Kvinnen mente hun hadde fått utbetalt for lite lønn for arbeidet hun hadde gjort på gården som praktikant, og at det hadde sammenheng med etnisitet.

Gårdeieren hevdet hun hadde fått lønn som avtalt. Ombudet konkluderte med at kvinnen ikke blitt diskriminert på grunn av etnisitet.

Kvinnen viste til at hun hadde arbeidet ut over det som var avtalt mellom partene, at hun ikke hadde fått lønn for dette arbeidet og knyttet det opp mot at hun var fra Ukraina. Gårdeieren imøtegikk påstanden.

Ombudet fant at det var påstand mot påstand når det gjaldt om partene hadde en avtale om betalt arbeid ut over det som gikk fram av kontrakten. Det fantes ingen annen skriftlig avtale i tillegg til den ordinære praktikantavtalen.

Det fantes ikke dokumentasjon eller holdepunkter i sakens ytre omstendigheter for øvrig som pekte i retning av at årsaken til at det var oppstått uenighet om overtid og betaling, var kvinnens etnisitet/nasjonale opprinnelse.

Ombudet konkluderte dermed med at eieren av gården ikke handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Saksnummer: 09/728
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4
Diskrimineringsgrunnlag: etnisitet
Ombudets uttalelse, datert 10. juni 2010;

Kvinne ble ikke diskriminert på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av lønn etter arbeid på gård

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 18. mars 2009. A hevder hun ikke har fått betalt for ekstraarbeid hun har gjort på gården til B som praktikant på grunn av at hun er fra Ukraina.

A har ikke sannsynliggjort at B har lagt vekt på hennes etnisitet. Likestillings- og diskrimineringsombudet finner heller ikke grunn til å tro at A har lagt vekt på etnisitet. Ombudet konkluderer derfor med at B ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda for full overprøving. Fristen er tre uker fra partene mottar dette brevet, se vedlagte veiledning.

Sakens bakgrunn

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

A er fra Ukraina og har jobbet som praktikant på gården til B i Sandnes i tre måneder og 20 dager. A og B inngikk en Standardisert Arbeidskontrakt for Praktikanter utarbeidet av Atlantis Utveksling. Avtalen er signert av A 8. september 2008 og av B 3o. august 2008 og attestert av Atlantis Utveksling ved Hege Kokaas Rustad.

I avtalen forplikter B seg til å tilby ”praksisarbeid samt opplærings- og kulturprogram til personen nevnt nedenfor gjennom Atlantis sitt Praktikantprogram”. A var ifølge kontrakten invitert som praktikant i perioden 1. oktober 2008 til 1. oktober 2009. Under beskrivelse av arbeidsoppgavene står det følgende i kontrakten: ”Anything and everything that must be done to run the farm, milking (robot), mixing fee, fertilizing +++”. Antall arbeidstimer per uke er satt til 37,5. Under punktet om lønn står det:

”Minimum Utlendingsdirektoratets minstekrav på kr 7500,- per måned. For praktikanter er lønnen regulert i tariffavtaler med kr 64,89 kr/time for jordbruk/gartneri eller gjeldende akkord. Praktikanten kan bli trukket kr 27,- per dag samt dekke kosten selv.”

Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på én uke og kan bare endres dersom begge parter godtar dette skriftlig.

Ifølge kontrakten er As lønn 10 692,68 kroner per måned (64,89 per time). Ifølge e-post av 27. mars 2009 fra Atlantis v/Hege Rustad til A har hun fått utbetalt denne summen. A hevder at for at hun skulle kunne gjøre jobben ordentlig, måtte hun jobbe mer enn 7,5 timer per dag. Hun påstår at hun ikke har fått betalt for alle timene hun har jobbet. A mener dette har sammenheng med hennes etnisitet/nasjonale opprinnelse. B har opplyst per telefon at han ikke har bedt A om å arbeide ut over antall timer fastsatt i avtalen og derfor heller ikke betalt henne for det. Ifølge e-post av 7. april 2009 fra Atlantis Utveksling har B betalt A 2500 kroner ekstra per måned for ekstraarbeidet. Dette utgjør 7000 kroner totalt for 2,8 måneders arbeid. Ifølge A er dette ikke tilstrekkelig lønn for alle ekstra timene hun har jobbet. Det er uklart for ombudet om partene hadde en avtale om betaling av overtidsarbeid.

