11/2131: Ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Strand Sport AS

Det er virksomheten som er pliktsubjektet etter loven. Da driften av Strand Sport AS opphører finner ikke ombudet grunn til videre behandling av klagesaken mot Strand Sport AS.

Saksnummer: 11/2131
Lovgrunnlag:
Dato for uttalelse:

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 05. oktober 2011. Klager hevder at inngangspartiet til Strand Sport AS er utformet slik at bevegelseshemmede ikke kommer inn i lokalene til virksomheten.

Strand Sport AS har opplyst at driften vil opphøre og at forretningen er lagt ut for salg. Ombudet er tilsendt kopi av avisannonse hvor det fremgår at forretningseiendommen er til salgs.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge saker som gjelder bagatellmessige forhold. Videre kan ombudet henlegge en sak der forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser ombudet håndhever, eller saker der det diskriminerende forholdet ligger langt tilbake i tid, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4. Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (DTL) § 9 tredje ledd om universell utforming lyder:

«Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.»

Følgelig er det virksomheten som er pliktsubjektet etter loven, og ikke utleier eller eier av lokalet/ bygningen. DTL legger videre opp til en individuell klagerett på en bestemt virksomhet, i denne saken har klager klaget inn Strand Sport AS. Da driften av Strand Sport AS opphører finner ikke ombudet grunn til videre behandling av klagesaken mot Strand Sport AS.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik,
likestillings- og diskrimineringsombud.