11/399: Dusj- og handikaptoaletter ved fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus ikke er i tråd med kravet om universell utforming

Det ble hevdet at Gjøvik sykehus ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 fordi det ikke foreligger tilgjengelige toalett- og dusjfasiliteter for fødende i rullestol.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at dusj- og handikaptoaletter ved fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus ikke er i tråd med kravet om universell utforming. Sykehuset handler likevel ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, idet en utbedring av på de påklagede forhold på nåværende tidspunkt vil være uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten.

Saksnummer: 11/399
Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
Dato for uttalelse: 27.03.2014

Sakens bakgrunn

Ombudet mottok en klage hvor det ble opplyst at fødende i rullestol ikke har tilgang til tilpasset toalett på fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus, og at dersom man har behov for slikt må man ut i besøksområdet. Det ble videre opplyst at fødeavdelingen heller ikke har dusjfasiliteter for rullestolbrukere.

Gjøvik sykehus erkjente i brev av 27. juli 2011 at fødeavdelingen ikke har toalett eller dusj som fyller alle kravene i forhold til gjeldende forskrift for universell utforming. Sykehuset ønsket å utbedre, men slikt har så langt ikke vært mulig da det vil kreve omfattende og kostbare ombygninger.

Sykehuset opplyste i brev av 14. juni 2012 at det må gjøres driftsmessige endringer, og at fødeavdelingen må endres/ombygges. I den forbindelse er det planlagt å etablering av to nye toalett/dusjrom hvor ett blir tilrettelagt personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også planlagt å utvide og tilrettelegge et eksisterende toalett/dusjrom. Det ble opplyst at mulig ferdigstilling på prosjektet vil være utgangen av 2012.

Sykehuset opplyste i brev av 3. april 2013 at byggeprosjektet er utsatt grunnet forsinkelser i andre byggeprosjekter som var påstartet før endringene på fødeavdelingen. Sykehusets avtalepartnere har ikke kapasitet til å kjøre begge prosjektene parallelt. Sykehuset var lovet byggestart i uke 14 eller 15.

Sykehuset opplyste i brev av 26. september 2013 at ombyggingen ved fødeavdelingen startet opp våren 2013, men har nå stanset og satt på vent. Dette grunnet dårlig økonomi og fordyrende elementer. Et av toalettene er endret slik at man kan komme inne med rullestol, men det oppfyller ikke kravene i henhold til forskrift til universell utforming. Sykehuset beklager og håper bygningsprosessen kan starte opp igjen og fullføres.

Sykehuset opplyste i brev av 7. februar 2014 at ledelsen ved SI-Gjøvik ser nødvendigheten av å ha et handikap toalett tilgjengelig på fødeavdelingen og ønsker å prioritere dette når det skal settes opp liste for bygningsmessige endringer ved sykehuset. Det er ventet et snarlig vedtak for ombyggingen etter ledermøte i mars måned, og sykehuset håper at arbeidet kan starte i løpet av våren/sommeren.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (besøkende), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor i utgangspunktet være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 13 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 30 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Gjøvik sykehus er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (besøkende) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, har tilgang til virksomhetens tjenester og service, så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Det er ikke bestridt at sykehuset fødeavdeling ikke har toalett eller dusj som tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Ombudet må derfor vurdere om Gjøvik sykehus har dokumentert at det foreligger omstendigheter som medfører at det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av fødeavdelingens dusj og toalett.

Vil krav om universell utforming av dusj og toalett ved fødeavdelingen være en uforholdsmessig byrde?

Det er virksomheten som har bevisbyrden for at det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre at dusj og toalett ved fødeavdelingen er universelt utformet.

Sykehuset har opplyst at det opprinnelig var planlagt å etablere to nye toalett/dusjrom ved fødeavdelingen, hvor ett skulle bli tilrettelagt personer med nedsatt funksjonsevne. Ombyggingen ved fødeavdelingen startet opp våren 2013, men ble stanset og satt på vent grunnet dårlig økonomi og fordyrende elementer.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har i sin praksis lagt til grunn at fram til det foreligger forskrifter med krav om oppgradering av eksisterende bygninger til en standard som svarer til universell utforming, så er det kun mindre tiltak som kan pålegges etter dtl. § 13. I sak 40/2010 uttaler Nemnda: ”[…] forarbeidene er svært klare på at lovgiver ønsker en skrittvis oppfyllelse av kravet om universell utforming. Etter Nemndas oppfatning får dette først og fremt betydning for anvendelsen av forholdsmessighetsbegrensingen i dtl. (av 20. juni 2008) § 9, ved at de tiltak som kan pålegges for eksisterende bygninger, må være enkle tiltak.»

I uforholdsmessighetsvurderingen av hvilke tiltak som kan pålegges virksomheter i eldre bygg, la nemnda blant annet vekt på at tiltakene vil måtte kunne oppfylles uten større økonomiske investeringer og uten de samfunnsmessige prioriteringene som skal foretas ved utarbeidelsen av forskrifter etter plan- og bygningsloven.

Ombudet har sett hen til at sykehuset har hatt flere byggeprosjekter på gang som ble startet opp før det forsinkede arbeidet ved fødeavdelingen, og at ombyggingen ved fødeavdelingen er satt på vent grunnet dårlig økonomi. Tilrettelegging av fødeavdelingen vil ifølge sykehuset kreve omfattende og kostbare ombygginger. Sykehuset har imidlertid opplyst at ledelsen ved SI-Gjøvik vil prioritere å sørge for at handikap toalett er tilgjengelig på fødeavdelingen når det skal settes opp liste for bygningsmessige endringer ved sykehuset. Det er ventet at et snarlig vedtak for ombyggingen etter ledermøte i mars måned, og arbeidet håpes å starte i løpet av våren/sommeren.

Ombudet har på denne bakgrunn kommet til at en utbedring av dusj- og handikaptoalettene på nåværende tidspunkt medfører en uforholdsmessig byrde for sykehuset, jf. dtl § 13 tredje ledd.

Selv om en utbedring er uforholdsmessig på nåværende tidspunkt i dette tilfellet, er ikke Gjøvik sykehus fritatt fra å sikre best mulig tilgjengelighet. Ombudet viser til forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Ot.prp. nr 44 Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne) side 138, hvor det fremgår at:

«Departementet vil fremheve at kravet til universell utforming ikke bortfaller dersom hovedløsningen ikke kan tilrettelegges, for eksempel dersom dette er nærmest teknisk umulig, eller på annen måte er uforholdsmessig. Som utvalget har fremhevet kan plikten til universell utforming i slike tilfeller være ivaretatt dersom den beste av mulige løsninger er valgt. Departementet vil imidlertid presisere at det i slike tilfeller ikke vil være tilstrekkelig å sikre tilgjengelighet. Den beste løsningen vil i slike tilfeller bety den mest inkluderende og minst stigmatiserende alternative løsningen innenfor rammene av hva som er forholdsmessig.»

Ombudet vil understreke viktigheten av at virksomheten gjør så mye som mulig for å sikre ikke-stigmatiserende og inkluderende løsninger før handikaptoalett er på plass. Ombudet påpeker at virksomheten plikter å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten, jf. dtl. § 13 første ledd. Sykehuset har opplyst at et av toalettene er endret slik at man inntil tilrettelagte toaletter er på plass kan komme inn med rullestol.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at dusj- og handikaptoaletter ved fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus ikke er i tråd med kravet om universell utforming. Sykehuset handler likevel ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, idet en utbedring av hovedinngangen på nåværende tidspunkt vil være uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten.