Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse

Kvinne mente at hun var diskriminert på grunn av nasjonal opprinnelse fordi hun har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet hadde søkt om familiegjenforening med barnet og kvinnen mente at søknader fra borgere fra Tyrkia ble kategorisk behandlet strengere enn søknader fra andre land og at saksbehandlingstiden derfor var uforholdsmessig lang.

Selv om ombudet ikke kan endre eller oppheve vedtak truffet av andre forvaltningsorganer kan ombudet gi uttalelse om diskriminering har funnet sted i saken.

Kategorisk plassering av søknader fra bestemte landområder i bestemte søknadskategorier, uten forutgående individuell vurdering, kan være forskjellsbehandling på grunn av nasjonal opprinnelse. Ombudet vurderte hvorvidt det var grunn til å tro at kvinnen var blitt dårligere stilt på grunn av sin tilknytning til en mann med tyrkisk opprinnelse og myndighetenes vurdering av hans søknad.

Utlendingsmyndighetene avviste at alle søknader fra Tyrkia rutinemessig ble plassert inn under gruppen av saker med lengst saksbehandlingstid. Direktoratet redegjorde for at alle søknader fra Tyrkia ble vurdert konkret, selv om majoriteten av disse søknadene har lang saksbehandlingstid grunnet proformaekteskap-problematikk. Direktoratet redegjorte videre for at denne konkrete saken ikke var tilstrekkelig opplyst av kvinnen selv og at manglende informasjon om blant annet underholdskravet tilsa lengre saksbehandlingstid.

Ombudet fant ingen holdepunkter for at søknader om familiegjenforening fra Tyrkia ble plassert kategorisk i grupper for lengre saksbehandlingstid, uten forutgående individuell behandling. Det var derfor ingen grunn til å tro at kvinnen var blitt dårligere behandlet på grunn av sin tilknytning til en person med tyrkisk person, ved myndighetenes behandling av hans søknad om familiegjenforening.
Konklusjonen ble at Utlendingsdirektoratet ikke hadde diskriminert kvinnen etter diskrimineringsloven § 4.

Diskrimineringsgrunnlag: Nasjonal opprinnelse
Saksnummer: 08/1121
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4

Les hele uttalelsen her (PDF).