13/1874 Utested diskriminerte på grunn av etnisitet

Ombudet kom i sin uttalelse til at utestedet Baroque handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de forskjellsbehandlet kontrollørgrupper fra Næringsetaten i Oslo.

I september 2013 gjennomførte Næringsetaten i Oslo parvis testing ved utestedet Baroque for å avdekke eventuell etnisk diskriminering. Med parvis testing menes i denne sammenheng en kontroll for å se om ulike sammensatte grupper behandles ulikt på utesteder. Gruppene er i utgangspunktet identiske hva gjelder alder, klær og oppførsel, men har ulik etnisk bakgrunn.

På bakgrunn av rapporten fra Næringsetaten kom ombudet til at Baroque handlet i strid med forbudet med diskriminering da de forskjellsbehandlet de to kontrollørgruppene. 
 

  • Saksnummer: 13/1874
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven § 4
  • Dato for uttalelse: 14.04.14


 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Lørdag 15. september 2013 gjennomførte Næringsetaten i Oslo parvis testing ved utestedet Baroque i Oslo for å avdekke eventuell etnisk diskriminering.
Parvis testing er en kontroll Næringsetaten utfører for å se om ulike sammensatte grupper behandles ulikt på utesteder. Gruppene er i utgangspunktet identiske hva gjelder alder, klær og oppførsel, men har ulik etnisk bakgrunn. Under kontrollen som ble utført 15. september 2013 ble det observert at den ene kontrollørgruppen ble nektet adgang til utestedet Baroque, mens den andre kontrollørgruppen kom 15 minutter senere.

Fra Næringsetatens kontrollrapport fra 15. september 2013 fremgår følgende:

Kontrollen ble utført av seks kontrollører, fordelt på to grupper. Gruppe 1 bestod av tre menn med blant annet etnisk opprinnelse fra Togo og Algerie, Gruppe 2 bestod av tre menn med etnisk norsk opprinnelse, Kontrollørene var i aldersgruppe fra 21 til 31 år og var likt pent antrukket.

Kontrollørgruppe 1 ankom utestedet Baroque kl. 00:00, Det var kø på utsiden av inngangen på ca. 10-15 personer. Ved inngangen stod det en dørvakt som kontrollerte id og hadde en liste som han tilsynelatende brukte som gjesteliste, Vakten het X og bar ikke synlig skilt. Foran kontrollørgruppe 1 i køen stod det en gruppe på 8 etnisk norske personer. Kontrollørgruppe 1 overhørte at vakten spurte om disse stod på gjestelisten, noe de ikke gjorde. Personene ble sluppet inn mot at de betalte inngangspenger. Kontrollørgruppe 1 kom så frem til dørvakten og ble spurt om det samme. De forklarte at de ikke stod på listen og spurte om de kunne komme inn likevel. Vakten svarte at de kun slapp inn personer på gjestelisten, men at de kunne prøve igjen om en times tid. Begrunnelsen for dette var at de manglet ca. 100 personer som stod på gjestelisten og at det var ganske fullt. De måtte derfor holde av plass til de som var på gjestelisten, Kontrollørgruppe 1 gikk ut av køen og bort fra utestedet.

Bak kontrollørgruppe 1 stod det en gruppe på omtrent 6 personer som var etnisk norske. Disse ble sluppet inn på utestedet.

Kontrollørgruppe 2 ankom utestedet kl. 00:15. Det var en tilsvarende kø utenfor inngangen som da kontrollørgruppe 1 ble nektet inngang. Da kontrollørgruppe 2 kom frem til dørvakten spurte han om de stod på gjesteliste. Kontrollørgruppe 2 avkreftet at de gjorde dette. Vakten sjekket deretter id på kontrollørene og viste dem inn for å betale 130,- i inngangspenger.

Kontrollørgruppe 2 konkluderte med at vakten hadde forskjellsbehandlet de to kontrollørgruppene til tross for at de var likt kledd, oppførte seg likt og ikke stod på gjestelisten.  Av omtrent 200 personer inne på utestedet observerte kontrollørene ca. 12 personer som kunne ha en annen etnisk opprinnelse enn norsk.

Kontrollørgruppe 2 tok deretter kontakt med ansvarshavende for å forklare hva de hadde observert. Kontrollørgruppe l var også tilstede og ble forevist ansvarshavende og den aktuelle vakten. Kontrollørene redegjorde her for kontrollens karakter og metode, og hva de hadde observert. Ansvarshavende forklarte at han nettopp hadde hatt en liknende episode forrige lørdag og at han hadde hatt et møte med vaktselskapet for å rydde opp i dette. Videre forklarte ansvarshavende at de hadde gjesteliste med 25 års grense, men at de var fleksible på alder ned til 23 år. Ansvarshavende påpekte at de ikke diskriminerte og at det var flere med ikke etnisk norsk opprinnelse inne på utestedet. Ansvarshavende forklarte at det var samme vakten som stod i døren forrige helg og at han ikke kunne skjønne at dette hadde skjedd igjen.

Etter å ha informert om videre saksgang forlot kontrollørene stedet kl. 00:35.

