En kvinne som var ansatt som stipendiat ved et universitet gikk ut i fødselspermisjon. Da hun skulle ta ut lovpålagt ferie under permisjonen viste det seg at universitetet ikke forlenget stipendiatperioden hennes tilsvarende.

Saken ble klaget inn for ombudet. Da universitetet ble klar over at praksisen kunne være i strid med likestillingslovens forbud mot diskriminering av gravide, endret de sin praksis. Partene kom til enighet og kvinnen fikk forlenget stipendiatperioden med ti uker, hvilket tilsvarer ferien hun skulle ta ut.

På denne bakgrunn kom ombudet til at det ikke forelå grunn for videre behandling av saken, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd. Saken ble henlagt.

  • Saksnummer: 14/24
  • Lovgrunnlag: Likestillingsloven § 3 femte ledd
  • Dato for henleggelse: 14. juli 2014

 

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 6. januar 2014 fra Naturviterne på vegne av A. Klagen gjelder påstand om forskjellsbehandling på grunn av uttak av foreldrepermisjon i strid med likestillingsloven § 5. Naturviterne mener at A ble diskriminert fordi hun ikke fikk forlenget et stipendiat ved B med ti uker, som tilsvarer lovfestet uttak av ferie i foreldrepermisjonstiden hennes.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Ombudet har besluttet å henlegge saken, jf. diskrimineringsloven § 3 femte ledd. Vi har mottatt opplysninger om at partene har kommet til en minnelig løsning i saken og vi finner derfor ikke grunn til videre behandling fra ombudets side.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra brevet er mottatt, se vedlagte orientering.