11/2150: Gjensidige Forsikring ASA ikke handler i strid med kravet til universell utforming

Klager mener Gjensidige Forsikring ASA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, fordi virksomheten har en trapp med to trappetrinn som gjør at personer med rullestol ikke kommer inn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Gjensidige Forsikring ASA ved gjennomføring av sine planer for bygging av rampe ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Saksnummer: 11/2150
Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato for uttalelse: 1. oktober 2013

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Ombudet har mottatt klage på manglende universell utforming av flere virksomheter i Larvik sentrum. Denne saken gjelder Gjensidige Forsikring ASA.

Inngangspartiet til virksomheten består av en trapp med to trappetrinn. Det hevdes at inngangspartiet til virksomheten er utformet slik at bevegelseshemmede ikke kommer inn i lokalene til virksomheten.

Gjensidige Forsikring ASA fremla i e-post til ombudet av 18. januar 2013 forslag til utbedring av inngangspartiet. Larvik kommune godkjente virksomhetens søknad om oppføring av rampe i vedtak av 24. april 2013. Gjensidige Forsikring ASA opplyste i e-post til ombudet av 24. september 2013 at virksomheten har foretatt valg av leverandør, og at arbeidet vil starte om ca. 3 uker.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Gjensidige Forsikring ASA er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (kundene) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service, så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Det første ombudet må ta stilling til er om det påklagede forhold, inngangspartiet til Gjensidige Forsikring ASA, tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Er inngangspartiet til Gjensidige Forsikring ASA i tråd med kravet til universell utforming?

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til er om inngangspartiet til Gjensidige Forsikring ASA tilfredsstiller kravet til universell utforming. Standard Norge har utarbeidet veileder for universell utforming av nye byggverk. I vurderingen av hva som er universell utforming, tar ombudet utgangspunkt i disse veiledende anbefalingene.

Ombudet viser til at det følger av NS 11001 1:2009 punkt 7.4 at:
”[…] Det skal ikke være nivåforskjeller mellom gulv ute og gulv inne ved inngangspartiet. Hvis døren har terskel skal den ikke bygge mer enn 25mm over gulvnivå […].”

Inngangspartiet til Gjensidige Forsikring ASA består av en trapp med tre trappetrinn. Følgelig er inngangspartiet til Gjensidige Forsikring ASA ikke universelt utformet.

Gjensidige Forsikring ASA har imidlertid fremlagt konkrete planer om å utbedre inngangspartiet. Virksomheten har opplyst at fast rampe vil være på plass ca. oktober 2013.

På bakgrunn av Gjensidige Forsikring ASA sin presentasjon av planlagte tiltak for ombygging av inngangspartiet, mener ombudet at virksomheten har sannsynliggjort at inngangspartiet til deres lokaler ved ferdigstillelse på en tilfredsstillende måte vil sikre universell utforming.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Gjensidige Forsikring ASA ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, forutsatt at de planlagte tiltak for ombygging av inngangspartiet gjennomføres.

Ombudet vil imidlertid presisere at uttalelsen er basert på planlagt tiltak som Gjensidige Forsikring ASA har presentert overfor ombudet i e-post av 18. januar 2013. Ombudet vil påpeke at uttalelsen kan omgjøres, på grunnlag av en ny klage eller på eget initiativ, dersom det ved ferdigstillelse viser seg at inngangspartiet ikke er i tråd med de fremlagte planer eller tiltakene likevel ikke har blitt gjennomført.