11/2149: Ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Havne Pizza

Det er virksomheten som er pliktsubjektet etter loven, og da Havne Pizza ikke lenger driver næring i lokalet i Storgaten 48 E, og ombudet heller ikke er kjent med at virksomheten har flyttet til andre lokaler, finner ombudet ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Havne Pizza.

Saksnummer: 11/2149
Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato for uttalelse: 16. oktober 2012

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Klager hevder at inngangspartiet til Havne Pizza er utformet slik at bevegelseshemmede ikke kommer inn i lokalene til virksomheten.

Ombudets brev til virksomheten er blitt sendt i retur av posten. Ombudet tok kontakt med virksomhetens lokaler over telefon, og ble opplyst at det er opprettet ny virksomhet i lokalet med nye eiere. Den nye virksomheten bekreftet til ombudet at Havne Pizza tidligere drev næring i lokalet, men at virksomheten nå er nedlagt.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet i særlige tilfeller kan avslutte en sak uten en realitetsavgjørelse, selv om saken først er tatt til behandling, jf. Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) side 100. Ombudet gis en
skjønnsmessig adgang til å henlegge saken dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling av den.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (DTL) § 9 tredje ledd om universell utforming lyder:

«Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.»

Følgelig er det virksomheten som er pliktsubjektet etter loven, og ikke utleier eller eier av lokalet/bygningen. DTL legger videre opp til en individuell klagerett på en bestemt virksomhet, i denne saken har klager klaget inn Havne Pizza. Da Havne Pizza ikke lenger driver næring i lokalet i Storgaten 48 E, og ombudet heller ikke er kjent med at virksomheten har flyttet til andre lokaler, finner ombudet ikke grunn til videre behandling av klagesaken mot Havne
Pizza.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik,
likestillings- og diskrimineringsombud.