I brev til Baroque av 17. oktober 2013 konkluderte Næringsetaten i Oslo kommune med at det hadde skjedd diskriminering på grunn av etnisitet. I brev av samme dato ba Næringsetaten, Oslo kommune ombudet om vurdere saken opp mot diskrimineringsloven.

Partenes syn på saken

Ombudet ba Event Norway AS ved utestedet Baroque om å kommentere brevet fra Næringsetaten i brev av 13. november 2013. Ombudet har ikke mottatt svar fra Baroque. Partenes anførsler er derfor hentet fra korrespondansen mellom Baroque og Næringsetaten.

Næringsetaten i Oslo kommune:

Næringsetaten hevder at det ble avdekket diskriminering på utestedet Baroque på grunn av etnisitet under deres parvise testing 15. september 2013.
Næringsetaten viser til at kontrollørgruppe 1 som bestod av personer med en annen etnisitet enn norsk ikke fikk adgang til utestedet, og at kontrollørgruppe 2 som var etnisk norske fikk adgang et kvarter senere.
 
Næringsetaten opplyser også at en gruppe på åtte personer med norsk etnisitet som sto rett foran kontrollørgruppe 1, slapp inn uten at de stod på gjestelisten ved å betale inngangspenger. Videre ble en gruppe på omtrent seks personer med norsk etnisitet, også sluppet inn på utestedet rett bak kontrollørgruppe 1. Kontrollørgruppe 2 ankom utestedet ca. femten minutter etter at gruppe 1 hadde ankommet, de ble også sluppet inn uten å stå på gjestelisten, mot å betale inngangspenger.

Næringsetaten er enig i at det er vanlig at utesteder balanserer innslippet i døren når de har gjesteliste. I dette konkrete tilfellet mener imidlertid Næringsetaten at Baroque slapp inn tre andre grupper med totalt 17 etniske nordmenn, samtidig som de tre personene i kontrollgruppe 1 ble nektet adgang. Næringsetaten mener det er lite sannsynlig at stedet var fullt i det korte tidsrommet gruppe 1 ønsket å komme inn og at dette også støttes av at flere personer ble sluppet inn både før og mellom kontrollørgruppene uten at de stod på gjestelisten.

Event Norway AS, Baroque:

Baroque avviser i sin redegjørelse til Næringsetaten av 25. september 2013 Næringsetatens påstander om at det hadde funnet sted etnisk diskriminering ved kontrollen av utestedet.

Baroque avviser at åtte personer med etnisk norsk bakgrunn ble sluppet inn på utestedet rett før kontrollgruppe 1 ble nektet adgang. Dette skal også ha blitt benektet i samtalen mellom kontrollørene og ansvarshavende etter endt kontroll. Baroque er derfor overrasket over at det står i kontrollrapporten at denne gruppen ble sluppet inn mot inngangspenger.

Baroque opplyser at ansvarshavende ved utestedet var til stede i døren deler av kvelden, og selv slapp inn flere personer med annen etnisitet enn norsk. Videre opplyser Baroque at de hadde generelt mange gjester med annen etnisitet enn norsk den kvelden, noe rapporten fra Næringsetaten viser. Grunnen til at mange gjester ble nektet adgang var at stedet bare hadde bemanning til å holde hovedlokalet i 1. etasje åpent, slik at vaktene hele tiden måtte balansere innslippet.

Baroque opplyser om at det opereres med gjesteliste på lørdager, og at det hender at de må ta forbehold om at gjestelisten prioriteres slik at andre gjester nektes inngang. Baroques bookingansvarlige er på telefonen hele kvelden, slik at selskaper/enkeltgjester blir tilført gjestelisten. Baroque opplyser videre at vaktene og ansvarshavende må balansere innslippet ved stor pågang, slik at når noen forlater stedet så kan andre slippes inn hvis dette ikke kommer i konflikt med antall gjester på gjestelisten. Den aktuelle kvelden, i det tidsrommet kontrollørene ankom, var det mange fra gjestelisten som ikke hadde kommet.

Vakt Y opplyser om at det var også mange etnisk norske gjester som ikke fikk komme inn denne kvelden, fordi de ikke stod på gjestelisten. Baroque hevder at denne praksisen ikke har noe med diskriminering å gjøre.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 2.

Den 1. januar 2014 trådte ny diskrimineringslov om etnisitet i kraft. I den nye loven videreføres diskrimineringsvernet i diskrimineringsloven av 3. juni 2005. Denne saken gjelder forhold som fant stede før den nye loven trådte i kraft og behandles derfor formelt med utgangspunkt i bestemmelsene i gammel lov.

Diskrimineringsloven

Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf. loven § 4 første ledd.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunnlag som nevnt over blir behandlet dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon. Det er også forbudt å gi instruks om å diskriminere på de samme grunnlagene, jf. lovens § 6 første ledd.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. lovens § 10.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om personene i kontrollørgruppe 1 ble utsatt for diskriminering da de den 15. september 2013 ble nektet adgang ved utestedet Baroque.

