikke tvil om at kjønn/graviditet er vektlagt i utformingen av forsikringsvilkårene, men forsikringsskapet mente at det i dette tilfellet var saklig grunn for å gjøre unntak fra regelen om likebehandling.

Konklusjon

Ombudet kom frem til at forsikringsselskapet hadde forskjellsbehandlet kvinner.
Ombudet la til grunn at det ikke er adgang til å ha en generaliserende praksis av gravide kvinner ved å anta at de blir syke på grunn av graviditet. Det ble her vist til kjernen i forbudet mot diskriminering, dvs. retten for individene til å bli behandlet på individuelt grunnlag.

Saksnummer: 06/05.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3.
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Emne: Forsikringsvilkår som forskjellsbehandler kvinner pga. graviditet