Religionsutøvelse på jobb og oppsigelse

En man var ansatt ved et bryggeri siden 1975. Mannen var ikke-praktiserende kristen ved ansettelsestidspunktet, men ble i 1994 personlig kristen og avholdende.

Mannen begynte etter dette med religiøs agitering, blant annet ved å dele ut flygeblader og oppholde sine medarbeidere med religiøs snakk. Mange av bryggeriet medarbeidere opplevde all snakkingen som plagsomt. Han mente at bryggeriet som blant annet produserer alkoholholdige drikker kom til å gå under, da alkohol er djevelens verk. Videre utførte han sine arbeidsoppgaver på en uforsvarlig måte, noe som blant annet resulterte i at en maskin havarerte med påfølgende driftsstans og økonomisk tap for arbeidsgiver. Når han ble imøtegått med dette eller forsøkt irettesatt, så svarte han at han var beskyttet av Gud og det dermed ikke skjedde ham noe.

Arbeidsgiver gav han skriftlige advarsler og muntlige irettesettelser, men han viste lite vilje eller evne til å tilpasse seg og etterleve arbeidsgivers krav. Arbeidsgiver forsøkte å tilrettelegge ved å flytte han til en annen avdeling, og gi ham arbeidsoppgaver som innbar minst mulig skaderisiko. Da dette viste seg å ikke føre frem, ble han innkalt til et møte, som endte med at mannen sa opp sin stilling. Mannen fikk full lønn i oppsigelsestiden uten arbeidsplikt.

Mannen klaget til ombudet og mente at han hadde blitt diskriminert på grunn av religion. Arbeidsgiver mente at det ikke var As religion, men hans agitering og manglende forståelse for skaderisiko som var grunnlaget for innkalling til møte.

På bakgrunn av blant annet hensynet til kollegaene, hensynet til effektiv utnyttelse av arbeidstiden, konkluderte ombudet med at arbeidsgiver ikke hadde diskriminert han på grunn av religion.

Saksnummer 08/334.
Lovanvendelse: diskrimineringslovens § 4 første ledd.

Les hele uttalelse her.