Losbåtføreren ble ikke forbigått fordi hun var kvinne. Kystverket sannsynliggjorde at det var andre grunner til at en mannlig kandidat ble foretrukket.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en kvinnelig losbåtfører som mente hun ble forbigått ved en ansettelse på grunn av kjønn. Ombudet fant ikke grunn til å tro at Kystverket handlet i strid med likestillingsloven i ansettelsesprosessen.

Klager søkte på en stilling som losbåtfører. Hun hadde flere års erfaring som losbåtfører i tillegg til annen relevant erfaring, og mente hun var best kvalifisert til jobben. Personen som fikk jobben hadde annen relevant erfaring. Kystverket mente de hadde ansatt den best kvalifiserte til stillingen.

Det er forbudt å forskjellsbehandle kvinner og menn i ansettelser. Hvis den som er best kvalifisert for en stilling blir forbigått fordi hun er kvinne, er dette i strid med likestillingsloven. Hvis det er grunn til å tro at slik forskjellsbehandling har funnet sted, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at dette ikke er tilfellet.

Ombudet foretok en sammenligning av kvalifikasjonene til klager og den som fikk stillingen, og fant at det var grunn til å tro at Kystverket hadde lagt vekt på kjønn ved ansettelsen. Kystverket viste til omstendigheter uavhengig av kjønn som var avgjørende for hvem som fikk stillingen. Ombudet fant at denne vurderingen var av en slik art at ombudet ikke kunne overprøve den.

Konklusjon

Ombudet fant at det forelå omstendigheter som gjorde at det var grunn til å tro at Kystverket hadde forskjellsbehandlet på grunn av kjønn. Kystverket måtte derfor sannsynliggjøre at de ikke hadde lagt vekt på kjønn i ansettelsesprosessen, men ansatt den best kvalifiserte. Ombudet fant under tvil at Kystverket ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven.