Kvinnen følte seg forbigått på grunn av alder og etnisitet. Oslo kommune mente hun ikke oppfylte kvalifikasjonskravene til stillingen og fikk medhold av ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en kvinne som hadde søkt på en stilling i Oslo kommune. Kvinnen ble ikke innkalt til intervju, og mente hun var utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet og alder. Oslo kommune mente klageren ikke oppfylte kvalifikasjonskravene som var oppstilt i utlysningsteksten.

Det er ikke lov å diskriminere på grunn av etnisitet og alder i arbeidslivet. Dette gjelder også i ansettelsesprosesser. I offentlig forvaltning er det den best kvalifiserte søkeren som skal få stillingen. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende ansees likevel ikke som diskriminering.

Ombudet foretok en sammenligning av kvalifikasjonene til klager og kvalifikasjonene til de som ble innkalt til intervju. Ombudet fant etter denne gjennomgangen ikke grunn til å tro at klager ble forbigått på grunn av verken etnisitet eller alder.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at Oslo kommune ikke hadde handlet i strid med verken diskriminerings- eller arbeidsmiljøloven i ansettelsesprosessen.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet, alder.
Saksnummer:   06/1069.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4, arbeidsmiljøloven § 13-1 (1), ulovfestet kvalifikasjonsprinsipp.