11/882: Hiv-positive omfattes av begrepet «nedsatt funksjonsevne» i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

I Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak i sak 40/2011, ombudets sak 11/882, kom nemnda til at hiv-positive omfattes av begrepet «nedsatt funksjonsevne» i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Bakgrunnen for saken var at en hiv-positiv kvinne ble henvist til en spesialist i oral kirurgi for implantatvurdering. Kvinnen var «meget smittefarlig» på dette tidspunktet, men ville ikke lenger være smittefarlig etter et halvt år. Etter å ha konsultert med kvinnens lege, konkluderte spesialisten med at behandlingen skulle utsettes et halvt år.

Likestillings- og diskrimineringsombudet avviste saken under en henvisning til at forskjellsbehandling grunnet antakelser om smittefare faller utenfor diskriminerings- og tilgjengelighetslovens begrep «nedsatt funksjonsevne».

Likestillings- og diskrimineringsnemnda omgjorde ombudets avvisning. Nemnda påpekte at hiv-smittede var vernet av diskrimineringslovgivningen når det gjelder fremtidig nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder trakassering, omtales ubegrunnet frykt for smitte i forarbeidene til loven, som et tilfelle av trakassering som  er omfattet. Lovgiver synes ikke å ha foretatt en endelig avklaring utenfor denne type situasjoner, men nemnda fant det «lite sannsynlig» at begrepet «nedsatt funksjonsevne» skulle ha et annet meningsinnhold i § 4 enn i § 6.

Etter en gjennomgang av lovforarbeidene, kom nemnda til at lovgiver ikke hadde foretatt en tilstrekkelig avklaring av diskrimineringsvernets rekkevidde overfor hiv-positive. Etter nemndas syn vil en sondring mellom dagens funksjonsevne for hiv-positive og en eventuell fremtidig nedsatt funksjonsevne være vanskelig å praktisere og lett å omgå. Behovet for et vern av hiv-positive var også utvilsomt til stede.

Nemnda konkluderte med at «det å være hiv-positiv omfattes av begrepet nedsatt funksjonsevne inntil lovgiver foretar en endelig avklaring av spørsmålet».

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil etter dette realitetsbehandle saken.

Vennlig hilsen,

Likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik.

Saksnummer: 11/882.
Grunnlag: Funksjonsevne.
Dato: 23.02.2012