Ikke arbeid av lik verdi

En kvinne klaget til ombudet fordi hun hadde lavere lønn enn to mannlige kollegaer. Kvinnen mente at hun utførte arbeid av lik verdi som de to kollegaene og at lønnsforskjellene skyldtes at hun var kvinne.

Saken reiste spørsmål om arbeidet til kvinnen og de to mannlige kollegaene var av lik verdi. Alle de tre arbeidstakerne var ansatt for å utføre administrative oppgaver og arbeidet ved samme avdeling. De mannlige kollegane hadde imidlertid høyere stillinger enn kvinnen. At man har ulike stillinger og dermed formelt befinner seg på ulike nivåer, utelukker ikke at arbeidet som utføres er av lik verdi. Ombudet brukte likevel dette som et moment som talte for at arbeidet var av ulik verdi. Ombudet foretok så en vurdering av de ulike stillingenes ansvar, arbeidsforhold og kompetanse, og kom frem til at arbeidet til de to mannlige kollegaene innebar større ansvar og anstrengelse. I tillegg kom det frem av utlysningstekster og stillingsbeskrivelser til de ulike stillingene at stillingene til de mannlige kollegaene krevde høyere kompetanse.

Ombudets konklusjon var at det ikke var grunn til å tro at kvinnens arbeid og arbeidet til de to mannlige kollegaene var av lik verdi, og at arbeidsgiver dermed ikke hadde brutt likestillingsloven ved å gi kvinnen lavere lønn enn kollegaene.  

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn
Saksnummer: 07/851
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5, jf § 3.

Les uttalelsen her (PDF, nytt vinduet).