Ombudet vurderte om praksisen med å tillate kjæledyr i flykabinen innebærer diskriminering av allergikere, men kom til at et forbud ville gå utover det lovgiver hadde ment å regulere gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ombudets uttalelse ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda opprettholdt ombudets konklusjon. Saksnummer i nemnda er 28/2011.

Saksnummer: 09/2605
Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.
Hele uttalelsen, datert 19.08.2010:

OMBUDETS UTTALELSE (anonymisert)

Sakens bakgrunn

A bestilte flyreise med SAS 15. oktober 2009, for å fly fra Oslo - Las Palmas tur/retur. Den 26. oktober kontaktet A SAS for å informere om at A er allergiker og reagerer kraftig på hund. A fikk tilbakemelding per telefon, og senere på e-post, om at det var reservert plasser for hunder i kabinen begge veier på de aktuelle reisedagene. Dette førte til at A ikke kunne fly som planlagt.

SAS opplyste A om at det var mulig å endre til andre avganger hvor det ikke var dyr i kabinen mot et endringsgebyr, på totalt kr 3 202. Etter å ha mottatt denne informasjonen gikk klager inn på SAS internettside for å finne noe informasjon om dyr ombord, men fant intet. Han tok også kontakt med SAS via deres "chattelinje", men dette førte ikke til noe resultat. A viste til at de reisende ikke bare må tilpasse sine reisedager til flyvninger som er frie for hunder, men også at de må betale for det. Og at dette ikke er noe SAS informerer om, med mindre man spør.

Saken ble brakt inn for Flyklagenmnda (sak nr.: 282/09F) som fattet vedtak 15. februar 2010. I vedtaket, hvor A ikke ble gitt medhold, uttales følgende:

”Det synes for nemnda som om SAS ved sin praktisering tar hensyn til folk med forskjellige behov ut fra et "først til mølla" prinsipp. Det faller utenfor nemndas kompetanse å ta stilling til om regelverket likevel er diskriminerende for enkelte grupper.

I henhold til SAS regler kan en billett som er bestilt på internett endres inn en 24 timer etter bestilling. Senere endringer vil kunne gjøres mot et gebyr/samt eventuelt pristillegg, jf SAS regler om dette.”

I klage av 22. mars 2010 ba A ombudet vurdere SAS praksis opp mot diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Partenes syn på saken

A:

A viser til at kjæledyr avgir allergener som kan føre til allergiske reaksjoner hos allergikere. Allergiske reaksjoner kan skje både på 1) reiser hvor det er kjæledyr i kabinen, og 2) på reiser hvor det har vært kjæledyr i kabinen og det ikke har blitt gjennomført skikkelig renhold før neste tur. Faren for allergener medfører en begrensning i allergikeres mulighet til å benytte seg av reisetilbudene i forhold til andre reisende. A hevder derfor at SAS sin praksis med å tillate kjæledyr i kabinen er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

A krever ikke et totalforbud mot dyr i kabinen, men åpner for fører-/servicehunder. I disse tilfellene mener A at passasjerer med hundene må plasseres bak i flyet, slik at faren for allergiske reaksjoner begrenses i størst mulig grad. 

SAS:

SAS viser innledningsvis til at en samlet flyklagenemnd kom til at A ikke ble gitt medhold i klagen.

SAS skriver videre at de har et tydelig fokus på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og at de legger reisen til rette for alle sine passasjerer så sant det er praktisk mulig.

SAS mener de informerer og bistår allergikere som ønsker å reise med SAS på en god og oversiktlig måte og at den informasjonen som gis til allergikere på SAS sine hjemmesider er tilstrekkelig for å kunne bestille en reise som er garantert fri for service og/eller blindehunder, - eller kjæledyr.

Alle passasjerer med spesielle behov, samt passasjerer som ønsker å bestille reise med kjæledyr, må ringe SAS sitt reisesenter på 05400 for å sikre at dette er mulig. Det er da naturlig at det er "først til mølla" prinsippet som gjelder; dersom A er først ute blir det heller ikke akseptert verken førerhund, servicehund eller kjæledyr.

SAS opplyser at det i dag ikke eksisterer rutiner som sier at passasjerer med service-/førerhund skal plasseres bak i flyet.

SAS bekrefter også at det ikke utføres spesialrengjøring i flykabinen etter at det har vært dyr i flykabinen. Begrunnelsen for dette flyselskapenes korte "turn-around" tider. Som et eksempel viser SAS liggetiden mellom ankomst og avreise på flyplassen i Las Palmas, hvor A ønsker å reise, kun er 50 minutter. Dersom man skulle spesialrense flykabinen etter endt flyvning med dyr, vil man forsinke avgangstiden fra Las Palmas betydelig, både på grunn av tiden det vil ta å spesialrense flyet, samt at man risikerer lang ventetid for å få tildelt nye tidsluker (såkalte "slots"). Enhver forsinkelse, det være seg stor eller liten, er til ulempe for så vel passasjerer som for flyselskapet.

