13/532 Klagesak mot treningssenter henlagt

Ombudet mottok klage på at et treningssenter tilbyr trening bare til kvinner. Den mannlige klageren mente at tilbudet utestenger menn og er i strid med likestillingsloven. Saken er henlagt.

Det er på det rene at treningssenteret tilbyr trening bare for kvinner, og at menn ikke har adgang. Ombudet henla likevel saken fordi spørsmålet er av bagatellmessig art, den eventuelle forskjellsbehandlingen er ikke tilstrekkelig til å ta saken til full behandling. Det finnes dessuten treningssentre på samme sted som tilbyr trening for både menn og kvinner, muligheten for menn til å trene er derfor til stede.

Konklusjon: Saken henlegges.

Saksnummer: 13/532
Lovgrunnlag: Likestillingsloven § 3
Dato for uttalelse: 20. oktober 2013

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelsen din 8. mars 2013, og bekreftelse på at du ønsket at ombudet behandlet saken som en klagesak.
Du har bedt ombudet vurdere om treningssenteret Helseriket på Årnes bryter likestillingsloven når de kun tilbyr trening til kvinner.

På hjemmesiden til Helseriket står det følgende om deres tjenestetilbud:

«Helseriket er et trening og velværesenter som ligger sentralt på Årnes, I 2. Etg i flisengården som ligger i pakkhusgata 3. Vi har ett bredt spekter av ulike treningsformer og behandlingsformer»

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge saker som gjelder bagatellmessige forhold. Videre kan ombudet henlegge en sak der forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser ombudet håndhever, eller saker der det diskriminerende forholdet ligger langt tilbake i tid, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4.

Det er på det rene at Helserikets treningstilbud kun er rettet mot kvinner. Ombudet har likevel besluttet å henlegge saken, da ombudet mener saken gjelder bagatellmessig forhold. Selv om menn ikke har anledning til å velge Helseriket treningssenter, mener ombudet at den eventuelle forskjellsbehandlingen ikke er tilstrekkelig til å ta saken til full behandling. Etter det ombudet kjenner til, tilbyr treningssenterkjeden Spenst trening til både kvinner og menn. Menn har derfor mulighet til å benytte seg av et treningstilbud på Årnes, selv om de ikke har adgang til Helserikets tilbud.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.