13/2294 Krav til universell utforming gjelder ikke for et turområde som Forsvarsbygg som eier har stengt av

 Området hadde tidligere blitt benyttet som et turområde. Etter at A hadde klaget, bestemte Forsvarsbygg å stenge av området og sette opp skilt med «adgang forbudt». Ombudet kom derfor frem til området ikke er rettet mot allmennheten per i dag og kravene til universell utforming gjelder ikke.

  • Saksnummer: 13/2294
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 19. november 2014

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Forsvarsbygg eier et område i Tananger. Det er uenighet mellom partene om området er rettet mot allmennheten eller ikke. Området har vært brukt som turområde i flere tiår, men etter at A klaget inn saken til ombudet, har Forsvarsbygg bestilt skilt med adgang forbudt som de planlegger å sette opp rundt hele området.

Partenes syn på saken

A:

A hevder at han er diskriminert ved at han ikke har tilgang til uteområdet på lik linje med andre. A viser til at Risnes-området er et flott naturområde med turveier som brukes daglig, både av turgåere og syklister. Fra den ene kanten er området stengt av med en bom. Det er laget et u-stengsel slik at det er mulig for gående og syklister å komme forbi bommen. Det er også satt opp et skilt for å oppfordre til å holde hunder i bånd.

A bruker en elektrisk rullestol. U-stengselet i bommen er utformet slik at han ikke kommer gjennom. Bommen er den korteste veien for han inn til turområdet. Alternativt må han bruke en annen vei, men da må han forflytte seg 1,2 kilometer ekstra.

Det er kun ett område som er helt inngjerdet der bare Forsvarets personale har adgang. Dette området ligger et godt stykke fra bommen. Før en kommer til området deler turveiene seg, og det er disse som brukes daglig av turgåere.

A viser videre til at området har vært tilgjengelig for allmennheten helt fra hans barndom. Det har vært adkomsttrening for fritidsbåter i Risnes-bukten i minst 60 år. Risnes-bukten har også vært brukt som et viktig rekreasjonsområde for Storevarden skole gjennom 30 år.

A mener at saken kan løses ved at bommen justeres slik at det blir mulig å passere med rullestol. Et skilt med adgang forbudt vil ikke stenge allmennheten ute. Barn som leker i området vil ikke lese slike skilt.

Forsvarsbygg:

I svar til A har Forsvarsbygg vist til at motorisert ferdsel eller annen ferdsel på eiendommen ikke er forenlig med den virksomhet Forsvaret driver på eiendommen.

Området er eid av staten v/Forsvarsdepartementet og avsatt til forsvarsformål. Sola kommune har ingen avtale med staten om å bruke området som et friluftsområde for allmennheten. Inne på området har Forsvaret anlagt en antennepark som er av nasjonal betydning. Veisystemet er ene og alene til for Forsvarets tilkomst til Forsvarets anlegg, herunder til drift og vedlikehold av antenneparken. Forsvarsbygg understreker at virksomheten ikke er rettet mot allmennheten.

Forsvarsbygg opplyser at det har meddelt til Sola kommune at hele området nå vil sperres av med adgang forbudt-skilt. Det er gjort avtale med entreprenør om levering og montering av 19 skilt med adgang forbudt. Dette har bakgrunn i en økning av antall tilfeller av hærverk. 

Forsvarsbygg kan ikke svare for hvorfor det er opparbeidet turstier i området. De anser det sannsynlig at kommunen har hatt et ønske om å kunne bruke området som et friluftsområde. Dette er i så fall i strid med arealformålet.

Sola kommune:

Kommunen har ikke utarbeidet turstier i området som eies av Forsvarsbygg, men viser til at veiene som finnes i området har vært brukt som turveier i lang tid. Kommunen ønsker å tillate at området brukes som friområde i tillegg til forsvarsformål, slik det i praksis har vært gjort i lengre tid. De har med utgangspunkt i brev fra A henvendt seg til Forsvarsbygg og bedt om at adkomsten til området gjøres universelt tilgjengelig. Drifteveiene på området har lenge vært brukt som turveier og binder sammen to av Tanangers fineste turområder. Det er derfor viktig for kommunen at området blir tilgjengelig for allmennheten. De har tilbudt seg å betale for utbedringen av bommen.

Kommunen kan imidlertid ikke hindre Forsvarsbygg i å stenge av området.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 stiller krav til universell utforming av hovedløsningen til virksomheter som retter seg mot allmennheten, såfremt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om kravene til universell utforming i medhold av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for området i Sola kommune som eies av Forsvarsbygg, og eventuelt om disse kravene er oppfylt.

Det første ombudet må ta stilling til er om området er rettet mot allmennheten.

Begrepet «rettet mot allmennheten» er nærmere forklart i forarbeidene (Ot. prp. nr. 44 (2007-2008) s. 142:

«Pliktsubjektene vil for det første være offentlig virksomheter som har sitt tilbud mv. rettet mot allmennheten. Departementet viser til at offentlige virksomheter i prinsippet er forvaltere av våre felles ressurser. Krav til offentlige virksomheter må derfor være å sikre at fellesskapets verdier kommer flest mulig til gode. Dernest omfatter departementets forslag, i tråd med utvalget, også private virksomheter rettet mot allmennheten. Departementet viser til at hensynet til deltakelse og likeverd kan knyttes opp mot helt grunnleggende samfunnsverdier som menneskerettsvern og demokrati. Disse hensynene begrunner at også private virksomheter rettet mot allmennheten pålegges visse tilretteleggingsplikter. Samfunnsarenaer der allmennheten ferdes er etter departementets vurdering særlig viktige for å iverksette tiltak som forbedrer forutsetningene for personer med funksjonsnedsettelse.»

Som eksempel på offentlige virksomheter rettet mot allmennheten nevner departementet offentlige kontorer der publikum kan henvende seg, idrettsanlegg, virksomheter som tilbyr offentlig transport samt kulturbygg. Departementet er videre enig med utvalget i at blant annet skoler, sykehus og fritidsklubber regnes som rettet mot allmennheten. Av private virksomheter som er rettet mot allmennheten nevnes butikker, hoteller, restauranter. Borettslag, sameier og lignende faller utenfor.

Områdene som eies av Forsvarsbygg er ikke formelt sett rettet mot allmennheten. Området er etter det opplyste regulert til forsvarsformål og eid av Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har ikke henvendt seg til allmennheten med tilbud om et turområde. I praksis har imidlertid området vært åpent for allmennheten. Det er fremlagt dokumentasjon på at området i lang tid har vært et populært turområde. Det var blant annet satt opp et skilt for å informere om båndtvang.

Man kunne ut fra dette vurdert om det er de formelle eller de reelle forholdene som er avgjørende når man skal ta stilling til om et område er rettet mot allmennheten. Nå har imidlertid Forsvaret som tomteeier opplyst at området skal merkes med «Adgang forbudt-skilt». Ombudet legger dermed til grunn at ingen turgåere vil ha adgang til området lenger uten å bryte skiltbestemmelsen. Området kan derfor ikke sies å være rettet mot allmennheten, verken formelt eller reelt. Kravet om universell utforming gjelder derfor ikke.

Ombudet vil legge til at dersom det skulle vise seg i ettertid at ferdsel på området likevel tillates i praksis, så kan ombudet vurdere saken på nytt, herunder ut fra det generelle diskrimineringsforbudet i dtl § 5.

Konklusjon

Forsvarsbygg har ikke handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 i forbinelse med tilgang til sitt tomteområde i Tananger.