Jobbsøker ble ikke forbigått på grunn av alder

En kvinne henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun mente at hun var forskjellsbehandlet på grunn av sin alder. Ombudet la til grunn at arbeidsgiver ikke hadde lagt vekt på alder i ansettelsesprosessen.

Klager hadde søkt på en stilling som rektor ved en skole. Det var i alt åtte søkere til stillingen. Klager ble ikke kalt inn til intervju, på tross av at hun mente at hun var best kvalifisert for stillingen. Klager er 59 år gammel og mente at hennes alder var årsaken til at hun ikke ble innstilt. Hun viste til at ingen søkere over 50 år ble innkalt til intervju. Kvinnen som ble tilsatt var 45 år gammel, og hun var den eneste som var innstilt til stillingen. Utdanningsetaten i kommunen viste til at man hadde foretatt en helhetsvurdering og kommet til at kvinnen som ble innstilt var best kvalifisert for stillingen.

For å fastslå om det var funnet sted forskjellsbehandling i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser mot diskriminering, foretok ombudet en sammenlikning av kvalifikasjonene til den som mente seg forbigått med kvalifikasjonene til den som ble tilsatt i stillingen.

Klager hadde erfaring og kompetanse innen bla. ledelse, økonomisyring og undervisning. Den som ble tilsatt i stillingen hadde tilsvarende kompetanse, i tillegg til ledererfaring fra skolen. Begge fremsto også som likeverdige når det gjaldt annen faglig kompetanse. Det fremgikk av utlysningsteksten at det var søkt etter en med ledererfaring. Ombudet pekte på at det er opp til den enkelte etats skjønn å tillegge ledererfaring fra skolen større vekt enn annen ledererfaring i vurderingen av hvem som er best kvalifisert.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at kommunen hadde vist til konkrete og nøytrale omstendigheter, uavhengig av alder, i sin vurdering av hvem som ble ansett å være best kvalifisert for stillingen. Kommunen hadde dermed ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven ved ansettelsen.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 06/142.
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2 nr 1 bokstav a.