Gravid fikk ikke forlenget vikariat

En fagforening henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen mente at hun ikke fikk forlenget sitt vikariat på grunn av graviditet og påfølgende fødselspermisjon. Ombudet fastslo at kvinnen var utsatt for forskjellsbehandling i strid med loven.

Kvinnen hadde gått i flere 6-månedersvikariater som hun hele tiden fikk forlenget etter endt periode. Kvinnen ble gravid og fikk etter dette ikke forlenget vikariatet sitt. Arbeidsgiver hevdet at det var mange som søkte om forlengelse av vikariat i samme avdeling. Nesten alle interne søkere fikk en forlengelse, bortsett fra klager og to menn. Arbeidsgiver presiserte at en gravid kvinne var blant de som fikk en forlengelse.

Fagforeningen la frem dokumentasjon som tilsa at årsaken til at de to mannlige søkerne ikke hadde fått forlengelse var at de hadde trukket sine søknader. Den andre gravide søkeren arbeidsgiver hadde referert til opplyste at hun ikke hadde fortalt om sin graviditet før etter at hun hadde begynt i vikariatet. Hun hadde i første omgang kun fått et 3-måneders vikariat, og ikke et 6-måneders vikariat som vanlig. Arbeidsgiver hadde etter press fra kvinnens fagforening endret lengden på vikariatet fra 3 til 6 måneder.

Ombudet la til grunn at klager var den eneste interne søker som ikke hadde fått forlenget vikariatet sitt. Dette var en omstendighet som tilsa at klager var blitt indirekte forskjellsbehandlet på grunn av graviditet og fremtidig permisjonsfravær. Bevisbyrden gikk dermed over på arbeidsgiver. Arbeidsgiver måtte dermed godtgjøre at det var saklige grunner til ikke å forlenge klagers vikariat. Ombudet la til grunn at slike saklige grunner ikke forelå i saken.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fant intet som tilsa at det forelå saklige grunner for ikke å forlenge kvinnens vikariat. Ombudet la til grunn at arbeidsgiver hadde handlet ulovlig, og anmodet arbeidsgiver om å tilby klager ansettelse i 6-månedersvikariater på lik linje med de andre interne søkerne.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/188-7.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 tredje ledd.