14/1343 guttogjente.no brøt ikke loven

Det ble hevdet at nettsiden guttogjente.no handler i strid med trakasseringsforbudet i lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at nettsiden ikke har handlet i strid med trakasseringsforbudet i lovens § 8, ettersom ytringene ikke er rettet mot en eller flere avgrensede personer.

  • Saksnummer: 14/1343
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven om seksuell orientering
  • Dato for uttalelse: 31. oktober 2014

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Ombudet mottok klage på at nettsiden guttogjente.no har nedsettende ytringer på nettsiden om blant annet homofili og homofilt samliv. Det ble anført at ytringene på nettsiden er trakasserende på grunn av seksuell orientering.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering), jf. § 22 i loven. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr.4.

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Diskrimineringsloven om seksuell orientering forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, jf. § 5 første ledd. Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 6.

Trakassering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt, jf. § 8. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 23.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om ytringene på nettsiden guttogjente.no er i strid med forbudet mot trakassering på grunn av seksuell orientering i diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Trakassering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt, jf. lovens § 8. Tilsvarende bestemmelse er vedtatt i blant annet diskrimineringsloven om etnisitet. Begrepet trakassering skal fortolkes på samme måte i disse lovene, jf. Prop. 88 L (2012-2013) side 162.

Det fremgår av forarbeidene til diskrimineringsloven om etnisitet av 2005 at siden det er den personlige krenkelsen som ligger til grunn for en slik særbestemmelse, og denne formen for diskriminering har en særlig personlig karakter, må trakasseringen være tydelig rettet mot en eller flere avgrensede enkeltpersoner, jf. Ot. prp. nr. 33 (2004-2005) side 107. Trakasserende ytringer mv. rettet mot en stor gruppe av personer, som typisk ikke vil være klart avgrenset, faller utenfor bestemmelsen.

Ytringene på guttogjente.no er ikke rettet mot en eller flere konkrete personer, men en hel gruppe på grunn av deres seksuelle orientering. Slik ytring faller dermed utenfor trakasseringsforbudet i lovens § 8. Slik adferd vil imidlertid kunne rammes av strl. § 135 a, som også rammer diskriminerende ytringer rettet mot grupper av personer. Dette ligger utenfor ombudets mandat å vurdere.

Konklusjon

Innholdet på nettsiden guttogjente.no er ikke i strid med trakasseringsforbudet i lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering.