Rekrutteringsbyrået krevde ”gode norskkunnskaper” av søkeren til jobb som sjåfør og hjelpemann. Ombudet konkluderte at annonsen var ulovlig.

Ombudet tok på eget initiativ kontakt med rekrutteringsselskapet og ba de redegjøre for hvilke saklige grunner de hadde til å kreve ”gode norskkunnskaper” av en sjåfør og hjelpemann. Ombudet mottok aldri noen tilbakemelding, og så seg nødt til å avgi en uttalelse om saken på bakgrunn av de opplysningene som forelå, nemlig stillingsannonsen.

Det er forbudt å diskriminere på grunn av språk ved ansettelser. Men forbudet er ikke absolutt. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles, er lovlig.

I noen stillinger vil det være relevant å kreve gode norskkunnskaper, for eksempel når personsikkerheten avhenger av gode språkkunnskaper.

Kjernen i diskrimineringsvernet er altså at det ikke skal stilles strengere krav til språklige ferdigheter i den enkelte stilling enn det virksomheten saklig sett har behov for.

Rekrutteringsselskapet ga ingen redegjørelse til ombudet. Det fremkom heller ikke av stillingsannonsen at selskapet hadde en saklig grunn til å stille krav om ”gode norskkunnskaper”.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte at stillingsannonsen var ulovlig.

Diskrimineringsgrunnlag: Språk.
Saksnummer: 06/592.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.