B har videreformidlet kopi av korrespondansen Atlantis Utveksling har hatt med A. Ombudet har også, med samtykke fra A, bedt Atlantis Utveksling om eventuell annen skriftlig dokumentasjon som kan bidra til å opplyse saken. Atlantis har sendt ombudet all korrespondanse mellom A og Atlantis Utveksling, oversikt over lønnskjøringene hennes og kopi av kontrakten inngått mellom partene. Atlantis Utveksling mener dokumentasjonen bekrefter at det er et spørsmål om lønn helt uavhengig av etnisitet. Korrespondansen mellom B og Atlantis Utveksling har stort sett foregått muntlig. Atlantis Utveksling har en pågående dialog med B og A angående hennes lønn.

A klaget til ombudet 18. mars 2009.

Rettslig grunnlag

Diskrimineringsloven forbyr direkte diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse mv., jf. § 4. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av etnisitet mv. blir behandlet dårligere enn andre blir eller ville ha blitt behandlet i tilsvarende situasjon.

Dersom det finnes opplysninger som ”gir grunn til å tro” at diskriminering har skjedd, er det opp til innklagede å sannsynliggjøre at diskriminering allikevel ikke har forekommet, jf. diskrimineringsloven § 10.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 2.

Ombudets vurdering

A har bedt ombudet vurdere om hun ble diskriminert på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse i forbindelse med påstått krav på betaling for ekstra arbeid utført i perioden hun var praktikant på gården til B. Ombudet vil først ta stilling til om det er grunn til å tro at B har lagt negativ vekt på at A er fra Ukraina når det gjelder utbetaling av lønn, jf. diskrimineringsloven § 10. Ombudet må foreta en konkret vurdering av om As påstand om diskriminering på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse støttes av sakens ytre omstendigheter.

Det er i utgangspunktet klager som har bevisføringsrisikoen for at den påståtte manglende lønnsutbetalingen har sammenheng med hennes etnisitet. En påstand fra klager er ikke i seg selv nok til at bevisbyrden går over på innklagede. For at det skal foreligge omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted en diskriminering, må klagers påstand støttes av hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter.

Det er slik ombudet ser det, påstand mot påstand når det gjelder om partene hadde en avtale om betalt arbeid ut over det som framgår av kontrakten. B avviser at han har bedt A om å arbeide ut over 7,5 timer hver dag og at hun derfor ikke har krav på mer lønn enn hun har fått. A hevder hun har arbeidet et stort antall overtidstimer som hun ikke har fått betalt for, og at årsaken til det er at hun er fra Ukraina. Det finnes ingen skriftlig avtale ut over den ordinære praktikantavtalen. Atlantis har oversendt all korrespondanse og hevder det er en konflikt som gjelder utbetaling av lønn uavhengig av etnisitet. Det er ingen indikasjon på avtalebrudd eller diskriminering i papirene sendt fra Atlantis Utveksling.

Det finnes ikke dokumentasjon eller holdepunkter i sakens ytre omstendigheter for øvrig som peker i retning av at årsaken til at det har oppstått uenighet om overtid og betaling, er As etnisitet/nasjonale opprinnelse.

Ombudet finner på denne bakgrunn ingen holdepunkter for at As etnisitet var årsak til at hun ikke har fått betalt det hun hevder hun har krav på i lønn. Ombudet konkluderer med at B ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at B ikke handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 i forbindelse med lønnsutbetaling til A.