Ombudet legger til grunn at det å ikke gi noen adgang på grunn av etnisitet ved et utested innebærer å bli stilt dårligere enn andre på grunn av etnisitet, og at dette utgjør direkte diskriminering, jf. diskrimineringsloven § 4. Spørsmålet for ombudet er derfor om det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at avvisning av kontrollørgruppe 1 skyldtes deres etniske bakgrunn, jf. diskrimineringsloven § 10.

For at det skal foreligge omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, må anførslene om diskriminering støttes av hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter. Dette må bero på en konkret vurdering jf. mindretallet uttalelse i Likestilling- og diskrimineringsnemndas sak 26/2006, som en samlet nemnd senere har lagt til grunn.

I saken her ble kontrollørgruppe 1, som bestod av tre menn med minoritetsbakgrunn, avvist i døren på utestedet Baroque med den begrunnelsen at de ikke stod på gjestelisten. Dørvakten sa at de eventuelt kunne komme tilbake om en time. Kontrollørgruppe 1 gikk da ut av køen. En gruppe på seks etniske norske personer som sto rett bak kontrollørgruppe 1, ble sluppet inn på utestedet. Det ble også kontrollørgruppe 2 som stilte seg i køen 15 minutter senere. Denne gruppen kom inn ved å betale inngangspenger til tross for at de ikke stod på gjestelisten.

Det fremgår av Næringsetatens kontrollrapport at også foran kontrollørgruppe 1 stod det en gruppe på åtte etniske norske personer som ble sluppet inn ved utestedet. Kontrollørene i gruppe 1 overhørte at de sa til vaktene at de ikke stod på gjestelisten, men vaktene slapp dem inn likevel. Baroque bestrider imidlertid at gruppen på åtte etniske norske slapp inn. Ombudet tar ikke stilling til om også denne gruppen ble sluppet inn ved utestedet i det det her er påstand mot påstand.

Ombudet mener det ut fra hendelsesforløpet der kontrollørgruppe 1 ble nektet adgang på utestedet mens både en gruppe på seks personer og den andre kontrollørgruppen, alle etnisk norske, også fikk komme inn, gir grunn til å tro at personene i kontrollørgruppe 1 ble utsatt for etnisk diskriminering. Det er da opp til utestedet Baroque å sannsynliggjøre at avvisningen av personene i kontrollørgruppe 1 ikke skyldes etnisitet, jf. diskrimineringsloven § 10.

Baroque hevder at grunnen til at kontrollørgruppe 1 ikke kom inn den aktuelle kvelden var fordi mange fra gjestelisten ikke hadde kommet, og at man kun hadde bemanning til å holde åpent 1. etasje. Baroque opplyser at bookingansvarlig var tilgjengelig på telefonen hele den kvelden, og at det ble tilføyd selskaper/personer på gjestelisten fortløpende. Vakten måtte hele tiden sjekke hvor mange personer som ikke hadde kommet fra gjestelisten for å prioritere disse i tillegg til å sjekke hvor mange som forlot lokalet. Ombudet har forståelse for at utesteder ønsker å prioritere gjestelister og anser en slik praksis for normalt på utesteder.

Det går frem av kontrollørrapporten at kontrollørene tok kontakt med ansvarshavende etter endt kontroll, for å opplyse om hva de hadde observert. Ansvarshavende ved Baroque fikk da en mulighet til å forklare hva som hadde skjedd. Baroque har imidlertid bare hevdet at det var mange på gjestelisten som ikke hadde kommet, og at de derfor ikke kunne slippe inn gruppe 1, og ikke konkretisert dette nærmere. Baroque har heller ikke gitt noen forklaring på hvorfor det var plass til en gruppe på seks personer rett etter at en gruppe på tre personer ble avvist, selv om de hadde anledning til dette umiddelbart etter at kontrollen hadde funnet sted. Ombudet mener at Baroque i denne saken har gitt for lite informasjon til å begrunne hvorfor nettopp kontrollørgruppe 1 ikke slapp inn.

Ombudet har derfor kommet til at Baroque ikke har sannsynliggjort at det var andre grunner enn etnisitet som var årsaken til at personene i kontrollgruppe 1 ble avvist ved Baroque 15. september 2013.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet til at Event Norway AS, ved utestedet Baroque, handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 første ledd, da kontrollører med en annen etnisk bakgrunn enn norsk ikke fikk adgang på utestedet Baroque i forbindelse med Næringsetatens kontroll 15. september 2013.

***

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke kompetanse til å ilegge erstatnings- og/eller oppreisningsansvar. Spørsmål om erstatning og/eller oppreisning avgjøres av domstolene, jf. diskrimineringsloven § 13, jf. § 14.

Ombudet ber om at Event Norway AS, Baroque gir tilbakemelding til ombudet innen 9. mai 2014 om hvilke tiltak de vil iverksette for å unngå lignende hendelser i fremtiden. Aktuelle tiltak vil kunne være en gjennomgang av ombudets uttalelse med alle tilknyttet utestedet (ansatte/vakter) og opplæring i diskrimineringsregelverket.