Personlig egnethet – ikke alder, avgjorde rektorvalg

Til tross for at kvinnen hadde både lederfaring og -utdanning, ble hun ikke innstilt til rektorstillingen. Hun mente seg aldersdiskriminert, men ombudet ga henne ikke medhold i det.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en kvinne som mente seg forbigått på grunn av alder ved ansettelse i en rektorstilling.

Ombudet gjorde en samlet vurdering av opplysningene i saken, og uttalte at klager fremsto som den best kvalifiserte søkeren på bakgrunn av de formelle kravene som ble stilt i utlysningsteksten. I motsetning til de andre søkerne hadde hun hadde både lederutdannelse og ledererfaring, blant annet fra den aktuelle skolen. Alderen hennes, sammenlignet med alderen på de tre søkerne som ble innstilt, ga grunn til å tro at kommunen hadde forskjellsbehandlet henne på grunn av alder. Derfor fant ombudet fant at bevisbyrden var gått over på kommunen.

Kommunen måtte sannsynliggjøre at slik forskjellsbehandling ikke hadde
skjedd. Kommunen måtte enten sannsynliggjøre at de innstilte søkerne av andre grunner var best kvalifisert, eller at kommunen hadde adgang til å legge vekt på kvinnens alder.

Kommunen forklarte at de innstilte søkerne utmerket seg bl a i forhold til tanker om ledelsesfilosofi og utvikling av lederrollen, og anså disse som bedre personlig egnet til stillingen. I utlysningen sto det at det ville bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet. Vurderinger av personlig egnethet på bakgrunn av intervju er noe ombudet vanskelig kan overprøve. I denne saken var vurderingene nedtegnet, og ombudet hadde ikke konkrete holdepunkter for å fastslå at alder hadde vært et tema i ansettelsesprosessen.

Konklusjon

Ombudet kom til at det ikke var kvinnens alder som var grunnen til at hun ikke ble innstilt eller ansatt i stillingen. Ombudet la dermed til grunn at kommunen ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven i denne saken.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer:   06/678.
Lovanvendelse:   Arbeidsmiljøloven § 13-1, jf § 13-2 nr 1 bokstav a).