Øremerking av professorat for kvinner er i strid med loven

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en anonym klage på at en professorstilling ved et universitet var øremerket kvinner. Ombudet fastslo at tilsettingen av professor i stillingen var i strid med likestillingsloven.

Universitetet begrunnet øremerkingen med det var vanskelig å finne tilstrekkelig kvalifiserte kvinner innenfor det aktuelle fagområdet.

EFTA- domstolen fastslo i en avgjørelse av 2003 at øremerking av stillinger for det ene kjønn ikke er tillatt. Departementet gav beskjed til universitetet om at tilsettingsprosessen skulle stoppes, men universitetet valgte å gjennomføre tilsettingen fordi de hadde kommet langt i prosessen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslo at universitetet hadde handlet i strid med likestillingsloven, og mente at universitetet hadde opptrådt klanderverdig og i strid med departementets klare instrukser om at de pågående rekrutteringsprosessene skulle stoppes.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/403.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd, jf. § 3 a.