På bakgrunn av dette avviser SAS påstanden om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og viser til at praksisen er nødvendig for å oppnå et saklig formål, nemlig å ikke bryte allerede inngåtte transportavtaler med sine kunder.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 første ledd.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 fjerde ledd.

Ombudets vurdering

Ombudet legger til grunn at det ikke er anledning til å nekte service-/førerhund i kabinen, med mindre allergikere allerede har reservert seg mot dyr i kabinen. Ombudet legger også til grunn at ”først til mølla”-prinsippet er en fornuftig løsning i tilfeller hvor hensynet til personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne, for eksempel blinde og allergikere, kommer i konflikt.

Hvorvidt SAS sitt billettbestillingssystem oppfyller kravene til universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9) vil ombudet vurdere i en egen uttalelse.

I denne uttalelsen skal ombudet ta stilling til om SAS sin praksis med å tillate kjæledyr i kabinen er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Det er ikke tvilsomt at allergikere omfattes av vernet mot diskriminering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. Ot. prp. nr. 44 (2007-2008).

Ombudet legger til grunn at praksisen med å tillate kjæledyr i kabinen stiller allergikere dårligere enn andre. Dette fordi kjæledyr i kabinen kan utløse allergiske reaksjoner, både i tilfeller hvor det rent faktisk er kjæledyr i kabinen og i tilfeller hvor det ikke er gjennomført tilstrekkelig rengjøring etter at det har vært kjæledyr i kabinen. Praksisen er derfor i utgangspunktet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 første og tredje ledd.

Praksisen er likevel lovlig dersom den er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 fjerde ledd første punktum. De tre vilkårene (nødvendig, saklig formål og forholdsmessig) er kumulative, dvs. at alle tre vilkårene må være oppfylt for at praksisen skal være tillatt.

Slik ombudet ser det kan det vanskelig tenkes at vil være nødvendig å ha med kjæledyr i kabinen. Ombudet legger til grunn at dette kun er et servicetilbud til reisende med små kjæledyr. Større dyr må uansett plasseres i lasterom.     

Etter dette oppfyller ikke praksisen vilkårene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og vil følgelig heller ikke være lovlig ut fra en ren bokstavfortolkning av lovens § 4 fjerde ledd første punktum.

Til tross for dette har ombudet kommet til at praksisen med kjæledyr i kabinen ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Årsaken til dette er en totalvurdering av reelle hensyn og lovgivers intensjoner med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Et eventuelt forbud mot kjæledyr i flykabinen vil etter ombudets vurdering få betydning for hele transportsektoren; busser, tog, båter mv. Et forbud mot kjæledyr på disse transportmidlene vil legge store restriksjoner på reisemulighetene for en stor del av Norges befolkning. Ombudet er inneforstått med at dagens ordning innebærer restriksjoner for allergikere, men ut fra en forholdsmessighetsvurdering antar ombudet at et forbud mot kjæledyr på transportmidler ligger utenfor det lovgiver har ment å ramme med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I forarbeidene til loven erkjenner lovgiver også at loven ikke fullt ut vil ivareta hensynet til alle personer med nedsatt funksjonsevne.

Når det gjelder allergikere er det stor variasjon i hva de får allergiske reaksjoner. Såkalte hyperallergikere kan for eksempel få allergiske reaksjoner på parfyme, røyklukt mv. Skulle man ivareta hensynet til alle allergikere fullt ut vil dette etter ombudets mening måtte innebære et forbud mot for eksempel bruk av parfyme på transportmidler. I ombudets sak 09/770 la ombudet til grunn at dette lå utenfor lovgivers intensjoner med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nevnte sak ble behandlet i Likestillings- og diskrimineringsnemnda (som er ombudets klageorgan) og nemnda opprettholdt ombudets konklusjon.

På bakgrunn av dette er ombudet kommet til at SAS praksis med å tillate kjæledyr i kabinen ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og at hensynet til allergikerne i tilstrekkelig grad er ivaretatt gjennom ”først til mølla”-prinsippet ved billettbestilling.

Konklusjon

SAS sin praksis med å tillate kjæledyr i kabinen er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Ombudets uttalelse ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda opprettholdt ombudets konklusjon. Saksnummer i nemnda er 28/2011.